Jan­ne Ran­ta­nen

La­pin kou­lus­sa vie­tet­tiin kir­jas­to­luo­kan ava­jai­sia. Kou­lun noin 150 op­pi­las­ta ja opet­ta­jat nos­ti­vat me­hu­mal­jo­ja kou­lun au­las­sa ja kir­jai­li­ja Heli Laak­so­nen in­nos­ti lap­sia lu­ke­maan.

Väi­nö Riik­ki­lä Seu­ran hal­li­tuk­seen kuu­lu­va opet­ta­ja Han­ne Lin­na­vuo­ri toi kir­jas­to­luo­kan ide­an Rau­mal­ta. Sa­man­lai­sia on pe­rus­tet­tu Uo­ti­lan, Kaa­ron ja Poh­jois­ke­hän kou­lui­hin. Kir­jat on näi­hin kaik­kiin saa­tu lah­joi­tuk­si­na.

La­pis­sa tila oli hel­pos­ti jär­jes­tet­tä­vis­sä, sil­lä op­pi­las­mää­rän vä­he­tes­sä kou­luun on jää­nyt tyh­jiä luok­kia.

– Tääl­lä voi pi­tää tun­te­ja tai sit­ten lu­kea ja rau­hoit­tua. Aluk­si kir­jo­ja voi lu­kea vain tääl­lä, mut­ta syk­syl­lä nii­tä voi eh­kä myös lai­na­ta ko­tiin, ker­toi Lin­na­vuo­ri.

Heli Laaksonen opetti koululaisille, miten maljoja nostellaan juhlavasti.

Heli Laaksonen opetti koululaisille, miten maljoja nostellaan juhlavasti.

Janne Rantanen

Lap­piin aset­tu­nut kir­jai­li­ja Heli Laak­so­nen lah­joit­ti va­jaat sata kir­jaa, omi­aan ja mui­den kir­joit­ta­mia. Hän ha­lu­aa teh­dä voi­ta­van­sa lu­ku­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

– Yh­teis­kun­ta ei pysy pys­tys­sä il­man lu­ku­tai­toa. Sitä tar­vi­taan op­pi­mi­seen ja am­ma­teis­sa. Se vah­vis­taa it­se­tun­toa ja aut­taa py­sy­mään mu­ka­na maa­il­man me­nos­sa, pe­rus­te­li Laak­so­nen.

Lapin koulun aula täyttyi avajaisissa

Lapin koulun aula täyttyi avajaisissa

Janne Rantanen

Tie­toa on tar­jol­la ny­kyi­sin enem­män kuin tar­peen. Laak­so­nen ko­ros­ti­kin kir­jo­jen vah­vuuk­sia so­si­aa­li­sen me­di­an päi­vi­tyk­siin:

– Kir­jat ovat am­mat­ti­lais­ten kir­joit­ta­mia. Niis­sä on hy­vää kiel­tä ja mie­tit­ty­jä asi­oi­ta.’

Pu­hees­saan kou­lu­lai­sil­le Laak­so­nen nos­ti esil­le kir­jo­jen lu­ke­mi­sen rau­hoit­ta­van vai­ku­tuk­sen. Ei mai­nos­kat­ko­ja, ei kom­ment­ti­kent­tiä – sii­tä ai­vot tyk­kää­vät.

Kou­lun reh­to­ri Ma­ri­ka Leh­ti­nen ker­toi, et­tä jo­kai­nen luok­ka saa va­li­ta kau­pas­ta muu­ta­man kir­jan uu­teen kir­jas­to­luok­kaan.

Juuse Maijala ja Sofia Pihlainen tutustuivat uuden kirjastoluokan valikoimaan.

Juuse Maijala ja Sofia Pihlainen tutustuivat uuden kirjastoluokan valikoimaan.

Janne Rantanen

Mitä La­pin kou­lu­lai­set lu­ke­vat?

Vii­des­luok­ka­lai­nen Sen­ni lu­kee enim­mäk­seen he­vos­kir­jo­ja, mut­ta toki muu­ta­kin.

– Se on hie­noa, kun pää­see pois kai­kes­ta ul­ko­puo­li­ses­ta, Sen­ni sa­noi.

Ne­los­luok­ka­lai­nen So­fia ker­toi lu­ke­van­sa mel­kein joka päi­vä. Hä­nen suo­sik­ke­jaan ovat eri­tyi­ses­ti fan­ta­si­a­ro­maa­nit.

– Toi­vot­ta­vas­ti tän­ne kir­jas­to­luok­kaan saa­daan kir­jo­ja, jot­ka so­pi­vat myös van­hem­mil­le, hän sa­noi.

Kol­mos­luok­ka­lai­sen Juu­sen kä­des­sä on useim­mi­ten ur­hei­lu­kir­ja.

– Hy­viä ovat myös Henk­ka ja Ki­vi­mut­ka -kir­jat, jois­sa ikäi­se­ni rat­ko­vat ri­kok­sia, li­sä­si Juu­se.

Kak­kos­luok­ka­lai­nen Tyy­ne il­moit­ti lu­ke­van­sa joka päi­vä. Hän­kin pi­tää kir­jois­ta, jois­sa on he­vo­sia.

– Ja sit­ten sel­lai­sis­ta vä­hän jän­nit­tä­vis­tä kir­jois­ta. El­la ja ka­ve­rit -sar­ja on kans­sa kiva, hän jat­koi.

Kak­kos­luok­ka­lai­nen Sant­tu ar­ve­li lu­ke­neen­sa pa­ri­kym­men­tä jää­kie­kos­ta ker­to­vaa kir­jaa. Esi­mer­kik­si Lät­kä-Lau­rit on hä­nen mie­les­tään hyvä sar­ja.

Kak­kos­luok­ka­lai­nen Lil­ja on miel­ty­nyt ”ta­val­laan kau­hu­kir­joi­hin”, mut­ta sel­lai­siin, jois­sa on kilt­te­jä ih­mi­siä.