Uu­tis­Rau­ma

Rau­man kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­sek­si pe­rus­tet­tiin uu­si yh­dis­tys, Ra­kas­tu­nut Rau­maan ry. Toi­min­taa tätä en­nen teh­ty sa­mal­la ni­mel­lä, mut­ta Rau­man Yrit­tä­jien alai­suu­des­sa.

– Tä­hän as­ti Yrit­tä­jien hal­li­tus on kan­ta­nut vas­tuu­ta Ra­kas­tu­nut Rau­maan -toi­min­nas­ta. Nyt voim­me toi­mia it­se­näi­ses­ti ja tar­koi­tus on myös laa­jen­taa toi­min­taa, sa­noo uu­den yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tu Riik­ka Leh­ti­nen.

Kes­kus­tan kau­pal­li­nen ke­hit­tä­mi­nen on tar­koit­ta­nut Van­han Rau­man yri­tyk­siä, mut­ta Leh­ti­sen mu­kaan aja­tus on teh­dä jat­kos­sa laa­jem­paa yh­teis­työ­tä mui­den kans­sa.

– Toi­mi­va kes­kus­ta on eli­neh­to koko Rau­mal­le. Voim­me teh­dä ta­paus­koh­tai­ses­ti yh­teis­työ­tä esi­mer­ki­si me­ren­ran­nan yri­tys­ten kans­sa ja saa­da ai­kaan isom­pia asi­oi­ta hyö­dyn­tä­mään koko kau­pun­kia, Leh­ti­nen jat­kaa.

Pe­rus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa yh­dis­tyk­sel­le va­lit­tiin hal­li­tus.

Pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Leh­ti­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ove Lindst­röm ja hal­li­tuk­sen jä­se­net Jo­han­na När­vä, Sari Päi­väk­kö, Kir­si Ran­ta, Riku Rä­sä­nen, Min­na Sih­vo­nen, Satu Si­ni­sa­lo, Jo­han­na Uu­si­ta­lo.