Eli­as Pel­to­nen / STT

Rans­kan par­la­ment­ti­vaa­leis­sa va­sem­mis­tos­ta ja vih­reis­tä koos­tu­va Uu­si kan­san­rin­ta­ma (NFP) on var­mis­ta­nut eni­ten paik­ko­ja maan par­la­ment­tiin.

Toi­sek­si suu­rin ryh­mä on pre­si­dent­ti Em­ma­nu­el Mac­ro­nin joh­ta­ma kes­kus­ta­lai­nen Yh­des­sä-vaa­li­liit­to. En­nak­koon vaa­li­voit­ta­jak­si po­vat­tu lai­ta­oi­keis­to­lai­nen Kan­sal­li­nen liit­tou­ma jäi kol­man­nek­si.

Sun­nun­tai­na jär­jes­te­tyn vaa­lien toi­sen kier­rok­sen jäl­keen mi­kään liit­tou­ma ei saa­nut eh­do­ton­ta enem­mis­töä. Tu­los­las­ken­ta val­mis­tui var­hain maa­nan­tai­na.

Rans­ka­lais­leh­ti Le Mon­den mu­kaan NFP:n al­le las­ket­ta­via eh­dok­kai­ta oli­si va­lit­tu 577-paik­kai­seen par­la­ment­tiin yh­teen­sä 182. Mac­ro­nin Yh­des­sä-vaa­li­lii­ton al­le taas eh­dok­kai­ta oli­si va­lit­tu yh­teen­sä 168. Kan­sal­li­sen liit­tou­man ja sen tu­ke­mien mui­den lai­ta­oi­keis­to­lai­sen paik­ka­mää­rä oli leh­den mu­kaan 143.

Liit­tou­mien vä­li­set tar­kat paik­ka­mää­rät vaih­te­le­vat eri läh­tei­den mu­kaan.

Toi­sen kier­rok­sen ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 66,7. En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la vas­taa­va luku oli hie­man pie­nem­pi, 65.

Lu­kui­sat vih­re­ät ja va­sem­mis­to­lai­set puo­lu­eet yh­dis­ti­vät voi­man­sa vii­me kuus­sa vaa­le­ja var­ten muo­dos­taak­seen laa­jan ja sun­nun­tai­na voi­tok­kaan liit­tou­man­sa. NFP:n vaa­li­voi­tos­ta huo­li­mat­ta Rans­kan tu­le­van hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on täy­sin avoin­na.

Liit­tou­mal­la ei ole enem­mis­töä par­la­men­tis­sa, jo­ten hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­sek­si sen mah­dol­li­suu­det ovat joko vä­hem­mis­tö­hal­li­tus tai rans­ka­lai­sit­tain epä­tyy­pil­li­nen ko­a­li­ti­o­hal­li­tus.

NFP:n mah­dol­li­nen pää­mi­nis­te­rieh­do­kas­kaan ei ole tie­dos­sa. Ryh­mit­ty­män si­säl­lä eni­ten paik­ko­ja saa­neen Alis­tu­ma­ton Rans­ka -puo­lu­een (LFI) joh­ta­ja ja pe­rus­ta­ja Jean-Luc Me­lenc­hon on mie­li­pi­tei­tä ja­ka­va hah­mo jopa oman puo­lu­een­sa si­säl­lä.

Oven­suu­ky­se­lyi­den jul­kai­se­mi­sen jäl­keen Me­lenc­hon sa­noi liit­tou­man ole­van val­mii­na ot­ta­maan hal­li­tus­vas­tuun ja et­tä ny­kyi­sen pää­mi­nis­te­rin Gab­riel At­ta­lin on jä­tet­tä­vä vir­kan­sa.

Mac­ro­nin joh­ta­maan Yh­des­sä-al­li­ans­siin kuu­lu­va At­tal sa­noi jät­tä­vän­sä eron­pyyn­tön­sä pre­si­den­til­le maa­nan­tai­na. Hän kui­ten­kin li­sä­si, et­tä on val­mis jat­ka­maan teh­tä­väs­sä "niin kau­an kuin vel­vol­li­suus vaa­tii".

