Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Ydin­voi­man kan­na­tus on py­sy­nyt Suo­mes­sa vah­va­na, vaik­ka on­kin las­ke­nut vii­me vuo­des­ta. Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan 61 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kan­nat­ti ydin­voi­maa ja yh­dek­sän pro­sent­tia vas­tus­ti.

Vii­me vuon­na to­teu­te­tus­sa ky­se­lys­sä ydin­voi­maa kan­nat­ti 68 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta, kuu­si pro­sent­tia vas­tus­ti.

Vii­me vuo­den kan­na­tus­lu­ke­ma oli mit­taus­his­to­ri­an en­nä­tys, ja tä­män­vuo­ti­nen lu­ke­ma his­to­ri­an toi­sek­si kor­kein tu­los. Ydin­voi­man kan­na­tus­ta on mi­tat­tu vuo­des­ta 1983.

Ve­ri­a­nin maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa to­teut­ta­maan ky­se­lyyn vas­ta­si hie­man yli tu­hat vas­taa­jaa. Ky­se­lyn vir­he­mar­gi­naa­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä mo­lem­piin suun­tiin.

Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den mu­kaan il­mas­to­tie­toi­suus ja taan­noi­nen ener­gi­ak­rii­si ovat va­kiin­nut­ta­neet ydin­voi­man kan­na­tuk­sen kor­ke­al­le ta­sol­le, kun ydin­voi­man kan­na­tus on yli kuu­sin­ker­tais­ta vas­tus­tuk­seen ver­rat­tu­na.

Ydin­voi­man kan­na­tus läh­ti Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den mu­kaan sel­vään nou­suun vuon­na 2022, kun Ve­nä­jän hyök­käys­so­taa seu­ran­nut ener­gi­ak­rii­si ai­heut­ti huol­ta säh­kön riit­tä­vyy­des­tä ja hin­nas­ta.

– Tu­lok­set ker­to­vat sii­tä, et­tä huo­li säh­kön hin­nas­ta ja riit­tä­vyy­des­tä on vä­hen­ty­nyt, kun Ol­ki­luo­to 3 on ver­kos­sa, ja muu­ta tuo­tan­toa on ra­ken­net­tu li­sää, Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n tuo­tan­nos­ta vas­taa­va joh­ta­ja Jari Kos­ta­ma sa­noo.

Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den ky­se­lyn pe­rus­teel­la enem­mis­tö kaik­kien edus­kun­ta­puo­lu­ei­den kan­nat­ta­jis­ta suh­tau­tuu ydin­voi­maan myön­tei­ses­ti. Hie­man yli puo­let va­sem­mis­ton ja vih­rei­den kan­nat­ta­jis­ta suh­tau­tuu ydin­voi­maan po­si­tii­vi­ses­ti.

Ydin­voi­man kan­na­tus on vah­vin­ta ko­koo­muk­ses­sa, mis­sä 77 pro­sent­tia puo­lu­een kan­nat­ta­jis­ta suh­tau­tuu ydin­voi­maan myön­tei­ses­ti tai erit­täin myön­tei­ses­ti.