Uu­tis­Rau­ma

Rau­ma­lai­nen Fred­man Group Oy ha­kee kas­vua uu­den enem­mis­tö­o­mis­ta­jan, pää­o­ma­si­joit­ta­ja Ko­ro­na In­ves­tin, tu­el­la. Fred­man kes­kit­tyy jat­kos­sa tuo­te- ja pak­kaus­lii­ke­toi­min­taan­sa. Yh­ti­ön Chefs­tein-pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta siir­tyy CGI Suo­mi Oy:lle.

Keit­ti­ö­tuot­teis­taan, ku­ten lei­vin­pa­pe­ris­ta, suo­da­tin­pus­seis­ta ja El­mu­kel­mus­ta, tun­net­tu Fred­man Group Oy ja ko­ti­mai­nen pää­o­ma­si­joi­tu­syh­tiö Ko­ro­na In­vest ovat teh­neet so­pi­muk­sen omis­tus­jär­jes­te­lys­tä. Jär­jes­te­lyn myö­tä Ko­ro­na In­ves­tin hal­lin­noi­mas­ta ra­has­tos­ta tu­lee Fred­ma­nin enem­mis­tö­o­mis­ta­ja. Kau­pan to­teu­tu­mi­nen vaa­tii Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ra­no­mais­ten hy­väk­syn­nän.

– Fred­man on eri­no­mai­ses­ti joh­det­tu, hy­vä­mai­nei­nen yri­tys ja sil­lä on mer­kit­tä­vää kas­vu­po­ten­ti­aa­lia. Yh­ti­ön mit­ta­va toi­mi­a­la­ko­ke­mus, laa­ja tuo­te­port­fo­lio ja kan­sain­vä­li­set asi­ak­kaat ovat te­ki­jöi­tä, joi­den va­raan kas­vua on hyvä ra­ken­taa. Olem­me myös vai­kut­tu­nei­ta sii­tä, kuin­ka vah­vas­ti vas­tuul­li­suus on osa per­hey­ri­tyk­sen DNA:ta. Meil­le on tär­ke­ää, et­tä yh­ti­ön avain­hen­ki­löt jat­ka­vat mer­kit­tä­vi­nä omis­ta­ji­na ja ke­hi­täm­me yh­des­sä yh­ti­ö­tä koh­ti seu­raa­via kas­vu­ta­voit­tei­ta, sa­noo Ko­ro­na In­ves­tin si­joi­tus­joh­ta­ja Nik­las Wickst­röm.

– On­han tämä mer­ki­tyk­sel­li­nen ja meil­le su­ku­na tun­tei­kas muu­tos. Sa­mal­la tämä on val­ta­van hie­no mah­dol­li­suus läh­teä to­teut­ta­maan kas­vust­ra­te­gi­aam­me, jota olem­me pit­kään työs­tä­neet. Jat­kam­me vel­je­ni Clas Fred­ma­nin kans­sa yh­ti­ös­sä mer­kit­tä­vi­nä vä­hem­mis­tö­o­mis­ta­ji­na. Olem­me per­hey­ri­tyk­se­nä muun mu­as­sa tup­lan­neet yh­ti­ön lii­ke­vaih­don sen pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien. Olen erit­täin iloi­nen sii­tä, et­tä koh­ta­sim­me meil­le so­pi­van ko­ti­mai­sen kump­pa­nin, jon­ka kans­sa läh­dem­me ra­ken­ta­maan Fred­ma­nin uut­ta ai­ka­kaut­ta, sa­noo Fred­man Grou­pin omis­ta­ja­y­rit­tä­jä ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pe­ter Fred­man.

Fred­ma­nin Chefs­tein-pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta siir­tyy CGI Suo­mi Oy:lle, jol­la on pit­kä ko­ke­mus jo en­tuu­des­taan ruo­ka­pal­ve­lu­a­lal­ta. Lii­ke­toi­min­ta siir­tyy CGI:lle 1.4.2024 ei­kä kau­pal­la ole vai­ku­tuk­sia voi­mas­sa ole­viin asi­a­kas­so­pi­muk­siin. Rat­kai­sun pa­ris­sa työs­ken­nel­leet työn­te­ki­jät siir­ty­vät CGI:lle van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä.

– Vi­si­oin, et­tä olem­me tu­le­vai­suu­des­sa Poh­jois­mai­den joh­ta­va keit­ti­ö­tuot­tei­den val­mis­ta­ja niin päi­vit­täis­ta­va­ra- kuin am­mat­ti­keit­ti­ö­puo­lel­la. Täs­sä avai­na­se­mas­sa on ko­ti­mai­nen teh­taam­me Rau­mal­la sekä asi­a­kas­läh­töi­nen tuo­te­ke­hi­tys, jo­hon jat­kos­sa pa­nos­tam­me vah­vem­min, sa­noo Fred­ma­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Per-Hen­rik Hag­berg.

Fred­man Group

Lii­ke­vaih­to vuon­na 2023 oli 27,7 mil­joo­na eu­roa

Vien­nin osuus vuo­den 2023 lii­ke­vaih­dos­ta oli 14 %

Ko­ti­mai­nen tuo­tan­to, 100 % uu­siu­tu­val­la ener­gi­al­la käy­vä teh­das Rau­mal­la

Me­nes­ty­viä brän­de­jä mm. El­mu®kel­mu, Comp­le®, Ca­ri­ta®

Ko­ro­na In­vest

2006 pe­rus­tet­tu suo­ma­lai­nen pää­o­ma­si­joi­tu­syh­tiö

Eri­kois­tu­nut pie­niin ja kes­ki­suu­riin kas­vu­y­ri­tyk­siin

Ke­rän­nyt nel­jään ra­has­toon yh­teen­sä 235 mil­joo­nan eu­ron pää­o­mat

To­teut­ta­nut 37 en­si­si­joi­tus­ta ja 26 ir­tau­tu­mis­ta