STT

Yk­si­tyi­sel­le ope­tu­sa­lal­le an­net­tiin uu­si lak­ko­va­roi­tus, työn­te­ki­jä­jär­jes­töt Ope­tu­sa­lan Am­mat­ti­jär­jes­tö, Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen liit­to sekä Am­mat­ti­liit­to Jyty tie­dot­ta­vat. Edel­li­nen lak­ko jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la.

La­kon pii­ris­sä oli­si kaik­ki­aan yli 2 000 yk­si­tyi­sen ope­tu­sa­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen pii­ris­sä ole­vaa jä­sen­tä seit­se­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la.

To­teu­tu­es­saan lak­ko al­kai­si maa­nan­tai­na 13. tou­ko­kuu­ta heti puo­le­nyön jäl­keen ja päät­tyi­si tors­tai­na 16. tou­ko­kuu­ta.

Ky­sees­sä ei tie­dot­teen mu­kaan ole hal­li­tuk­sen aja­mia työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä vas­tus­ta­va po­liit­ti­nen lak­ko. Mah­dol­li­ses­ti al­ka­val­la la­kol­la py­ri­tään vauh­dit­ta­maan neu­vot­te­lui­ta jä­sen­ten työ­eh­dois­ta yk­si­tyi­sel­lä ope­tu­sa­lal­la.

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt ovat tie­dot­teen mu­kaan käy­neet ke­vään ai­ka­na työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­ta Si­vis­ty­sa­la ry:n kans­sa. Ta­voit­tee­na on ol­lut saa­da yk­si­tyis­tä ope­tu­sa­laa kos­ke­va uu­si työ­eh­to­so­pi­mus. Osa­puo­let ovat neu­vo­tel­leet val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan luo­na tois­tai­sek­si tu­lok­set­ta. Seu­raa­va neu­vot­te­lu osa­puol­ten vä­lil­lä on vap­pu­aat­to­na.

Työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mu­kaan neu­vot­te­luis­sa ol­laan palk­ka­rat­kai­sun ja teks­ti­ky­sy­mys­ten osal­ta kau­ka­na työ­nan­ta­ja­puo­len kans­sa. Jär­jes­töt to­te­a­vat, et­tä palk­ka­ke­hi­tyk­sen on ol­ta­va jat­kos­sa­kin kil­pai­lu­ky­kyi­nen ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä on pa­ran­net­ta­va ny­kyi­ses­tä.