STT–AFP

Suo­mi on va­lit­tu maa­il­man on­nel­li­sem­mak­si maak­si seit­se­mät­tä ker­taa pe­räk­käin, kan­sain­vä­li­nen ja YK:n spon­so­roi­ma The World Hap­pi­nes Re­port -to­te­aa.

Muis­ta Poh­jois­mais­ta kym­me­nen kär­jes­sä oli­vat Tans­ka, Is­lan­ti ja Ruot­si. Ra­por­tis­sa ar­vi­oi­tiin 143 maa­ta. Vii­mei­sel­lä si­jal­la oli Af­ga­nis­tan, jos­sa ää­ri­jär­jes­tö Ta­li­ban ot­ti jäl­leen val­lan vuon­na 2020.

En­sim­mäis­tä ker­taa ra­por­tin jul­kai­sun aloit­ta­mi­sen jäl­keen yli vuo­si­kym­men sit­ten, Yh­dys­val­lat ja Sak­sa ei­vät yl­tä­neet 20:nnen par­haan jouk­koon.

Ra­por­tis­sa to­det­tiin, et­tä on­nel­li­sim­piin mai­hin ei enää kuu­lu­nut yk­si­kään maa­il­man suu­rim­mis­ta mais­ta. Kym­me­nen par­haan maan jou­kos­sa mais­ta, jois­sa on yli 15 mil­joo­naa asu­kas­ta, oli­vat vain Hol­lan­ti ja Aust­ra­lia.

On­nel­li­suus­luo­ki­tus pe­rus­tuu yk­si­löi­den ar­vi­oin­tiin tyy­ty­väi­syy­des­tä elä­mään, brut­to­kan­san­tuot­tee­seen asu­kas­ta koh­den, so­si­aa­li­seen tu­keen, eli­na­ja­no­dot­tee­seen, va­pau­teen ja muun mu­as­sa kor­rup­ti­on ta­soon.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton tut­ki­ja Jen­ni­fer De Pa­o­la sa­noi, et­tä Suo­men si­jaa kär­jes­sä puol­ta­vat esi­mer­kik­si lä­hei­nen yh­teys luon­toon ja hyvä ta­sa­pai­no työ­e­lä­män kans­sa. Tä­män li­säk­si hän to­te­si, et­tä suo­ma­lai­sil­la saat­taa ol­la eri­lai­nen kä­si­tys me­nes­tyk­ses­tä kuin esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lois­sa, jos­sa me­nes­tys rin­nas­te­taan suo­raan ta­lou­del­li­seen hyö­tyyn.