Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Kun tu­le­van vii­kon­lo­pun nä­en­näi­set pre­si­den­tin­vaa­lit on Ve­nä­jäl­lä käy­ty, saa­te­taan maas­sa näh­dä uu­si mo­bi­li­saa­ti­o­kier­ros Uk­rai­nan rin­ta­mal­le, ar­vi­oi Maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lun eri­kois­tut­ki­ja Pent­ti Fors­st­röm.

– Odo­tuk­sis­sa­ni on, et­tä vaa­lien jäl­keen Ve­nä­jä ryh­tyy voi­ma­pe­räi­sem­min rek­ry­toi­maan hen­ki­lös­töä pal­ve­luk­seen, Fors­st­röm sa­noo.

– Jol­lain ta­val­la mies­mää­rää py­ri­tään li­sää­mään. Odo­tan pyr­ki­mys­tä kään­tää ti­lan­ne vie­lä en­nen ke­sää tai ke­sän alus­sa, kun olo­suh­teet ovat edul­li­sem­mat.

Sa­man­tyyp­pi­siä pyr­ki­myk­siä on var­mas­ti myös Uk­rai­nas­sa, Fors­st­röm sa­noo. Lii­ke­kan­nal­le­pa­non to­teut­ta­mi­nen on ol­lut Uk­rai­nas­sa kii­vas pu­hee­nai­he pit­kään.

– Täs­sä on eh­kä tie­tyn­lai­nen kil­pa­juok­su nyt me­nos­sa niin ma­te­ri­aa­lin, ajan kuin hen­ki­lös­tön suh­teen mo­lem­mil­la puo­lil­la. Mi­hin se sit­ten joh­taa, ai­ka näyt­tää.

Uk­rai­nan pre­si­den­til­tä Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyil­tä kuul­tiin maa­nan­tai­na vii­me­ai­kai­siin uu­ti­siin näh­den yl­lät­tä­vän­kin po­si­tii­vis­ta vies­tiä so­ta­ti­lan­tees­ta. Ze­lens­kyi va­kuut­ti rans­ka­lai­sel­la BFM TV -ka­na­val­la, et­tä Ve­nä­jän ete­ne­mi­nen Uk­rai­nas­sa on py­säy­tet­ty ja et­tä ti­lan­ne on Uk­rai­nan jouk­ko­jen kan­nal­ta pal­jon pa­rem­pi kuin vii­mek­si ku­lu­nei­den kol­men kuu­kau­den ai­ka­na.

Vain pari päi­vää myö­hem­min Uk­rai­nan ase­voi­mien ko­men­ta­ja Olek­sandr Syrs­kyi puo­les­taan ku­vai­li rin­ta­ma­ti­lan­net­ta idäs­sä vai­ke­ak­si. Syrs­kyi ker­toi vie­rail­leen­sa Do­nets­kin alu­eel­la kah­des­sa pri­kaa­tis­sa, jois­sa hä­nen mu­kaan­sa on uh­ka­na, et­tä ve­nä­läi­syk­si­köi­tä ete­nee sy­väl­le Uk­rai­nan tais­te­lu­muo­dos­tel­miin.

Toi­saal­ta muu­al­la kuin itäi­sel­lä rin­ta­mal­la Ve­nä­jän toi­min­ta on Syrs­kyin mu­kaan kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. Tu­han­nen ki­lo­met­rin pi­tui­nen rin­ta­ma Uk­rai­nas­sa ulot­tuu itään ja ete­lään.

Fors­st­röm ei näe pre­si­den­tin ja ase­voi­mien ko­men­ta­jan kom­men­teis­sa ris­ti­rii­taa, vaik­ka en­si­vil­kai­sul­la sil­tä voi­si näyt­tää: ti­lan­ne on vai­kea, mut­ta Uk­rai­na ei ole mur­tu­nut, ei­kä rin­ta­ma­ti­lan­tees­sa ole tul­lut iso­ja muu­tok­sia, hän sa­noo.

– Pre­si­dent­ti pu­huu var­sin isois­ta ku­vi­ois­ta ja ko­ko­nai­suuk­sis­ta, kun taas ase­voi­mien ko­men­ta­ja on vä­hän tar­kem­min ti­lan­tees­sa mu­ka­na, Fors­st­röm ar­vi­oi.

– Mie­les­tä­ni mo­lem­mat ovat oi­ke­as­sa sii­nä mie­les­sä, et­tä Av­di­jiv­kan kau­pun­gin val­tauk­sen jäl­keen Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt kyl­lä koko ajan, mut­ta ei mi­tään mit­ta­via edis­ty­sas­ke­lei­ta ole pääs­syt te­ke­mään, ja Uk­rai­nal­la on ky­kyä vie­lä puo­lus­taa.

