Rau­ma­lai­nen Ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu Sata toi­mii eri­no­mai­se­na esi­merk­ki­nä sii­tä, mi­ten ak­tii­vis­ta hal­li­tus­työ­tä voi hyö­dyn­tää yri­tys kuin yri­tys koos­ta riip­pu­mat­ta. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Eli­na Jun­ni­lan mu­kaan ak­tii­vi­nen hal­li­tus­työs­ken­te­ly on toi­mi­nut erit­täin suu­re­na voi­ma­va­ra­na yri­tyk­sen hal­li­tul­le kas­vul­le, jon­ka vauh­tia oh­jaa­vat hy­vin­voi­vat työn­te­ki­jät. Kas­vun ja ke­hit­ty­mi­sen lo­mas­sa myös hal­li­tus­työs­ken­te­lyä on ar­vi­oi­tu sekä ke­hi­tet­ty vuo­sien saa­tos­sa.

Suo­mi­A­ree­na-vii­kon ti­lai­suu­des­saan Hal­li­tus­part­ne­rit Sa­ta­kun­ta pal­kit­si vuo­sit­tain ja­et­ta­val­la Tyr­ni­nui­jal­la Ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu Sata Oy:n eri­no­mai­ses­ta hal­li­tus­työs­tä. Yri­tyk­ses­sä on laa­dit­tu sel­keä stra­te­gia, jo­hon on vah­vas­ti osal­lis­tu­nut hal­li­tus, joh­to sekä työn­te­ki­jät. Yri­tys on mää­rä­tie­toi­ses­ti et­si­nyt hal­li­tuk­seen tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta, jos­sa jo­kai­nen hal­li­tuk­sen jä­sen tuo mu­ka­naan vah­van asi­an­tun­te­muk­sen ja ko­ke­muk­sen, mikä ri­kas­tut­taa kes­kus­te­lu­ja ja luo mo­ni­puo­li­sia nä­kö­kul­mia. Hal­li­tuk­sen ak­tii­vi­sen haas­ta­mi­sen ja kan­nus­tuk­sen tu­ke­ma­na yri­tys on voi­nut to­teut­taa omaa in­nos­ta­vaa ke­hi­tys­ta­ri­naan­sa.

Pal­kin­non vas­taa­not­ti­vat yri­tyk­sen omis­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Eli­na Jun­ni­la sekä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen. Pal­kin­non luo­vut­ti Hal­li­tus­part­ne­rit Sa­ta­kun­ta ry:n puo­les­ta pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Ek­berg.

Sa­ta­kun­nas­sa on toi­mi­nut vuo­des­ta 2018 ak­tii­vi­nen hal­li­tu­so­saa­jien yh­dis­tys, Hal­li­tus­part­ne­rit Sa­ta­kun­ta ry. Sen toi­min­nan ta­voit­tee­na on sa­ta­kun­ta­lais­ten yri­tys­ten am­mat­ti­mai­sen hal­li­tus­työs­ken­te­lyn edis­tä­mi­nen. Työs­sä on mu­ka­na jo yli 60 hal­li­tu­sam­mat­ti­lais­ta ja ver­kos­to kas­vaa jat­ku­vas­ti.