Em­mi Til­vis / STT

Suo­mi ei näy­tä saa­vut­ta­van hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­tet­taan il­man li­sä­toi­mia, il­me­nee VTT:n, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa las­ket­tiin Suo­men tu­le­via pääs­tö­jä ja hii­li­nie­lu­ja kol­men vaih­to­eh­toi­sen ske­naa­ri­on mu­kaan. Poh­ja­na oli vii­me vuo­den maa­lis­kuu­hun men­nes­sä toi­meen­pan­nut ener­gia- ja il­mas­to­po­liit­ti­set pää­tök­set sekä EU:n il­mas­to- ja ener­gi­a­sää­dök­set.

Mis­sään vaih­to­eh­dos­sa Suo­mi ei pää­si­si ta­voit­tee­seen­sa, eli hii­li­neut­raa­liu­teen vuo­teen 2035 men­nes­sä.

Kes­kei­set erot ske­naa­ri­oi­den vä­lil­lä liit­ty­vät esi­mer­kik­si in­ves­toin­tien to­teu­tu­mi­seen sekä maa­ta­lou­des­sa ja lii­ken­tees­sä käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen. Las­kel­mien läh­tö­o­le­tuk­sis­ta riip­pu­en li­sä­toi­mien tar­ve oli 2–19 mil­joo­naa hii­li­di­ok­si­diek­vi­va­lent­ti­ton­nia. Las­kel­miin liit­ty­vien mer­kit­tä­vien epä­var­muuk­sien vuok­si maan­käyt­tö­sek­to­rin nie­lu­ke­hi­tys voi kui­ten­kin ol­la huo­mat­ta­vas­ti mal­lin­net­tua hei­kom­pi, mikä vai­kut­taa ko­ko­nai­suu­teen.

Tut­ki­muk­sen tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään hal­li­tuk­sen tu­le­van ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an laa­din­nas­sa. Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa lin­ja­taan, et­tä hal­li­tus si­tou­tuu ete­ne­mään hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tee­seen si­ten, et­tei se omil­la pää­tök­sil­lään tai po­li­tiik­ka­toi­mil­laan nos­ta kan­sa­lais­ten ar­jen kus­tan­nuk­sia tai hei­ken­nä elin­kei­no­e­lä­män kil­pai­lu­ky­kyä.