Min­ja Vii­ta­nen / STT

Val­von­ta­vi­ras­to Val­vi­ra mää­rää 14 hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja Hus-yh­ty­män saat­ta­maan kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­syn lain­mu­kai­sek­si vuo­den ku­lu­es­sa.

Mää­räys kos­kee Ete­lä-Poh­jan­maan, Kai­nuun, Kan­ta-Hä­meen, Kes­ki-Poh­jan­maan, Kes­ki-Suo­men, La­pin, Pir­kan­maan, Poh­jan­maan, Poh­jois-Kar­ja­lan, Poh­jois-Poh­jan­maan, Poh­jois-Sa­von, Päi­jät-Hä­meen, Sa­ta­kun­nan ja Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta.

Li­säk­si Val­vi­ra ke­hot­taa Ete­lä-Sa­von ja Ky­men­laak­son hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta jär­jes­tä­mään kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­syn alu­eel­laan lain­mu­kai­sek­si mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ja Hus-yh­ty­män tu­lee an­taa Val­vi­ral­le sel­vi­tys toi­men­pi­teis­tä sekä ajan­ta­sai­set hoi­toon pää­syn seu­ran­ta­tie­dot vii­meis­tään en­si vuo­den huh­ti­kuus­sa.

Kii­ree­tön eri­kois­sai­raan­hoi­to täy­tyy lain mu­kaan aloit­taa vii­meis­tään kuu­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa sii­tä, kun hoi­don tar­ve on to­det­tu.

Val­vi­ra aloit­ti kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­syn val­von­nan vii­me hei­nä­kuus­sa. Tuol­loin Val­vi­ra ker­toi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) seu­ran­ta­tie­toi­hin vii­ta­ten, et­tä kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­sy on jat­ku­nut vai­ke­a­na. THL:n mu­kaan ke­vääl­lä 2023 jo­not kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pi­den­tyi­vät lä­hes kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­ta­lain mu­kaan en­si­si­jai­nen val­von­ta­muo­to on hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den oma­val­von­ta. Val­vot­ta­vil­ta saa­tu­jen sel­vi­tys­ten mu­kaan ti­lan­net­ta on py­rit­ty kor­jaa­maan esi­mer­kik­si ke­hit­tä­mäl­lä toi­min­taa, rek­ry­toi­mal­la ja vuok­raa­mal­la hen­ki­lös­töä, lisä- ja yli­töil­lä, käyt­tä­mäl­lä os­to­pal­ve­lui­ta ja pal­ve­lu­se­te­lei­tä, vuok­raa­mal­la toi­mi­ti­lo­ja sekä yh­teis­työl­lä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Haas­tee­na on Val­vi­ran mu­kaan kui­ten­kin ol­lut pa­he­ne­va hen­ki­lös­tö­pu­la, riit­tä­mä­tön ra­hoi­tus, vä­es­tön van­he­ne­mi­nen ja ylei­nen kii­reet­tö­män eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­peen kas­vu. Myös ko­ro­na­pan­de­mi­an vai­ku­tuk­set jat­ku­vat.

Val­vi­ran mu­kaan val­von­ta­vi­ra­no­mai­set ovat an­ta­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ja Hus-yh­ty­mäl­le run­saas­ti oh­jeis­tus­ta oma­val­von­nas­ta. Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa ne sai­vat Val­vi­ral­ta ja alu­e­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta oh­jeen val­voa, et­tei­vät hoi­toon pää­syn enim­mäi­sa­jat yli­ty.

Val­von­ta­vi­ra­no­mai­set puut­tu­vat ti­lan­tee­seen lain sal­li­mil­la kei­noil­la, kun hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den oma­val­von­ta osoit­tau­tuu riit­tä­mät­tö­mäk­si, sa­noo so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to-osas­ton joh­ta­ja He­le­na Mönt­ti­nen Val­vi­ran tie­dot­tees­sa.

– Mää­räys ja ke­ho­tus ovat sote-val­von­ta­lais­sa val­von­ta­vi­ra­no­mai­sel­le an­net­tu­ja kei­no­ja puut­tua lain­vas­tai­seen toi­min­taan tai asi­a­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­viin puut­tei­siin ja epä­koh­tiin, Mönt­ti­nen sa­noo.