STT

Hal­li­tuk­sen esi­tys uu­dek­si ra­ja­laik­si saat­taa no­peim­mil­laan läh­teä lau­sun­noil­le tä­nään. Lail­la on tar­koi­tus tor­jua vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa Suo­men itä­ra­jal­la.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ker­toi ei­len, et­tä hal­li­tus neu­vot­te­lee asi­as­ta vie­lä tä­nään. Esi­tys voi hä­nen mu­kaan­sa läh­teä lau­sun­noil­le, jos se saa­daan näis­sä ko­kouk­sis­sa val­miik­si.

Or­po ei ot­ta­nut kan­taa sii­hen, mah­dol­lis­taa­ko uu­si laki tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den kään­nyt­tä­mi­sen itä­ra­jal­la. Pää­mi­nis­te­rin mu­kaan lain­sää­dän­nön tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta Suo­men tur­val­li­suus hyb­ri­di­hyök­käys­ti­lan­tees­sa, jos­sa jo­kin taho oh­jaa Suo­men ra­jal­le maa­han lait­to­mas­ti pyr­ki­viä siir­to­lai­sia.

– Tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mei­dän ra­ja­tur­val­li­suu­tem­me ja mei­dän vi­ra­no­mais­tem­me työ­vä­li­neet. Kun me saam­me val­mis­ta ai­kai­sek­si, niin sit­ten nämä jul­kais­taan ja sit­ten ne läh­te­vät lau­sun­to­kier­rok­sel­le, Or­po sa­noi.

Pe­ru­soi­keuk­siin mah­dol­li­ses­ti puut­tu­va laki saa­te­taan jou­tua sää­tä­mään niin sa­not­tu­na poik­keus­la­ki­na, jol­loin lail­le tar­vi­taan laa­ja par­la­men­taa­ri­nen tuki. Or­po kes­kus­te­li­kin lais­ta ei­len kaik­kien edus­kun­ta­puo­lu­ei­den ja -ryh­mien joh­ta­jien kans­sa.

Op­po­si­ti­o­puo­lu­eis­ta ai­na­kin va­sem­mis­to­liit­to suh­tau­tuu suun­ni­tel­tuun lain­sää­dän­töön hy­vin kriit­ti­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tei va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä voi tu­kea hal­li­tuk­sen la­ki­han­ket­ta, pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son sa­noi STT:lle ei­len.

Myös hal­li­tus­puo­lue RKP:n pu­heen­joh­ta­jan, ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­so­nin ää­nen­pai­not oli­vat va­rau­tu­nei­ta.

Hen­riks­son ei suo­raan il­mais­sut RKP:n kan­taa la­kie­si­tyk­seen, mut­ta muis­tut­ti, et­tä puo­lu­een läh­tö­koh­ta­na on, et­tä kai­ken lain­sää­dän­nön täy­tyy ol­la so­pu­soin­nus­sa esi­mer­kik­si pe­rus­tus­lain ja Suo­men kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten kans­sa.

– Täl­tä is­tu­mal­ta en tue vie­lä mi­tään. Mei­dän pi­tää myös ryh­mäs­sä kes­kus­tel­la asi­as­ta, Hen­riks­son sa­noi.

Itäraja kiinni jo kuukausia

La­ki­han­ket­ta on pe­rus­tel­tu sil­lä, et­tä Suo­men on va­rau­dut­ta­va sii­hen, et­tä Ve­nä­jäl­tä tu­le­va pai­nos­tus jat­kuu pit­kä­ai­kai­ses­ti ja et­tä vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­tu­lo saa ai­em­paa laa­jem­pia ja va­ka­vam­pia muo­to­ja. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan hank­kees­sa on kyse vii­me­si­jai­ses­ta va­rau­tu­mi­ses­ta va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuus­sa, et­tä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat py­sy­vät sul­jet­tu­na huh­ti­kuun puo­li­vä­liin as­ti. Itä­ra­ja on ol­lut kiin­ni ju­nil­le tar­koi­tet­tua Vai­nik­ka­lan raja-ase­maa lu­kuun ot­ta­mat­ta jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­tä saak­ka.