San­na Rai­ta-aho, Em­mi Til­vis, Han­nu Toi­vo­nen / STT

Hal­li­tuk­ses­sa vaih­tui tä­nään kak­si mi­nis­te­riä. Vir­ka­va­lan­sa van­noi ko­ko­naan uu­si mi­nis­te­ri Jo­a­kim Strand (r.). Hä­net ni­mi­tet­tiin uu­dek­si eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rik­si. Ai­em­min tätä salk­kua kan­ta­nut An­ders Ad­lerc­reutz (r.) siir­tyi ope­tus­mi­nis­te­rik­si.

Uu­si eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Strand on kol­man­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Vaa­sas­ta.

Pre­si­dent­ti va­paut­ti pyyn­nös­tä ai­em­man ope­tus­mi­nis­te­rin An­na-Maja Hen­riks­son (r.) mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä. Hen­riks­son va­lit­tiin EU-par­la­ment­tiin ke­sä­kuun vaa­leis­sa.

Ad­lerc­reutz va­lit­tiin ke­sä­kuus­sa myös RKP:n uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si teh­tä­väs­tä luo­pu­neen Hen­riks­so­nin ti­lal­le.

Pre­si­den­tin esit­te­lyn jäl­keen pi­de­tys­sä val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa pää­tet­tiin muu­tok­sis­ta mi­nis­te­rei­den työn­ja­koon ja si­jai­suuk­siin sekä mi­nis­te­ri­va­li­o­kun­tien ja -työ­ryh­mien ko­koon­pa­noi­hin.

Ope­tus­mi­nis­te­rin val­ti­o­sih­tee­ri­nä jat­kaa Mi­ka­e­la Ny­lan­der.

Uu­si ope­tus­mi­nis­te­ri Ad­lerc­reutz ker­toi ni­mi­tyk­sen jäl­keen pi­de­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä ope­tus­mi­nis­te­rin salk­ku on tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­keä, kos­ka kou­luis­sa ra­ken­ne­taan ih­mis­ten hen­kis­tä hy­vin­voin­tia ja pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä myös ta­lou­del­lis­ta. Suo­men kou­lu­jen vah­vuus ovat osaa­vat ja hy­vin kou­lu­te­tut opet­ta­jat.

Kes­kei­nen haas­te liit­tyy Ad­lerc­reut­zin mu­kaan lu­ke­mi­seen. Las­ten ja nuor­ten lu­ke­mi­nen ei ole toi­vo­tul­la ta­sol­la.

– Lu­ke­mi­nen on kui­ten­kin kai­ken op­pi­mi­sen pe­rus­ta. Lu­ke­mi­sen kaut­ta muo­dos­te­taan omaa maa­il­man­ku­vaa ja sil­lä mah­dol­lis­te­taan uu­den op­pi­mi­nen, hän sa­noi.

Toi­sek­si haas­teek­si Ad­lerc­reutz mai­nit­si kou­lu­jen si­säi­sen ja vä­li­sen eriy­ty­mi­sen eli seg­re­gaa­ti­on. Hä­nen mu­kaan­sa kes­kei­nen ky­sy­mys on se, mik­si po­jat ei­vät viih­dy ja pär­jää kou­luis­sa niin hy­vin.

Hel­sin­gin Pride-vii­kon jäl­keen hän ha­lu­si muis­tut­taa su­ku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien las­ten ase­mas­ta.

– Eri­tyi­ses­ti su­ku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vat lap­set ko­ke­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män häi­rin­tää kuin muut lap­set. Tä­mä­kin on­gel­ma mei­dän on näh­tä­vä ja sii­hen on tar­tut­ta­va.

Ad­lerc­reutz nos­ti esil­le myös äly­pu­he­li­met ja nii­den vai­ku­tuk­sen kou­luis­sa. Hal­li­tuk­sel­ta on hä­nen mu­kaan­sa tu­los­sa lä­hi­ai­koi­na esi­tys, jol­la on tar­koi­tus ra­joit­taa äly­pu­he­lin­ten käyt­töä kou­luis­sa. Tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta opet­ta­jil­le li­sää työ­ka­lu­ja sii­hen, et­tä kou­luis­sa pys­ty­tään pa­rem­min kes­kit­ty­mään op­pi­mi­seen.

– Täl­lä tu­le­val­la esi­tyk­sel­lä py­ri­tään esi­mer­kik­si sii­hen, et­tä opet­ta­jat voi­si­vat en­na­koi­vas­ti jär­jes­tää ti­lan­teen niin, et­tä ne (pu­he­li­met) ei­vät kul­keu­du luok­ka­huo­nei­siin.

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rik­si nous­sut Strand ker­toi, et­tä teh­tä­väs­sä aloit­ta­mi­nen osuu so­pi­vas­ti EU-vaa­lien jäl­kei­seen siir­ty­mä­vai­hee­seen en­nen uu­den EU-par­la­men­tin ja ko­mis­si­on aloit­ta­mis­ta.

– Suo­men pääp­ri­o­ri­tee­tit uu­del­le kau­del­le ovat sel­ke­ät: en­sin­nä­kin Eu­roo­pan ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen, Eu­roo­pan kil­pai­lu­ky­vyn vah­vis­ta­mi­nen sekä puh­taan siir­ty­män edis­tä­mi­nen, sa­noi Strand tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Ko­ko­nais­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät hä­nen mu­kaan­sa Uk­rai­nan tu­ke­mi­nen, puo­lus­tus­te­ol­li­suus, ul­ko­ra­ja­tur­val­li­suus ja uu­siin uh­kiin va­rau­tu­mi­nen.

Kil­pai­lu­ky­kyyn liit­ty­en Strand nos­ti esil­le muun mu­as­sa EU:n ase­man glo­baa­lis­sa kil­pai­lus­sa ja rei­lun val­ti­on­tu­ki­po­li­tii­kan.