Ans­si Ru­la­mo / STT

Ke­sä­kuun alus­ta läh­tien säh­kö­pot­ku­lau­to­ja vuok­raa­vien yri­tys­ten on pak­ko ot­taa lii­ken­ne­va­kuu­tus. Val­ti­o­neu­vos­ton is­tun­non asi­a­lis­tal­la tors­tai­na ole­va la­ki­muu­tos siir­tää lau­tai­li­joil­le ta­pah­tu­vien on­net­to­muuk­sien sai­raan­hoi­to­kus­tan­nuk­set ve­ron­mak­sa­jil­ta va­kuu­tu­syh­ti­öil­le eli käy­tän­nös­sä vuok­ra­y­ri­tyk­sil­le.

Laki on eri­lai­nen riip­pu­en sii­tä, omis­taa­ko säh­kö­pot­ku­lau­dan vuok­ra­y­ri­tys vai yk­si­tyi­nen ku­lut­ta­ja. Ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan täy­tyy ot­taa lii­ken­ne­va­kuu­tus, mi­kä­li säh­kö­pot­ku­lau­ta pai­naa enem­män kuin 25 ki­loa tai kul­kee yli 25 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Vuok­ra­y­ri­tyk­siä va­kuut­ta­mis­vel­vol­li­suus taas kos­kee ai­na pot­ku­lau­dan no­peu­des­ta tai pai­nos­ta riip­pu­mat­ta.

– Täs­sä ni­me­no­mai­ses­ti ha­lut­tiin vält­tää sitä, et­tä vuok­ra­fir­mat oli­si­vat tuo­neet ke­vy­em­pää, al­le 25 ki­lon ka­lus­toa Suo­men mark­ki­noil­le vält­tääk­seen va­kuut­ta­mis­vel­vol­li­suu­den, ker­too Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kuk­sen joh­ta­ja Jan­ne Jump­pa­nen STT:lle.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus toi­voo, et­tä vuok­ra­y­ri­tyk­set lait­tai­si­vat tie­don käyt­tä­mäs­tään lii­ken­ne­va­kuu­tu­syh­ti­ös­tä omil­le verk­ko­si­vuil­leen, jot­ta va­hin­gon­kor­vauk­sen ha­ke­mi­nen va­kuu­tuk­ses­ta oli­si mah­dol­li­sim­man help­poa.

Laa­ja va­kuut­ta­mis­vel­vol­li­suus var­mis­taa Jump­pa­sen mu­kaan sen, et­tei­vät säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sien va­hin­ko­jen kus­tan­nuk­set kaa­du pel­käs­tään ve­ron­mak­sa­jien har­teil­le. Toi­saal­ta säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun edut pääs­töt­tö­mä­nä ja help­po­na liik­ku­mis­muo­to­na on ha­lut­tu säi­lyt­tää.

Säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sien on ar­vi­oi­tu ai­heut­ta­van vuo­sit­tain mil­joo­nien eu­ro­jen kus­tan­nuk­set yh­teis­kun­nal­le, mut­ta tark­ko­ja lu­ku­ja ei ole tie­dos­sa.

Vii­me vuon­na lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö (LVM) jul­kai­si mik­ro­liik­ku­mi­ses­ta ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­lus­ta ar­vi­o­muis­ti­on, jos­sa oli ar­vi­oi­tu ylei­sel­lä ta­sol­la säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun on­net­to­muus­kus­tan­nuk­sia.

– Sii­nä sel­vi­tyk­ses­sä ar­vi­oi­tiin, et­tä kai­ken kaik­ki­aan säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sis­ta ai­heu­tui­si noin 275 mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tai­set on­net­to­muus­kus­tan­nuk­set. Toki tämä on tosi kar­kea ar­vio, ja täs­sä on otet­tu huo­mi­oon muut­kin kuin sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­set, sa­noo LVM:n eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja So­fia Jo­hans­son STT:lle.

Las­kel­mas­sa oli­vat mu­ka­na esi­mer­kik­si pe­las­tus­lai­tok­sen ja po­lii­sin ku­lut ja yk­si­lön hy­vin­voin­nin me­ne­tyk­set.

HUS taas teki ai­koi­naan sel­vi­tyk­sen Hel­sin­gis­sä vuon­na 2021 ta­pah­tu­neis­ta säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sis­ta, joi­den ar­vi­oi­tiin ai­heut­ta­neen noin 1,7 mil­joo­nan eu­ron sai­raan­hoi­to- ja sai­raus­pois­sa­o­lo­kus­tan­nuk­set. Toi­saal­ta HUS ra­por­toi, et­tä on­net­to­muu­det ovat sit­tem­min vä­hen­ty­neet.

– Se­kin on huo­mat­ta­va, et­tä osa säh­kö­pot­ku­lau­ta­on­net­to­muuk­sis­ta jää vi­ral­lis­ten on­net­to­muus­ti­las­to­jen ul­ko­puo­lel­le. Si­nän­sä­kin nämä ar­vi­ot ovat ai­ka kar­kei­ta, Jo­hans­son sa­noo.

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen pe­rus­te­luis­sa uu­dek­si lii­ken­ne­va­kuu­tus­laik­si ar­vi­oi­daan kar­ke­as­ti, et­tä la­ki­muu­tos li­sää ter­vey­den­huol­lon vi­ra­no­mais­ten mah­dol­li­suut­ta pe­riä va­kuu­tu­syh­ti­öil­tä niin sa­not­tua täys­kus­tan­nus­mak­sua noin 0,5–1 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­des­sa. Esi­tyk­ses­sä ar­vi­oi­daan, et­tä val­ta­o­sa on­net­to­muuk­sis­ta sat­tuu vuok­rat­ta­vien säh­kö­pot­ku­lau­to­jen kul­jet­ta­jil­le.

La­kiu­u­dis­tuk­sen taus­tal­la on EU:n lii­ken­ne­va­kuu­tus­di­rek­tii­vi, jon­ka uu­si laki pa­nee täy­tän­töön kan­sal­li­sel­la ta­sol­la.

– Mer­kit­tä­vä uu­dis­tus on nyt se, et­tä jos kol­man­nel­le osa­puo­lel­le ai­heu­tuu va­hin­ko­ja eli ja­lan­kul­ki­jaan tör­mä­tään, ja­lan­kul­ki­ja saa ihan täy­si­mää­räi­set kor­vauk­set, Jump­pa­nen sa­noo.

Säh­kö­pot­ku­lau­dan yli­a­ja­mak­si jou­tu­vat ja­lan­kul­ki­jat ovat siis jat­kos­sa pa­rem­mas­sa ase­mas­sa kuin pol­ku­pyö­rän al­le jää­vät.

Eu­roop­pa­lai­ses­sa sään­te­lys­sä ei kui­ten­kaan tun­ne­ta kul­jet­ta­jan omien va­hin­ko­jen kor­vauk­sia, vaan se on Jump­pa­sen mu­kaan poh­jois­mai­nen poik­keus. Tä­män liik­ku­ma­ti­lan val­ti­o­val­ta päät­ti käyt­tää hy­väk­seen. Suo­ma­lai­sis­sa lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sis­sa on poik­keuk­sel­li­sen laa­ja tur­va myös kul­jet­ta­jal­le it­sel­leen, ja nyt sen pii­riin tu­lee myös osa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­jois­ta.

– Vuok­rat­ta­val­la säh­kö­pot­ku­lau­dal­la kaa­tu­van kul­jet­ta­jan sai­raan­hoi­to­kus­tan­nuk­set ka­te­taan jat­kos­sa lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta, Jump­pa­nen sel­vit­tää.

Va­kuu­tus­tur­va on kui­ten­kin ra­joi­tet­tu ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si au­toi­li­jan lii­ken­ne­va­kuu­tuk­seen. Va­hin­gon sat­tu­es­sa va­kuu­tus kor­vaa kul­jet­ta­jal­le ai­no­as­taan sai­raan­hoi­to­ku­lut, ei siis vam­mas­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­via eläk­kei­tä tai kun­tou­tus­ta, jot­ka Jump­pa­sen mu­kaan ovat nor­maa­lis­ti mer­kit­tä­vin osa lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta. Nämä jää­vät siis yhä yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vik­si.