STT

Muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tuu Suo­mes­sa vuo­sit­tain huo­mat­ta­vas­ti use­am­pi kuin ai­em­min on ar­vi­oi­tu. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) ker­too, et­tä uu­den tut­ki­muk­sen mu­kaan muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tuu vuo­sit­tain noin 23 000 ih­mis­tä. Ai­em­min mää­räk­si on ar­vi­oi­tu 14 500.

Vuon­na 2021 noin 150 000 suo­ma­lai­sel­la oli di­ag­no­soi­tu muis­ti­sai­raus. Suu­rin osa oli yli 85-vuo­ti­ai­ta.

Uu­des­sa tut­ki­muk­ses­sa sai­ras­tu­nei­den mää­rää sel­vi­tet­tiin koko maan kat­ta­vis­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hoi­toil­moi­tus­re­kis­te­reis­tä ja Ke­lan sai­raus­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­ta­vien lää­ke­os­to­jen re­kis­te­reis­tä. Ai­em­mat ar­vi­ot muis­ti­sai­rauk­sien ylei­syy­des­tä Suo­mes­sa ovat pe­rus­tu­neet eu­roop­pa­lai­siin vä­es­tö­tut­ki­muk­siin ja suo­ma­lai­siin tut­ki­muk­siin 1980- ja 1990-lu­vuil­ta.

– Tu­lok­sia tar­kas­tel­les­sa on huo­mi­oi­ta­va, et­tä re­kis­te­ri­tie­dot kat­ta­vat vain to­de­tut sai­rau­det, ja näin ol­len to­den­nä­köi­ses­ti ali­ar­vi­oi­vat to­del­lis­ta muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien mää­rää, sa­noo THL:n asi­an­tun­ti­ja­lää­kä­ri Han­na-Ma­ria Roit­to tie­dot­tees­sa.

THL:n mu­kaan muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien mää­rä kas­vaa voi­mak­kaas­ti tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä. Vuon­na 2040 sai­ras­ta­via on jo 247 000, jos muis­ti­sai­rauk­sien ylei­syys py­syy vuo­den 2021 ta­sol­la ja iäk­käi­den mää­rä kas­vaa Ti­las­to­kes­kuk­sen vä­es­tö­en­nus­teen mu­kai­ses­ti.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vä­lil­lä on huo­mat­ta­via ero­ja muis­ti­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vien mää­ris­sä. Suu­rin­ta sai­ras­ta­vuus on Kai­nuus­sa, jos­sa muis­ti­sai­ras­tu­nei­ta on yli 5 000 sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den. Vä­häi­sin­tä sai­ras­ta­vuus on Ah­ve­nan­maal­la. Siel­lä muis­ti­sai­raus on di­ag­no­soi­tu noin 1 400:lla sa­taa­tu­hat­ta ih­mis­tä koh­den.

Muis­ti­sai­rauk­sia to­de­taan enem­män alu­eil­la, joil­la on pal­jon ikään­ty­nyt­tä vä­es­töä, kuin nuo­rem­man ikä­ra­ken­teen alu­eil­la. Roi­ton mu­kaan pelk­kä vä­es­tö­ra­ken­ne ei se­li­tä ero­ja.

– Lu­kui­hin voi­vat vai­kut­taa alu­eel­li­set re­surs­sit ja hoi­to­käy­tän­nöt, sekä muis­ti­sai­rauk­sien ris­ki­te­ki­jöi­den ylei­syys alu­eel­la.

Tut­ki­mus to­teu­tet­tiin osa­na Kan­sal­li­nen ter­vey­sin­dek­si -han­ket­ta. Tie­to­ko­ko­nai­suus kat­taa usei­ta in­di­kaat­to­rei­ta vä­es­tön sai­ras­ta­vuu­des­ta ja työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä.

Lue myös:

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Jos ar­jen su­ju­mat­to­muus he­rät­tää huol­ta, voi ky­sees­sä ol­la ete­ne­vä muis­ti­sai­raus