Jan­ne Ran­ta­nen

Vii­me syys­kuus­sa uu­ti­soi­tiin, et­tä Kiin­teis­tö Oy Vähä-Han­nu on myy­ty. Ta­lon hank­ki RPR In­vest, jo­ten nyt se on sa­mas­sa omis­tuk­ses­sa kuin vie­rai­nen Han­nun kiin­teis­tö, jos­sa toi­mii elo­ku­va­te­at­te­ri Iso-Han­nu.

Vähä-Han­nu on Van­han Rau­man nä­ky­vim­piä jul­ki­si­vu­ja ja si­jait­see pa­raa­ti­pai­kal­la, pe­rus­te­li RPR In­ves­tin Riku Rä­sä­nen tuol­loin. Mah­dol­li­suuk­sia hän ker­toi nä­ke­vän­sä esi­mer­kik­si yh­tei­ses­sä ta­ka­pi­has­sa. Mai­se­ma on rau­ma­lai­sil­le tut­tu, sil­lä sitä kaut­ta pois­tu­taan elo­ku­va­te­at­te­ris­ta.

Maa­nan­tai­na tuli jul­ki, mitä Rä­sä­nen suun­nit­te­lee. Hän ai­koo ra­ken­nut­taa si­sä­pi­hal­le uut­ta lii­ke­ti­laa kol­meen ker­rok­seen.

– Vie­lä ei ole kät­tä pi­dem­pää, vas­ta tämä oi­val­lus, joka on mie­les­tä­ni eri­no­mai­nen. Ve­to­voi­mai­set liik­keet Anun­di­la­nau­ki­ol­la, Van­han Rau­man por­til­la, toi­si­vat buus­tia koko Unes­co-koh­tee­seem­me, sa­noi Rä­sä­nen Uu­tis­rau­mal­le.

Rä­sä­nen pai­not­taa, et­tä edes­sä oli­si joka ta­pauk­ses­sa pit­kä tie. Kaa­va­työ on vie­tä­vä maa­liin ja lu­vat saa­ta­va en­nen kuin voi ryh­tyä neu­vot­te­le­maan mah­dol­lis­ten vuok­ra­lais­ten kans­sa. Hän mai­nit­see esi­merk­kei­nä ruo­ka­kau­pan, eri­kois­liik­keet ja ra­vin­to­lat.

Ihan pel­kän ide­an as­teel­la ei sen­tään ol­la. Ha­vain­ne­ku­vis­ta saa kä­si­tyk­sen uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen mit­ta­suh­teis­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Rä­sä­nen eh­dot­taa, hä­nen aja­tus­taan vie­täi­siin yh­des­sä pi­dem­mäl­le.

– Tätä ide­aa voi­si laa­jen­taa muil­le­kin si­sä­pi­hoil­le. Syn­tyi­si Suo­men ek­soot­ti­sin kaup­pa­kes­kus. Sii­tä sai­si ai­dos­ti ve­tä­vän os­tos­koh­teen. Be­to­ni­ko­los­si-kaup­pa­kes­kus ei kiin­nos­tai­si Eu­ra­jo­kea kau­em­pa­na, mut­ta täl­lai­nen eri­koi­suus hou­kut­tai­si Rau­mal­le asi­ak­kai­ta muu­al­ta­kin, vi­si­oi Rä­sä­nen.

Uu­dis­ra­ken­nus­ten li­säk­si Rä­sä­nen nä­kee mah­dol­li­suuk­sia van­ho­jen lii­ke­kiin­teis­tö­jen vin­teil­le.

– Hie­noa, jos nii­tä voi­si jo­ten­kin hyö­dyn­tää. Vähä-Han­nun ylä­ker­ras­ta­kin on hie­not nä­kö­a­lat kau­pun­gin­ta­lon suun­taan.

Rä­sä­nen tois­taa ai­em­man sa­no­man­sa: tar­vi­taan uu­sia aja­tuk­sia, jot­ta Van­ha Rau­ma säi­lyy elin­voi­mai­se­na ja kiin­nos­ta­va­na.

– Se on kaik­kien rau­ma­lais­ten etu. Jos suun­ni­tel­tu suu­ri kaup­pa­kes­kus oli­si tul­lut, se oli­si tap­pa­nut pai­kal­li­sia liik­kei­tä. Enää en kaup­pa­kes­kuk­sen tu­loon us­ko, mut­ta muu­ten ajat ovat haas­ta­via. Em­me saa nos­taa kä­siä pys­tyyn ja an­tau­tua. Sik­si toi­von, et­tä tämä idea saa kau­pun­ki­lais­ten tuen.

RPR In­vest omis­taa Rau­mal­la Anun­di­la­nau­ki­on lai­dan lii­ke­ti­lo­jen li­säk­si muun mu­as­sa van­han ken­kä­teh­taan sekä en­ti­sen po­lii­si­lai­tok­sen. Toi­min­ta-aja­tuk­se­na on ke­hit­tää uniik­ke­ja kiin­teis­tö­jä luo­mal­la nii­hin uu­sia käyt­tö­tar­koi­tuk­sia.