Samu Vah­te­ris­to

Rau­man seu­dul­la ra­vin­to­loi­den al­ku­vuo­si on Uu­tis­Rau­man ky­se­lyn mu­kaan men­nyt odo­tuk­sia pa­rem­min. Kor­kea inf­laa­tio, raa­ka-ai­nei­den ja säh­kön hin­nan­nou­sut ovat yk­si te­ki­jä. Toi­saal­ta asi­ak­kai­den tiu­kem­pi ta­lous­ti­lan­ne juu­ri hin­to­jen­nou­sun ta­kia vai­kut­ta­vat ra­vin­to­la­käyt­täy­ty­mi­seen. Usein ul­ko­na syö­mi­nen ja var­sin­kin al­ko­ho­lin ku­lut­ta­mi­nen ra­vin­to­las­sa ovat en­sim­mäi­siä kar­sit­ta­via koh­tei­ta.

Ra­vin­to­la Ka­la­to­rin yrit­tä­jä Jari Sal­li ker­too al­ku­vuo­den ole­van pe­rin­tei­ses­ti hil­jai­sem­paa ai­kaa ja sii­hen osa­taan va­rau­tua.

– Myyn­nil­li­ses­ti olem­me sa­mal­la ta­sol­la kuin en­nen­kin jo­ten mie­les­tä­ni nor­maa­lis­ta poik­ke­a­vaa ei ole ha­vait­ta­vis­sa. Os­to­käyt­täy­ty­mi­ses­sä­kään en suu­rem­pia muu­tok­sia näe ai­na­kaan mei­dän tuot­teis­sa.

Tu­le­va kesä ar­ve­lut­taa ja sii­nä sää­ti­la näyt­te­lee tär­ke­ää roo­lia.

– Toi­vo­taan läm­min­tä ke­vät­tä, joka sai­si ih­mi­set liik­keel­le. Ta­pah­tu­mia näyt­tää Rau­mal­le nyt tu­le­van, mikä on hyvä jut­tu.

Bu­e­na Vis­tan Tuo­mas Toi­va­nen ker­too ra­vin­to­lan al­ku­vuo­den ol­leen poik­keuk­sel­li­sen vil­kas.

– Meil­lä on ol­lut poik­keuk­sel­li­sen vil­kas al­ku­vuo­si, mis­tä olen luon­nol­li­ses­ti hy­vin kii­tol­li­nen asi­ak­kail­lem­me ja tiet­ty kii­tos kuu­luu myös osaa­val­le hen­ki­lö­kun­nal­lem­me. Olem­me myös pa­nos­ta­neet mark­ki­noin­tiin ai­kai­sem­pia vuo­sia enem­män.

Suu­ria muu­tok­sia asi­ak­kai­den os­to­käyt­täy­ty­mi­ses­sä ei Toi­va­sen mu­kaan ole. Al­ko­ho­li­tuot­tei­ta myy­dään hie­man ai­em­paa vä­hem­män, mut­ta ruo­kaa taa­sen enem­män.

– Vaik­ka al­ko­ho­lin myyn­ti on mää­räl­li­ses­ti hie­man las­ke­nut, asi­ak­kaat ovat mie­les­tä­ni tul­leet laa­tu­tie­toi­sem­mik­si ja ny­ky­ään nau­ti­taan ta­sok­kaam­pia juo­mia, ku­ten pre­mium­vii­ne­jä.

Bu­e­na Vis­ta laa­jen­taa ke­säl­lä me­ren­ran­nan uu­teen ra­vin­to­laan ja sik­si odo­tuk­set ke­säs­tä ovat kor­ke­al­la.

– Odo­tam­me au­rin­kois­ta ke­vät­tä ja ke­sää, joil­loin saam­me toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man pal­jon mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin pai­kal­li­sia asi­ak­kai­ta liik­keel­le. Olem­me käyn­nis­te­le­mäs­sä Ma­ri­na Vis­tan toi­min­taa Sy­vä­rau­man­lah­des­sa, mikä li­sän­nee myös Rau­man ve­to­voi­mai­suut­ta mat­kai­lu­koh­tee­na.

Wan­han Rau­man kel­la­rin Pet­ri Leh­ti­nen ker­too al­ku­vuo­den ol­leen pe­lät­tyä pa­rem­pi.

– Eh­kä per­he­juh­lia oli vä­hem­män ja se nä­kyi var­sin­kin sun­nun­tai­den osal­ta. Toi­saal­ta yri­tys­maa­il­ma oli vä­hän enem­män lii­ken­tees­sä ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen.

Maa­lis­kuus­sa Ol­ki­luo­don re­vi­sio nä­kyi ra­vin­to­lois­sa pie­ne­nä pi­ris­ty­mi­se­nä.

– Ke­säs­tä toi­vo­taan vil­kas­ta, mut­ta kyl­lä kyl­lä yk­si­tyis­ta­louk­sien ti­lan­ne huo­les­tut­taa.

Fres­co Ra­vin­to­loi­den Lau­ra Avi­kai­nen pi­tää al­ku­vuot­ta pe­rin­tei­ses­ti tal­vi­hor­rok­sen ai­ka­na.

