Eli­as Pel­to­nen / STT

Ve­nä­jän maa­nan­tai­sis­sa oh­ju­sis­kuis­sa Uk­rai­naan on kuol­lut jo ai­na­kin 37 ih­mis­tä, sa­noo Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi X-vies­ti­pal­ve­lus­sa.

Eri puo­lil­le maa­ta koh­dis­tu­neis­sa is­kuis­sa haa­voit­tui Ze­lens­kyin mu­kaan 170 ih­mis­tä.

Kuol­leis­ta kol­me ja haa­voit­tu­neis­ta 13 oli­vat lap­sia, Ze­lens­kyi sa­noo. Pää­kau­pun­ki Ki­o­vas­sa Ve­nä­jän oh­ju­sis­ku osui las­ten­sai­raa­laan, joka on pa­hoin vau­ri­oi­tu­nut.

Ze­lens­kyi ker­toi ai­em­min Uk­rai­nan pyy­tä­neen YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­toa hä­täis­tun­toon Ve­nä­jän is­ku­jen vuok­si.

Ve­nä­jän Bel­go­ro­din alu­een ku­ver­nöö­ri Vjat­ses­lav Glad­ko­vin mu­kaan ai­na­kin nel­jä ih­mis­tä on kuol­lut Uk­rai­nan is­kuis­sa vii­mei­sen vuo­ro­kau­den ai­ka­na. Bel­go­ro­din por­mes­ta­ri Va­len­tin De­mi­do­vin mu­kaan uk­rai­na­lai­set te­ki­vät yöl­lä is­ku­ja koko Bel­go­ro­din alu­eel­la, joka si­jait­see lä­hel­lä Uk­rai­nan ra­jaa.

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Bi­den lu­pa­si maa­nan­tai­na uu­sia toi­mia Uk­rai­nan il­ma­puo­lus­tuk­sen te­hos­ta­mi­sek­si.

– Yh­des­sä liit­to­lais­tem­me kans­sa il­moi­tam­me uu­sis­ta toi­mis­ta vah­vis­taak­sem­me Uk­rai­nan il­ma­puo­lus­tus­ta, mikä aut­taa puo­lus­ta­maan hei­dän kau­pun­ke­jaan ja si­vii­le­jään Ve­nä­jän is­kuil­ta, Bi­den sa­noi.

Län­si­mais­sa is­kut tuo­mit­tiin laa­jal­ti. Myös pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb sa­noi Suo­men tuo­mit­se­van jyr­käs­ti Ve­nä­jän is­kut si­vii­li­koh­tei­siin.

– Ve­nä­jän hir­mu­te­oil­la ei ole mi­tään ra­jaa, Stubb sa­noi maa­nan­tai-il­ta­na X-vies­ti­pal­ve­lus­sa jul­kai­se­mas­saan vies­tis­sä.

Stubb sa­noi Suo­men jat­ka­van tu­ke­aan Uk­rai­nal­le niin kau­an kuin tar­peen.

Ze­lens­kyi kom­men­toi X:ssä myös In­ti­an pää­mi­nis­te­rin Na­rend­ra Mo­din maa­nan­tai­na al­ka­nut­ta Ve­nä­jän-vie­rai­lua. Mo­din näh­tiin ha­laa­van läm­pi­mäs­ti Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nia.

– On suu­ri pet­ty­mys ja is­ku rau­han­pyr­ki­myk­sil­le näh­dä maa­il­man suu­rim­man de­mok­ra­ti­an joh­ta­jan ha­laa­van maa­il­man ve­ri­sin­tä ri­kol­lis­ta ky­sei­se­nä päi­vä­nä Mos­ko­vas­sa, Ze­lens­kyi sa­noi vies­tis­sään.

Modi mat­ka­si maa­nan­tai­na myös Mos­ko­van lä­hel­lä si­jait­se­val­le Pu­ti­nin asun­nol­le, jos­sa pre­si­den­tit joi­vat tee­tä te­ras­sil­la, ajoi­vat gol­fau­tol­la ja vie­rai­li­vat he­vos­tal­lil­la.

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.