Samu Vah­te­ris­to

Rau­mal­la va­ki­tui­ses­ti käy­vät to­ri­kaup­pi­aat ei­vät in­nos­tu Van­han Rau­man kaa­va­suun­ni­tel­miin piir­ret­tyn to­ri­pa­vil­jon­gin tu­los­ta.

– To­ri­ka­tok­set ovat mie­les­tä­ni va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa ja pie­nel­lä pa­ran­nuk­sel­la sai­si ti­las­ta hou­kut­te­le­vam­man. Par­ja­taan mi­ten vaan ka­tok­sia, mut­ta kyl­lä ih­mi­set sa­teel­la mie­luus­ti nii­den al­la ovat, sa­noo Mat­ti­lan to­ri­myyn­nin Tomi Mat­ti­la.

Mattilan torimyynnin Tomi Mattila ehdottaa nykyisten torikatosten parantamista kauppahallimaiseksi tilaksi.

Mattilan torimyynnin Tomi Mattila ehdottaa nykyisten torikatosten parantamista kauppahallimaiseksi tilaksi.

Pinja Sarkkinen

Mat­ti­la eh­dot­taa­kin ny­kyis­ten ka­tos­ten hyö­dyn­tä­mis­tä esi­mer­kik­si tal­vi­a­jan la­si­sei­nil­lä. Ka­tos­ten, myy­mä­lä­au­to­jen ja sei­nien ra­jaa­ma tila oli­si usein pu­heis­sa esil­le nou­se­van kaup­pa­hal­li­mai­nen.

– Pak­ka­nen hait­taa kaik­kia ja sul­je­tun ti­lan avul­la voi­tai­si saa­da li­sää kaup­pi­ai­ta. Tori kai­paa li­sää asi­ak­kai­ta, joi­ta ei saa­da li­sää, el­lei tule uu­sia kaup­pi­ai­ta, Mat­ti­la pai­not­taa.

Penttilän puutarhan Tapani ja Anne Penttilä ovat käyneet Rauman torilla yli 47 vuotta.

Penttilän puutarhan Tapani ja Anne Penttilä ovat käyneet Rauman torilla yli 47 vuotta.

Pinja Sarkkinen

Pent­ti­län puu­tar­han Ta­pa­ni Pent­ti­lä pi­tää myy­mä­lä­au­toa eh­dot­to­ma­na edel­ly­tyk­se­nä to­ri­kau­pal­le.

– Jos myyn­ti­pai­kat teh­dään sel­lai­sik­si, et­tei pääs­tä au­to­jen kans­sa vie­reen, niin to­ri­hom­mat lop­puu sii­hen. Jos tämä koko va­li­koi­ma pi­täi­si pur­kaa ja kan­taa aa­mui­sin ja il­tai­sin niin ei on­nis­tu, Pent­ti­lä pai­not­taa.

– Myyn­ti­au­to on ihan eh­do­ton, tääl­lä on läm­min­tä ja tuot­teet py­sy­vät kui­vi­na, pois pak­ka­ses­ta ja ne saa val­miik­si esil­le. Ei tar­vi­ta sa­teen­var­joa, kiit­te­lee An­ne Pent­ti­lä.

Pent­ti­län mu­kaan ny­kyi­set ka­tok­set pal­ve­le­vat hy­vin ja on to­det­tu toi­mi­vik­si.

– Mik­si pi­tää vä­ki­sin kek­siä jo­tain eri­lais­ta? Sa­noin en­sim­mäis­tä suun­ni­tel­maa ka­me­lin­ka­tok­sek­si, so­pii­ko sel­lai­nen tä­hän, Pent­ti­lä ky­syy.

Myös kä­ve­ly­ka­tu­ai­ka saa Pent­ti­läl­tä kri­tiik­kiä.

– Kun to­rin ym­pä­rys­tä lai­te­taan kä­ve­ly­ka­duk­si, ei ku­kaan jak­sa kan­taa os­tok­sia pois.

Rantamaan Lohi -kalakaupan myyjä Riku Mansikka muistuttaa kylmälaitteiden tärkeydestä kalakaupassa.

Rantamaan Lohi -kalakaupan myyjä Riku Mansikka muistuttaa kylmälaitteiden tärkeydestä kalakaupassa.

Pinja Sarkkinen

Ran­ta­maan Lohi -ka­la­kau­pan myy­jä Riku Man­sik­ka muis­tut­taa kyl­mä­lait­tei­den mer­ki­tyk­ses­tä.

– Mei­dän tuot­teet tar­vit­se­vat kyl­mä­lait­teet ja jos käy­te­tään näi­tä mei­dän lii­ku­tel­ta­via, niin ne pi­tää saa­da hel­pos­ti ra­ken­nuk­seen si­sään ja ulos. Ka­la­tis­kit on otet­ta­va huo­mi­oon.