– Pal­jon on sil­ti po­si­tii­vi­sia merk­ke­jä il­mas­sa. Juh­lia ja mui­ta ti­lai­suuk­sia on jär­jes­tet­ty nor­maa­liin ta­paan myös al­ku­vuon­na.

Fres­co Ra­vin­to­loi­den use­at lou­nas­ra­vin­to­lat kul­ke­vat omaa ra­taan­sa. Etä­työn suo­si­mi­nen al­kaa pik­ku­hil­jaa ta­saan­tua ja nyt huo­mi­oi­daan myös tär­ke­ät koh­taa­mi­set lou­nas­pöy­däs­sä.

– Ko­to­na pa­kas­tei­den su­lat­te­lun si­jaan on mu­ka­va pääs­tä val­miik­si ka­tet­tuun mo­ni­puo­li­seen lou­nas­pöy­tään.

– Tie­ten­kin la­koil­la on vai­ku­tuk­sen­sa nor­maa­liin toi­min­taan ja näh­tä­väk­si jää mis­sä vai­hees­sa ne al­ka­vat vai­kut­taa myös juh­lien ja ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen.

Avi­kai­nen nos­taa esil­le asi­ak­kai­den kas­va­van kiin­nos­tuk­sen kier­to­ta­lou­teen ja ruo­ka­hä­vik­kiin.

– Esim. hä­vik­ki­ruu­an ky­syn­tä ja myyn­ti on li­sään­ty­nyt vii­me ai­koi­na. Moni on on­nel­li­nen, et­tei tar­vit­se os­taa raa­ka-ai­nei­ta ei­kä val­mis­taa omal­la ener­gi­al­la il­ta­ruo­ki­aan.

Ke­säl­tä Fres­cos­sa toi­vo­taan kai­kil­ta pa­nos­tus­ta ko­ti­maan mat­kai­luun.

– Suo­men ta­lou­den ti­laan voi­daan vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti suo­si­mal­la ko­ti­maan mat­kai­lua. Ko­ke­muk­sis­ta ei tar­vit­se sil­ti tin­kiä. Oli­si hie­noa, jos ra­haa osat­tai­siin käyt­tää myös omas­sa maa­kun­nas­sa. Myös kes­tä­vyy­den kan­nal­ta kat­sot­tu­na lä­hi­mat­kai­lu esi­mer­kik­si Van­has­sa Rau­mas­sa ja saa­ris­tos­sa on hyvä asia.

Kol­mea ra­vin­to­laa Rau­mal­la pyö­rit­tä­vä Tee­mu Knuu­ti­la pi­tää al­ku­vuot­ta en­nak­koo­do­tuk­sia pa­rem­pa­na.

– Al­ku­vuo­si on ai­na hil­jai­nen, mut­ta meil­lä Krou­vis­sa al­ku­vuo­si oli vil­kas. Sa­vi­lan­puis­toon teh­tiin uu­dis­tuk­sia ja yri­te­tään saa­da sitä pro­fi­loi­tua vä­hän nuo­rem­paan ma­kuun, Knuu­ti­la ker­toi.

Asi­ak­kai­den mak­su­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä Knuu­ti­lan mu­kaan ei näy ra­vin­to­lois­sa.

– Väki liik­kuu, mut­ta ku­lu­tus­tot­tu­muk­set ovat muut­tu­neet. Vii­na on vaih­tu­nut vii­neik­si ja oluik­si.

Knuu­ti­la yl­lä­pi­tää myös Rau­man saa­ris­to­koh­tei­ta, jo­ten kesä on erit­täin tär­keä se­son­ki. Saa­ris­tos­sa eri­tyi­ses­ti au­rin­koi­sen ja pil­vi­sen vii­kon ero asi­ak­kai­den mää­räs­sä on suu­ri.

Bar Heh­kun Joo­nas Lau­ro­nen sen si­jaan nä­kee suu­ren eron var­sin­kin tam­mi-hel­mi­kuun osal­ta.

– Meil­lä Heh­kus­sa tä­män vuo­den al­ku on näyt­täy­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti rau­hal­li­sem­pa­na kuin ai­kai­sem­mat vuo­det. Nyt sel­ke­äs­ti ei ta­va­ta ar­ke­na ys­tä­viä ja käy­dä sil­lä yh­del­lä la­sil­li­sel­la. Sat­sa­taan vain vii­kon­lop­puun.

Kaik­kien kus­tan­nus­ten nou­su on aja­nut ku­lut­ta­jan miet­ti­mään ra­han riit­tä­vyyt­tä. Ke­sän osal­ta tär­kein­tä on Lau­ro­sen mu­kaan saa­da au­rin­koi­sia ke­le­jä.

Eu­ra­jo­en pu­bin Jaak­ko Sou­kai­nen on sa­moil­la lin­joil­la Heh­kun Lau­ro­sen kans­sa.

– Myyn­ti on las­ke­nut vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Us­kon, et­tä asi­ak­kaat miet­ti­vät en­tis­tä tar­kem­min omaa ta­lout­taa ja baa­ris­sa käyn­ti jä­te­tään her­käs­ti vä­liin.