Ve­nä­läis­jou­kot sai­vat lä­hin­nä sym­bo­li­ses­ti mer­kit­tä­vän Av­di­jiv­kan kau­pun­gin hal­tuun­sa hel­mi­kuus­sa pit­kien ja ras­kai­den tais­te­lui­den jäl­keen. Sen jäl­keen Ve­nä­jä on väit­tä­nyt val­lan­neen­sa myös usei­ta pie­nem­piä asu­tu­sa­lu­ei­ta Av­di­jiv­kas­ta län­teen.

New York Ti­mes uu­ti­soi maa­lis­kuun alus­sa Uk­rai­nan puo­lus­tus­lin­jo­jen Av­di­jiv­kan län­si­puo­lel­la ole­van sa­tel­liit­ti­ku­vien pe­rus­teel­la yl­lät­tä­vän heik­ko­ja.

Uk­rai­nal­la tie­de­tään myös ole­van pu­laa sekä mies­voi­mas­ta et­tä ase­tar­vik­keis­ta, eten­kin am­muk­sis­ta. Toi­saal­ta Ve­nä­jän käy­mä ku­lu­tus­so­ta ku­lut­taa myös Ve­nä­jän re­surs­se­ja, Fors­st­röm huo­maut­taa.

– Jos tap­pi­o­lu­vut hen­ki­lös­tön osal­ta pi­tä­vät edes suu­rin piir­tein paik­kan­sa, se kyl­lä se­lit­tää sen, et­tä ete­ne­mi­nen on ol­lut ai­ka hi­das­ta. Voi­ma­suh­teet ovat niin ta­san, et­tä ei pys­ty­tä ko­vas­ti­kaan hyök­kää­mään tai ete­ne­mään.

Fors­st­röm muis­tut­taa myös, et­tä jul­ki­set tie­dot rin­ta­ma­ti­lan­tees­ta ovat puut­teel­li­sia, osin epä­luo­tet­ta­via ja tu­le­vat ai­na vä­hän jäl­jes­sä.

– Ajan­koh­tais­ta rin­ta­ma­ti­lan­net­ta ei voi­da tie­tää jul­ki­suu­den pe­rus­teel­la.

Ve­nä­jäl­lä on vii­me vii­kon­lo­pus­ta läh­tien näh­ty usei­ta len­nok­ki-is­ku­ja, muun mu­as­sa Bel­go­ro­din ja Kurs­kin alu­eel­la lä­hel­lä Uk­rai­nan ra­jaa sekä Rja­za­nin alu­eel­la Mos­ko­vas­ta kaak­koon.

Vii­kon­lop­pu­na Ve­nä­jän puo­lus­tus­mi­nis­te­riö väit­ti tu­hon­neen­sa liki 50 len­nok­kia Uk­rai­nan raja-alu­eel­la. Vah­vis­ta­mat­to­mien so­si­aa­li­sen me­di­an tie­to­jen mu­kaan uk­rai­na­lais­len­no­kit oli­si­vat is­ke­neet tuol­loin myös len­to­ko­ne­teh­taa­seen. Tiis­tai­na len­nok­ki-is­kut sy­tyt­ti­vät tu­leen kak­si polt­to­ai­ne­va­rik­koa ja kes­ki­viik­ko­na öl­jyn­ja­los­ta­mon.

Täs­mäis­kut sy­väl­le Ve­nä­jäl­le ei­vät vält­tä­mät­tä näy heti tä­män päi­vän rin­ta­ma­ti­lan­tees­sa, vaan Uk­rai­na pyr­kii vai­kut­ta­maan niil­lä pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jän öl­jy­tu­loi­hin, Fors­st­röm sa­noo.

– Kyl­lä is­ku te­ol­li­suus­lai­tok­seen tai va­ras­toon ai­ka­mois­ta tu­hoa ai­heut­taa, vaik­ka ei var­mas­ti ko­ko­naan tuo­tan­to la­maan­nu­kaan.

Vii­me vii­kol­la Uk­rai­na puo­les­taan sa­noi tu­hon­neen­sa Ve­nä­jän so­ta­lai­van Mus­tal­la­me­rel­lä.

– Lai­vas­ton alus­ten upot­ta­mi­set ja tu­ho­a­mi­set Mus­tal­la­me­rel­lä ovat myös osoi­tus sii­tä, et­tä ve­nä­läi­set ei­vät ole tur­vas­sa myös­kään rin­ta­man ta­ka­na, vaik­ka Uk­rai­nal­la ei käy­tän­nös­sä ole lai­vas­toa, Fors­st­röm sa­noo.

Hän us­koo, et­tä kiih­ty­nei­den droo­ni-is­ku­jen ajan­koh­dal­la on yh­teys myös vii­kon­lo­pun vaa­lei­hin.

-----

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP