Uu­tis­Rau­ma

Met­sä Grou­pin Rau­man sa­han tuo­tan­to py­säh­tyi per­jan­tai­na. Sa­han­joh­ta­ja Jo­han­na Har­ju­lan mu­kaan tuo­tan­to jou­dut­tiin py­säyt­tä­mään ko­ko­nais­lo­gis­tii­kan ta­kia.

– Tuo­tan­to tul­laan käyn­nis­tä­mään, kun raa­ka-ai­ne ja tuo­te­kul­je­tuk­set saa­daan pa­lau­tet­tua. Tuo­tan­non käyn­nis­ty­mis­tä tar­kas­tel­laan la­kon päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Hen­ki­lös­tön pal­kan­mak­sua ei kes­key­te­tä, vaan ti­lan­ne pys­ty­tään jär­jes­te­le­mään muil­la ta­voin.

– Täl­lä het­kel­lä pys­tym­me jär­jes­tä­mään hen­ki­lös­töl­le töi­tä Rau­man sa­hal­la. Hen­ki­lös­tö te­kee py­säy­tyk­sen ai­ka­na huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­töi­tä ja suo­rit­taa kou­lu­tuk­sia. Li­säk­si hen­ki­lös­tö voi pi­tää myös pi­tä­mät­tö­miä va­pai­ta, Har­ju­la vas­taa.

Py­säh­ty­mi­nen vai­kut­taa myös han­kin­ta­ket­juun. Rau­man sel­lu­teh­taal­le tu­lee ku­mi­pyö­ril­lä ja lai­voil­la raa­ka-ai­net­ta. Tuo­tan­non py­säh­ty­mi­sen ta­kia toi­mi­tuk­set Rau­man sa­hal­le ovat sei­sah­tu­neet.

Sel­lu­teh­taan joh­ta­jan Jan­ne Ran­ta­sen mu­kaan Rau­man sel­lu­teh­taan tuo­tan­to on saa­tu pi­det­tyä käyn­nis­sä tois­tai­sek­si.

– Nor­maa­li­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na on esi­mer­kik­si tuot­tei­den va­ras­toi­mi­seen et­sit­ty li­sä­rat­kai­su­ja ja li­säk­si ti­lan­teen pa­lau­tu­mi­nen nor­maa­lik­si vie kuu­kau­sia, sil­lä kul­je­tus­ka­pa­si­teet­tia ei ole heti riit­tä­väs­ti tar­jol­la täy­sien va­ras­to­jen pur­ka­mi­seen. Toi­mi­tus­häi­ri­öi­den vai­ku­tuk­set ovat kai­kil­le teh­tail­lem­me mer­kit­tä­viä, sil­lä lo­gis­tiik­ka­ti­lan­teen nor­ma­li­soi­tu­mi­nen vie pit­kään lak­ko­jen päät­ty­mi­sen jäl­keen. Met­sä Grou­pin pää­joh­ta­ja on­kin jo ai­em­min ker­to­nut, et­tä tämä lak­ko vai­kut­taa kan­sain­vä­lis­ten asi­ak­kai­den kä­si­tyk­siin teh­tai­dem­me toi­mi­tus­var­muu­des­ta ja mai­nee­seen luo­tet­ta­va­na toi­mit­ta­ja­na.

Rau­man kau­ko­läm­pö tuo­te­taan yh­teis­työs­sä met­sä­te­ol­li­suu­den kans­sa Rau­man Bi­o­voi­mas­sa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja TImo Pit­kä­nen sa­noo kau­ko­läm­mön tuo­tan­non jat­ku­van nor­maa­lis­ti so­peu­te­tul­la tuo­tan­nol­la.

– Sel­lu­teh­taan py­säh­ty­mi­nen ei vai­ku­ta meil­le. Ai­no­as­taan UPM pa­pe­ri­teh­tai­den sei­so­mi­nen pie­nen­tää mei­dän tuo­tan­to­mää­rää, mut­ta pys­tym­me aja­maan lai­tos­ta ns. ke­sä­moo­dis­sa, Pit­kä­nen sa­noo.