STT

Val­ko­pos­ki­han­hi ja me­ri­met­so ai­o­taan siir­tää riis­ta­la­jeik­si. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö aset­ti tors­tai­na työ­ryh­män val­mis­te­le­maan asi­aa.

Mo­lem­mat la­jit ovat täl­lä het­kel­lä luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu­ja, ei­kä nii­tä saa met­säs­tää myös­kään EU:n lin­tu­di­rek­tii­vin mu­kaan. Sekä val­ko­pos­ki­han­hi et­tä me­ri­met­so ovat elin­voi­mai­sia la­je­ja ja run­sas­tu­neet vii­me vuo­si­na huo­mat­ta­vas­ti.

Eten­kin val­ko­pos­ki­han­het ai­heut­ta­vat mer­kit­tä­viä va­hin­ko­ja vil­je­li­jöil­le ja ka­las­ta­jil­le.