Min­na Pul­li / STT

Säh­kö­au­to­jen ky­syn­tä on hi­das­tu­mas­sa, ker­too Au­to­a­lan tie­do­tus­kes­kus. Täys­säh­kö­au­to­jen osuus re­kis­te­röin­neis­tä on ol­lut al­ku­vuon­na vii­me vuot­ta pie­nem­pi, ja nii­den osuu­den en­si­re­kis­te­röin­neis­tä en­nus­te­taan jää­vän tänä vuon­na 32 pro­sent­tiin.

Vii­me vuon­na täys­säh­köis­ten hen­ki­lö­au­to­jen osuus en­si­re­kis­te­röin­neis­tä oli lä­hes 34 pro­sent­tia.

Tie­do­tus­kes­kuk­sen mu­kaan vuo­si­na 2021–2022 käyt­töön otet­tu vä­hä­pääs­töis­ten työ­suh­de­au­to­jen ve­ro­e­tu on ol­lut yk­si te­hok­kaim­mis­ta lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­sen kan­nus­teis­ta. Ve­ro­kan­nus­te mo­nin­ker­tais­ti säh­köis­ten työ­suh­de­au­to­jen ky­syn­nän vuon­na 2021.

– Vuo­si­na 2021–2023 käyt­töön on otet­tu noin 15 000 uut­ta täys­säh­köis­tä työ­suh­de­au­toa, jois­ta yli 8 000 on han­kit­tu ve­ro­tu­sar­von alen­ta­mi­sen kan­nus­ta­ma­na, kes­kuk­sen per­jan­tai­ses­sa tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Jatkoa kaivataan

Ve­ro­kan­nus­tet­ta tu­li­si tie­do­tus­kes­kuk­sen mu­kaan jat­kaa.

– Työ­suh­de­au­to­kan­nus­teen to­teu­tus yh­tä­jak­soi­se­na vuo­si­na 2021–2030 vä­hen­täi­si vuo­den 2030 ta­sol­la lii­ken­teen hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä noin 180 000 ton­nil­la, tie­do­tus­kes­kus ar­vi­oi.

Vuo­si­na 2024–2030 kan­nus­te li­säi­si kes­kuk­sen mu­kaan täys­säh­kö­au­to­jen mää­rää au­to­kan­nas­sa hie­man al­le 40 000 täys­säh­kö­au­tol­la ver­rat­tu­na ti­lan­tee­seen, jos­sa ve­ro­kan­nus­tet­ta ei jat­ket­tai­si vuo­den 2025 jäl­keen. Tämä vä­hen­täi­si tar­vet­ta nos­taa ja­ke­lu­vel­voi­tet­ta noin kah­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Tie­do­tus­kes­kus to­teut­ti al­ku­vuo­den ai­ka­na työ­suh­de­au­ton hal­ti­joil­le suun­na­tun ky­se­ly­tut­ki­muk­sen, jo­hon saa­tiin hie­man va­jaat 1 500 vas­taus­ta.

Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta vain noin vii­del­lä pro­sen­til­la täys­säh­kö­au­ton työ­suh­de­au­tok­seen va­lin­neel­la oli en­nen ny­kyis­tä au­to­aan täys­säh­kö­au­to työ­suh­de­au­to­na. Vain noin kol­man­nes täys­säh­köi­sen työ­suh­de­au­to­jen hal­ti­jois­ta ar­vi­oi va­lit­se­van­sa seu­raa­vak­si työ­suh­de­au­tok­seen säh­kö­au­ton, mi­kä­li ve­ro­kan­nus­te pois­tui­si ko­ko­naan.

Vas­taa­jis­ta lä­hes 700 oli täys­säh­kö­au­ton hal­ti­joi­ta, rei­lut 420 la­taus­hyb­ri­dien hal­ti­joi­ta ja lo­put ben­sii­ni- tai die­se­lau­to­jen hal­ti­joi­ta.

Au­to­a­lan tie­do­tus­kes­kuk­sen omis­ta­vat Au­to­a­lan Kes­kus­liit­to ry ja Au­to­tuo­jat ja -te­ol­li­suus ry.