Uu­tis­Rau­ma

Rau­man kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­vai­he rat­kai­si nel­jä to­teu­tet­ta­vaa eh­do­tus­ta 14 ää­nes­tet­tä­vän koh­teen jou­kos­ta. Ää­nes­tys oli käyn­nis­sä 2.–14.4., ja sen ai­ka­na an­net­tiin yh­teen­sä 1882 hy­väk­syt­tyä säh­köis­tä tai pa­pe­ris­ta ään­tä.

Ää­nes­tyk­sen voit­ti 354 ää­nel­lä ui­ma­hyp­py­pai­kan hank­ki­mi­nen Bergst­rö­min lam­mel­le eli Pärs­käl­le. Hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on 25 000 eu­roa.

Toi­sek­si eni­ten ää­niä sai Pyyt­jär­vel­le ra­ken­net­ta­vat kun­to­por­taat, mut­ta 40 000 eu­ron kus­tan­nu­sar­vi­on ta­kia ne ei­vät mah­du osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin bud­jet­tiin ui­ma­hyp­py­pai­kan kans­sa.

– Pyyt­jär­ven kun­to­por­taat ei­vät tä­hän osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mää­rä­ra­haan mah­tu­neet, mut­ta kos­ka asi­al­la oli niin suu­ri kan­na­tus, niin ai­on tuo­da sen vuo­den 2025 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­seen, sa­noi kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la.

To­teu­tuk­seen tänä vuon­na ete­ne­vät sen si­jaan seu­raa­vak­si eni­ten ää­niä saa­neet koh­teet, jot­ka mah­tu­vat jäl­jel­lä ole­vaan 25 000 eu­ron mää­rä­ra­haan. Rek­saa­reen ja Nur­mek­seen on tu­los­sa 100 uut­ta ge­o­kät­köä (3000 eu­roa), Una­jan Ur­hei­lu­seu­ran ta­lol­ta läh­te­vän kun­to­ra­dan pää­hän asen­ne­taan ul­ko­kun­toi­lu­vä­li­neet (16 000 eu­roa) ja Na­su­lam­men nuo­ti­o­paik­kaa ke­hi­te­tään pöy­däl­lä ja pen­keil­lä (6 000 eu­roa).

To­teu­tus­ten suun­nit­te­lu aloi­te­taan sa­man tien, sil­lä nii­den on ol­ta­va val­mii­ta vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä.

– Mi­kä­li ää­nes­tä­jien ni­mis­tä ja ui­ma­hyp­py­pai­kan voi­tos­ta voi jo­tain pää­tel­lä, niin nuo­ret näyt­täi­si­vät osal­lis­tu­neen ää­nes­tyk­seen eri­tyi­sen ak­tii­vi­ses­ti tänä vuon­na. Hie­noa, et­tä he­kin ovat roh­kais­tu­neet vai­kut­ta­maan. Iso kii­tos kai­kil­le ää­nes­tä­jil­le sekä eh­do­tuk­sia jät­tä­neil­le, cont­rol­ler Päi­vi Tark­ki to­te­aa.