Uu­tis­Rau­ma

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta val­mis­te­lee uu­den kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­sen mais­te­ri­oh­jel­man pe­rus­ta­mis­ta. Uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön tek­no­lo­gi­at -oh­jel­ma­ko­ko­nai­suus käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2026 Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Vii­kin kam­puk­sel­la.

Uu­den oh­jel­man yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mi­vat Rau­man kau­pun­ki ja Sa­ta­kun­nan alue. Alu­eel­la on vah­va ruo­ka- ja met­sä­jär­jes­tel­mien ko­ko­nai­suus sekä luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön alal­la toi­mi­va Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti. Rau­man seu­tu­kun­ta tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suuk­sia yri­ty­syh­teis­työ­hön sekä har­joit­te­lu- ja in­ten­sii­vi­jak­soi­hin. Oh­jel­ma mah­dol­lis­taa myös yh­teis­työn Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ja alu­een am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen vä­lil­lä.

Uu­den oh­jel­man ta­voit­tee­na on vas­ta­ta kan­sal­li­seen ja maa­il­man­laa­jui­seen osaa­ja­ky­syn­tään kou­lut­ta­mal­la asi­an­tun­ti­joi­ta, joil­la on tar­vit­ta­vat tek­no­lo­gi­set tai­dot ja ky­vyt rat­kais­ta uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön haas­tei­ta työ­e­lä­mäs­sä sekä yri­tys- ja tut­ki­mus­maa­il­mas­sa.

– Vas­taa­vaa kes­tä­vyy­den, tek­no­lo­gi­an ja uu­siu­tu­vat luon­non­va­rat yh­dis­tä­vää oh­jel­maa ei ole tar­jol­la muu­al­la. Oh­jel­ma on si­ten kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen. Se tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä maa­il­man­luo­kan asi­an­tun­ti­joik­si, joi­den osaa­mi­sel­le on kas­va­vaa ky­syn­tää eri­tyi­ses­ti met­sä- ja ruo­ka­sek­to­reil­la niin Suo­mes­sa kuin kan­sain­vä­li­ses­ti­kin, ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­ton maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan de­kaa­ni Rit­va Toi­vo­nen.

– Hel­sin­gin yli­pis­ton kans­sa suun­ni­tel­tu yh­teis­työ on uu­si ter­ve­tul­lut avaus, jol­la toi­saal­ta vas­ta­taan elin­kei­no­e­lä­män il­mai­se­miin rek­ry­toin­ti­haas­tei­siin ja toi­saal­ta tuo­te­taan hou­kut­ta­via jat­ko-opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia Sa­ta­kun­nas­sa jo opis­ke­le­vil­le kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­joil­le. Tii­vis kump­pa­nuus alu­een yri­tys­ten kans­sa mah­dol­lis­taa tu­le­vai­suu­des­sa kor­ke­a­ta­soi­sen tut­ki­muk­sen ja tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sen hyö­dyn­tä­mi­sen yri­tys­ten omas­sa ke­hit­tä­mis­työs­sä, Rau­man kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la to­te­aa.

Yli­o­pis­ton mu­kaan Rau­man kau­pun­ki ja seu­dun muut kun­nat ovat omil­la toi­mil­laan ak­tii­vi­ses­ti edis­tä­neet hank­keen to­teu­tu­mis­ta. Li­säk­si yh­teis­työ alu­een vah­vo­jen toi­mi­joi­den, ku­ten Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun, kans­sa on ol­lut ra­ken­ta­vaa ja eri osa­puol­ten ta­voit­teet huo­mi­oi­vaa.

Kou­lu­tu­soh­jel­man eri­tyis­piir­tee­nä on ope­tus­suun­ni­tel­maan si­säl­ly­tet­tä­vä kiin­teä yri­tys- ja työ­e­lä­mäyh­teis­työ, joka tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le kiin­nos­ta­via har­joit­te­lu- ja opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sia sekä avaa tu­le­via ura­pol­ku­ja. Vas­taa­vas­ti oh­jel­man yh­teis­työ­kump­pa­nit saa­vat yh­tey­den alan­sa tu­le­viin huip­pu­a­si­an­tun­ti­joi­hin, jot­ka voi­vat jo opin­näy­te­työ­vai­hees­sa osal­lis­tua mer­kit­tä­väs­ti kump­pa­nei­den tut­ki­mus-, ke­hit­tä­mis- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taan.

Maa­ta­lous- ja met­sä­tie­tei­den mais­te­rin tut­kin­toon joh­ta­va eng­lan­nin­kie­li­nen kou­lu­tus on kak­si­vuo­ti­nen ja 120 opin­to­pis­teen laa­jui­nen. Vuon­na 2026 oh­jel­mas­sa aloit­taa 40 opis­ke­li­jaa, min­kä jäl­keen opis­ke­li­ja­mää­rää kas­va­te­taan as­teit­tain koh­ti sa­dan uu­den opis­ke­li­jan vuo­si­ta­voi­tet­ta. Oh­jel­ma so­vel­tuu laa­jas­ti kai­kil­le alem­man kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, joil­la on kiin­nos­tus­ta tek­no­lo­gi­aa ja uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vää käyt­töä yh­dis­te­le­viin opin­toi­hin.