STT

Tie­to­tur­va­louk­kauk­sis­ta teh­tiin vuon­na 2023 il­moi­tuk­sia tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le ai­em­paa enem­män, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen. Mää­rä kas­voi vuo­des­ta 2022 yli 1 400 il­moi­tuk­sel­la. Yh­teen­sä or­ga­ni­saa­ti­ot il­moit­ti­vat vii­me vuon­na tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le lä­hes 6 900 tie­to­tur­va­louk­kauk­ses­ta.

Uu­tis­suo­ma­lai­sen haas­tat­te­le­man apu­lais­tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu Hel­jä-Tuu­lia Pi­ha­maan mu­kaan il­moi­tus­ten mää­rään on vai­kut­ta­nut or­ga­ni­saa­ti­oi­den li­sään­ty­nyt tie­toi­suus tie­to­tur­va­louk­kauk­sien il­moi­tus­vel­vol­li­suu­des­ta. Il­moi­tus­vel­vol­li­suus tuli voi­maan kuu­si vuot­ta sit­ten. Il­moi­tus­ten mää­rä on kas­va­nut li­säk­si eri­lais­ten tie­to­jär­jes­tel­mä­mur­to­jen yleis­tyt­tyä, Pi­ha­maa ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le.

Il­moi­tus­ten mää­rä on li­sään­ty­nyt Uu­tis­suo­ma­lai­sen mu­kaan joka vuo­si sen jäl­keen, kun EU:n yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta alet­tiin so­vel­ta­maan or­ga­ni­saa­ti­oil­le ja yri­tyk­sil­le.

Eni­ten il­moi­tuk­sia tie­to­tur­va­louk­kauk­sis­ta tu­lee tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­ta. Li­säk­si fi­nans­si- ja te­le­a­lal­ta teh­dään pal­jon il­moi­tuk­sia.

In­hi­mil­li­set vir­heet ovat Pi­ha­maan mu­kaan suu­rin syy tie­to­tur­va­louk­kauk­siin.