Uu­tis­Rau­ma

Ra­dio Ra­mo­nan Ris­to Lei­no pal­kit­tiin Vuo­den jää­kiek­ko­jour­na­lis­ti­na SM-lii­gan pal­kin­to­gaa­las­sa Hel­sin­gis­sä per­jan­tai-il­ta­na.

– Löi vä­hän tyh­jää, kun Jää­kiek­ko­jour­na­lis­tien pu­heen­joh­ta­ja soit­ti ja ky­syi, on­ko ka­len­te­ris­sa­ni va­paa­ta ke­sä­kuun 7. päi­vä­nä. Is­tah­din alas, en­kä saa­nut suus­ta­ni kuin oho, oho! Meni Ris­to ker­ran­kin hil­jai­sek­si, ker­toi Lei­no Uu­tis­rau­mal­le.

– Myö­hem­min, kun kat­soin lis­taa ai­em­mis­ta pal­ki­tuis­ta, tun­tui kyl­lä hie­nol­ta saa­da oma nimi hie­non jou­kon jat­keek­si. En­sim­mäi­nen pal­kit­tu oli muu­ten Ylen An­te­ro Ka­ra­pa­lo, jon­ka se­los­tuk­set in­noit­ti­vat mi­nua nuo­re­na poi­ka­na.

Lei­non mie­les­tä pal­kin­to on iso tun­nus­tus pai­kal­lis­ra­di­ois­sa teh­tä­väl­le työl­le, eri­tyi­ses­ti Ra­mo­nan ja Ra­dio Po­rin kal­tai­sil­le ra­di­oil­le, joi­den se­los­ta­jat ovat teh­neet hy­vin pit­kiä uria.

– Sii­nä on jo­tain ai­nut­laa­tuis­ta, kun oman ky­län po­jat se­los­ta­vat li­ve­nä oman ky­län jouk­ku­een mat­se­ja. Näil­lä pie­nil­lä ra­di­oil­la on yhä iso mer­ki­tys. Kuun­te­li­ja­lu­vut ovat ko­mei­ta, sa­noi Lei­no.

Lei­no on kol­mas rau­ma­lais­toi­mit­ta­ja, joka on saa­nut Jou­ko Au­te­ro -pal­kin­non. Pek­ka Wal­le­nius pal­kit­tiin vuon­na 1987 ja Mar­ko Lep­pä­nen vuon­na 2013.