Ee­tu Ha­lo­nen / STT

SDP eh­dot­taa, et­tä Eu­roo­pan ko­mis­si­oon pe­rus­tet­tai­siin puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vä ja teh­tä­vää ta­voi­tel­tai­siin Suo­mel­le. Asia il­me­nee puo­lu­een tä­nään jul­kis­ta­mas­ta eu­ro­vaa­li­oh­jel­mas­ta.

Li­säk­si SDP eh­dot­taa, et­tä puo­lus­tus­po­li­tii­kan ase­maa vah­vis­tet­tai­siin EU:ssa pe­rus­ta­mal­la puo­lus­tu­sa­si­oi­den mi­nis­te­ri­neu­vos­to ja puo­lus­tu­sa­si­oi­den va­li­o­kun­ta Eu­roo­pan par­la­ment­tiin.

De­ma­rei­den li­säk­si myös kes­kus­ta eh­dot­taa omas­sa eu­ro­vaa­li­oh­jel­mas­saan puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vän pe­rus­ta­mis­ta. Kes­kus­ta jul­kis­ti oman oh­jel­man­sa ku­lu­neen vii­kon maa­nan­tai­na.

Aja­tus puo­lus­tus­ko­mis­saa­ris­ta ei ole uu­si. Muun mu­as­sa EU-ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­ja Ur­su­la von der Ley­en on pu­hu­nut use­as­ti puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vän pe­rus­ta­mi­sen puo­les­ta.

Hä­nen hah­mo­tel­mis­saan puo­lus­tus­ko­mis­saa­ri joh­tai­si Eu­roo­pan uu­del­leen aseis­ta­mi­seen täh­tää­viä pyr­ki­myk­siä ja kes­kit­tyi­si puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den pe­rus­tan vah­vis­ta­mi­seen.

Myös suo­ma­lais­po­lii­ti­kot ovat ai­em­min pu­hu­neet puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin teh­tä­vän pe­rus­ta­mi­ses­ta EU:hun.

Esi­mer­kik­si ko­koo­muk­sen eh­do­kas, jat­ko­kaut­ta ta­voit­te­le­va mep­pi Hen­na Virk­ku­nen ker­toi STT:lle maa­lis­kuun lo­pus­sa pi­tä­vän­sä var­sin sel­vä­nä, et­tä puo­lus­tus­ko­mis­saa­ri ni­mi­te­tään seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la. STT:n tuol­lois­ten tie­to­jen mu­kaan puo­lus­tus­ko­mis­saa­rin salk­ku ei kui­ten­kaan oli­si Suo­men yk­kös­vaih­to­eh­to ko­mis­saa­rien salk­ku­ja­os­sa.

Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit pi­de­tään 6.–9. ke­sä­kuu­ta. Suo­mes­sa var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta.