STT

Lak­koi­le­mal­la ei voi työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.) mu­kaan vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia esi­tyk­siä hal­li­tus an­taa työ­mark­ki­nois­ta. Sen si­jaan Sa­to­sen mu­kaan kes­kus­te­le­mal­la esi­tyk­siin voi vai­kut­taa.

Sa­to­nen ker­toi tä­nään edus­kun­nas­sa toi­mit­ta­jil­le ta­paa­van­sa huo­men­na pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n joh­toa sekä Suo­men Yrit­tä­jien joh­toa. Sa­to­sen mu­kaan kes­kus­te­lu­jen ai­hei­na ovat pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta kos­ke­vat yk­si­tyis­koh­dat.

Hal­li­tuk­sen la­ki­muu­tos pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta on par­hail­laan lau­sun­to­kier­rok­sel­la.