Tui­ja Saa­ri­nen

– Olen ai­na ha­lun­nut tul­la äi­dik­si ja jo eka­luok­ka­lai­se­na hoi­din tut­ta­va­per­heen lap­sia, muis­te­lee rau­ma­lai­nen Hei­di Ahl­bom.

Muo­ti­suun­nit­te­li­ja ja Hei­di A. De­sig­nin yrit­tä­jä teki uraa Mi­la­nos­sa vuo­sien ajan, kun­nes rak­kaus toi hä­net ta­kai­sin lap­suu­den ko­ti­kau­pun­kiin.

– Kun mie­tim­me, mi­hin aset­tui­sim­me, muo­tou­tui aja­tus Rau­mas­ta mel­ko pian. Iso mer­ki­tys on sil­lä, et­tä iso­van­hem­mat ovat tääl­lä apu­na.

Ak­sel, 7, ja Levi, 5, viet­tä­vät pal­jon ai­kaa mum­mi­las­sa ja on­kin luon­te­vaa, et­tä myös äi­tien­päi­vä­nä kaik­ki ko­koon­tu­vat Hei­din lap­suu­den­ko­tiin.

Po­jat ovat use­as­ti lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­sen yön yö­ky­läs­sä vaa­rin ja mum­min luo­na Kou­ru­jär­vel­lä. Kun Tit­ta-mum­mi vie­lä nuk­kuu äi­tien­päi­vä­nä, nos­ta­vat po­jat Sep­po-vaa­rin kans­sa li­pun sal­koon. Sit­ten ka­te­taan tar­joi­lu­vau­nuun kau­niis­ti kah­vit ja Tii­ho­sen pe­ru­na­lei­vok­set sekä edel­li­se­nä päi­vä­nä Läh­de­pel­lon met­säs­tä poi­mi­tut val­ko­vuo­kot. Koko po­ruk­ka naut­tii yh­des­sä­o­los­ta mum­min kans­sa sän­gyl­lä loi­koil­len.

Las­ten saa­vut­tua ko­tiin äi­tien­päi­vän aa­mu­na al­ka­vat uu­det se­re­mo­ni­at Tuo­mas-isän ja poi­kien kans­sa. Usein oh­jel­mas­sa on vie­lä juh­la­päi­väl­li­nen mum­mi­las­sa. Sil­loin nau­ti­taan vaa­rin bra­vuu­ria, Mus­tan Kis­san Kel­la­rin re­sep­til­lä teh­tyä ”Kis­san här­kää”, eli nau­dan si­sä­fi­let­tä free­sa­tuil­la he­del­mil­lä ja pi­par­juu­rel­la.

– Tänä vuon­na olen teh­nyt vä­hän isom­paa työ­tä äi­tien­päi­väk­si, ke­hai­see Ak­sel.

Vink­ki­nä hän an­taa, et­tä sel­lai­nen löy­tyy ko­ti­soh­val­ta. Lo­pul­ta hän ei mal­ta ol­la pal­jas­ta­mat­ta, mikä äi­tien­päi­vä­lah­ja on. Myös Levi on Pik­ku­nors­sis­sa as­kar­rel­lut jo­tain, mut­ta sen hän pi­tää vie­lä sa­lai­suu­te­na.

Heidi Ahlbom on aina halunnut lapsia. Levi (vas.) ja Aksel ovat molemmat askarrelleet äidille äitienpäivälahjan.

Heidi Ahlbom on aina halunnut lapsia. Levi (vas.) ja Aksel ovat molemmat askarrelleet äidille äitienpäivälahjan.

Tuija Saarinen

Äi­ti on ol­lut isän ohel­la Hei­din pa­ras tu­ki­ja lap­ses­ta as­ti.

– Kaik­kea on tu­et­tu, mitä on tul­lut mie­leen, ja mo­nen mois­ta olen­kin lap­se­na ko­keil­lut. Ja kun ha­lu­sin om­mel­la, sain om­pe­lu­ko­neen ja kan­kai­ta. Äi­ti on myös opet­ta­nut mi­nut lei­po­maan, te­ke­mään ruo­kaa ja säi­lö­mään.

Tit­ta on kova lei­po­maan vie­lä tänä päi­vä­nä­kin.

– Py­rin lei­po­maan joka lau­an­tai pul­laa. Saa­vat lap­set pul­lan­tuok­sun ne­nään, hy­myi­lee Tit­ta.

'Lap­suu­den­ko­dis­ta on läh­töi­sin rak­kaus pe­rin­tei­siin. Hei­din äi­ti vaih­taa esi­mer­kik­si kuis­tin tee­man vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Ko­ris­te­lus­sa saa­vat po­jat ol­la mu­ka­na. Hei­di taas vaih­te­lee per­heen olo­huo­neen teks­tii­le­jä ja tau­lu­ja.

Lap­sen­lap­sia eh­dit­tiin har­taas­ti odot­taa, ja nyt hei­dän seu­ras­taan nau­ti­taan­kin niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Tämä mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä haas­ta­va yrit­tä­jän ja äi­tiy­den yh­dis­tel­mä on­nis­tuu.

– Lois­ta­va tu­ki­ver­kos­to aut­taa ta­sa­pai­not­ta­maan yrit­tä­jän kii­reis­tä ar­kea, kiit­te­lee Hei­di.

Ky­sy­tään­pä vie­lä po­jil­ta, mikä on ki­voin­ta puu­haa äi­din kans­sa.

– Se kun men­nään äi­din stu­di­oon ylä­ker­taan, vas­taa Ak­sel. Mu­kaan saat­taa tart­tua vaik­ka­pa eri­lai­sia kan­kai­ta.

En­tä mitä äi­ti ai­na sa­noo?

– Käs­kee ot­ta­maan vi­ta­mii­nit aa­mui­sin, vir­nis­tää Levi.