STT

Työl­li­syys­ra­has­to ar­vi­oi, et­tä työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sut py­sy­vät en­si vuon­na lä­hel­lä ny­ky­ta­soa tai alen­tu­vat vä­hän. Työl­li­syys­ra­has­to esit­ti so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­öl­le ar­vi­on, et­tä työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­jen yh­teis­mää­rää oli­si mah­dol­li­suus alen­taa 0–0,4 pro­sent­tiyk­si­köl­lä tai ko­rot­taa kor­kein­taan 0,1 pro­sent­tiyk­si­köl­lä en­si vuo­del­le.

Ar­vio työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­jen mää­räs­tä en­si vuo­del­le pe­rus­tuu Työl­li­syys­ra­has­ton käyt­tä­miin en­nus­tei­siin ja las­kel­miin. Niis­sä on huo­mi­oi­tu eri vaih­to­eh­to­ja ta­lou­den ja työl­li­syy­den ke­hi­tyk­sel­le.

Jot­kut hal­li­tuk­sen pää­tök­set, ku­ten an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van leik­kauk­set, vä­hen­tä­vät Työl­li­syys­ra­has­ton me­no­ja.

Täl­le vuo­del­le työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­ja ke­ven­net­tiin tun­tu­vas­ti.