STT

Pal­kan­saa­ja­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n hal­li­tus ko­koon­tuu tänä aa­mu­na yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen.

Uu­tis­suo­ma­lai­nen ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä SAK:lta odo­te­taan pää­tök­siä mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta la­kois­ta. Uu­tis­suo­ma­lai­sen mu­kaan mah­dol­li­sis­ta la­kois­ta oli­si tar­koi­tus tie­dot­taa ku­lu­van vii­kon puo­li­vä­lis­sä.

Kes­kus­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa ovat edus­tet­tui­na SAK:n am­mat­ti­lii­tot. Jär­jes­tön hal­li­tus voi teh­dä pe­ri­aa­te­pää­tök­sen työ­tais­te­lui­den jat­kos­ta, min­kä jäl­keen am­mat­ti­lii­tot päät­tä­vät vie­lä omis­ta toi­mis­taan.

Am­mat­ti­lii­tot ovat jär­jes­tä­neet po­liit­ti­sia lak­ko­ja vii­me syk­sys­tä läh­tien pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia vas­taan.

La­kot ja nii­den vai­ku­tuk­set ovat pik­ku hil­jaa pi­den­ty­neet ja laa­jen­tu­neet. Täl­lä het­kel­lä on me­neil­lään vii­me vii­kon maa­nan­tai­na al­ka­nut lak­ko­kier­ros, jon­ka on il­moi­tet­tu kes­tä­vän ku­lu­van vii­kon lop­puun as­ti.

Käyn­nis­sä ole­vien lak­ko­jen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät en­nen kaik­kea Suo­men vien­nis­sä ja te­ol­li­suu­des­sa.

Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n sekä Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen liit­to JHL:n la­kot ovat py­säyt­tä­neet Suo­men vien­nin kah­dek­si vii­kok­si.

Te­ol­li­suus­lii­ton ja Säh­kö­lii­ton lak­ko­jen pii­ris­sä taas ovat esi­mer­kik­si Ou­to­kum­mun sekä SSAB:n te­räs­teh­taat Tor­ni­os­sa ja Raa­hes­sa.