Ran­ta­maan Lohi on käy­nyt vuo­si­kym­me­net Rau­man to­ril­la per­jan­tai­sin ja lau­an­tai­sin.

– Tal­vi ja kos­te­at ke­lit ovat pa­him­pia. Jos ny­kyi­siin ka­tok­siin sai­si la­si­sei­niä, niin sel­lai­set pa­ran­nuk­set kan­nat­tai­si kyl­lä ot­taa huo­mi­oon, Man­sik­ka sa­noo.

Rau­man to­ri­val­vo­ja Ove Lindst­röm on näh­nyt to­ri­kau­pan muu­tos­ta vuo­sien mit­taan.

– Mie­les­tä­ni rau­ma­lais­ten sil­mä on jo tot­tu­nut ny­kyi­siin to­ri­ka­tok­siin. Ei­vät­kä ne ole kos­kaan ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten sil­miin hy­pän­neet. Kuu­los­taa kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä al­le 20 vuot­ta van­ho­ja ka­tok­sia alet­tai­si pur­kaa, Lindst­röm sa­noo.

Myy­mä­lä­au­tot ovat muut­ta­neet to­ri­kaup­paa. Kun to­ri­ka­tok­set val­mis­tui­vat vuon­na 2007, oli­vat mu­se­o­vi­ras­to ja vi­ra­no­mai­set tark­ko­ja.

Aluk­si oli lin­ja­na, et­tä ha­lu­taan pi­tää raa­ti­huo­neen puo­lei­nen ka­tos il­man ras­kai­ta myyn­ti­au­to­ja, jot­ta to­ril­ta säi­lyy nä­ky­vyys raa­ti­huo­neel­le.

– Sil­loin myyn­ti­au­tot oli ai­ka uut­ta, ei­kä nii­tä juu­ri vie­lä Rau­mal­la ol­lut. Nyt myyn to­ri­paik­ko­ja pää­sään­töi­ses­ti muu­al­le, mut­ta kun tori on täyn­nä, niin raa­ti­huo­neen edus­ta sa­moin kun to­rin kes­ki­ti­la on ihan myyn­ti­au­to­jen käy­tös­sä, sa­noo Lindst­röm.

Mi­kä­li jo­ta­kin isom­paa muu­tos­ta to­ril­le teh­dään, pi­tää Lindst­röm pa­him­pa­na ris­ki­nä re­mon­tin ai­kaa.

– Jos to­ril­ta ol­laan vuo­si tai kak­si eva­kos­sa, niin se oli­si kuo­li­nis­kun Rau­man to­ril­le. Tau­ko on help­po kyn­nys lo­pet­taa lii­ke­toi­min­ta. Ih­met­te­len koko pa­vil­jon­ki­suun­ni­tel­mia, mikä nii­den käyt­tö­tar­koi­tus on?

Lindst­röm ar­vos­te­lee myös nos­tal­gi­a­hai­kai­lua.

– Vä­lil­lä nos­te­taan van­ho­ja ku­via to­rie­lä­mäs­tä ja hai­kal­laan et­tä oli­pas en­nen me­noa ja mei­nin­kiä. Ai­ka on muut­tu­nut, enää ei käy­dä pe­rus­tuot­tei­ta os­ta­mas­sa to­ril­ta, vaan mar­ke­tis­ta. Ja har­voin nä­kee nii­tä ku­via, kun ke­säl­lä Rau­man tori on ai­van täyn­nä vä­keä.

Lindst­rö­min mu­kaan Rau­mal­la on eli­voi­mai­nen tori, joka on toi­min­nas­sa ym­pä­ri vuo­den.

– Mo­nes­sa naa­pu­ri­kun­nis­sa to­ri­päi­vä on vain ker­ran vii­kos­sa. Rau­mal­la on toi­min­taa vuo­den ym­pä­ri pu­hu­mat­ta­kaan ke­sä­a­jas­ta ja jou­lus­ta.

Lindst­rö­min mu­kaan au­to­lii­ken­teen vä­he­ne­mi­nen on suu­rin hait­ta to­ri­kau­pal­le.

– Tori elää im­puls­si­os­tok­sis­ta, kun ohi­a­ja­va käy­kin mie­li­joh­tees­ta nap­paa­mas­sa jon­kun tuot­teen mu­kaan­sa. To­rit on ai­na ra­ken­net­tu vilk­kaa­seen ris­teys­paik­kaan, jo­hon on help­po tul­la. On vää­rin jos lii­ken­net­tä ale­taan vä­hen­tää.