LFI:n edus­ta­jan Cle­men­ti­ne Au­tai­nin mu­kaan liit­tou­man tu­li­si ko­koon­tua maa­nan­tai­na päät­tä­mään, kuka oli­si so­pi­va eh­do­kas pää­mi­nis­te­rik­si. Au­tain las­ki vaih­to­eh­dois­ta kui­ten­kin heti pois Me­lenc­ho­nin sekä Rans­kan en­ti­sen pre­si­den­tin Fran­cois Hol­lan­den.

Ke­sä­kuun alus­sa Mac­ron il­moit­ti uu­sis­ta par­la­ment­ti­vaa­leis­ta ha­jo­tet­tu­aan par­la­men­tin sen jäl­keen, kun Kan­sal­li­nen liit­tou­ma sai eu­ro­vaa­leis­sa murs­ka­voi­ton.

Yli 200 kes­kus­taa ja va­sem­mis­toa edus­ta­vaa par­la­ment­ti­vaa­lien eh­do­kas­ta ve­täy­tyi vaa­lien toi­sel­ta kier­rok­sel­ta, jot­ta lai­ta­oi­keis­ton eh­dok­kaat ei­vät me­ni­si läpi.

Lai­ta­oi­keis­ton vas­tais­ta vaa­li­tak­ti­koin­tia haas­ta­vam­paa saat­taa kui­ten­kin ol­la mah­dol­li­nen hal­li­tu­syh­teis­työ va­sem­mis­ton ja kes­kus­tan vä­lil­lä.

Pre­si­dent­ti Mac­ron ei ole vie­lä kom­men­toi­nut vaa­li­tu­los­ta ja omia ai­kei­taan. Pre­si­den­tin avus­ta­ja kom­men­toi oven­suu­ky­se­ly­jen jul­kai­se­mi­sen jäl­keen vaa­li-il­ta­na, et­tä Mac­ron ha­lu­aa en­sin ana­ly­soi­da lo­pul­li­sen vaa­li­tu­lok­sen.

– Ky­sy­mys on nyt, kuka hal­lit­see ja ke­nel­lä on enem­mis­tö, avus­ta­ja sa­noi.

Yh­dys­val­ta­lai­nen Po­li­ti­co-leh­ti ar­vi­oi Mac­ro­nin voi­van vaih­to­eh­toi­ses­ti ni­mit­tää toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön, jota joh­tai­si ny­kyi­nen pää­mi­nis­te­ri At­tal. Mac­ron voi­si myös ni­mit­tää tek­nok­raat­ti­sen asi­an­tun­ti­ja­hal­li­tuk­sen.

Po­li­ti­con haas­tat­te­le­ma pa­rii­si­lai­sy­li­o­pis­to Pant­he­on-As­sa­sin po­liit­ti­nen tut­ki­ja Ben­ja­min Mo­rel piti ky­sei­siä hal­li­tus­muo­to­ja kui­ten­kin ky­see­na­lai­si­na vaih­to­eh­toi­na.

– Rans­ka­lai­set ää­nes­ti­vät suu­rin jou­koin ja kes­kus­ta kär­si tap­pi­on. Se ei ole hy­väk­si Rans­kan de­mok­ra­ti­al­le, et­tä At­tal jat­kaa pää­mi­nis­te­ri­nä, Mo­rel sa­noi.

Puo­lan pää­mi­nis­te­ri Do­nald Tusk ku­vai­li Rans­kan ää­nes­tys­tu­los­ta po­si­tii­vi­sek­si. Jo oven­suu­ky­se­lyi­den jul­kai­se­mi­sen jäl­keen vaa­le­ja kom­men­toi­nut Tusk sa­noi X-vies­ti­pal­ve­lus­sa tu­lok­sen ole­van riit­tä­vä, et­tä sii­hen voi ol­la tyy­ty­väi­nen Puo­las­sa.

– Pa­rii­sis­sa in­nos­tus, Mos­ko­vas­sa pet­ty­mys, Ki­o­vas­sa hel­po­tus, ku­vai­li Tusk vies­tis­sään.

Es­pan­jan pää­mi­nis­te­ri Ped­ro Sanc­hez taas kut­sui vaa­li­tu­lok­sen mer­kin­neen lai­ta­oi­keis­ton tor­ju­mis­ta ja hy­väk­syn­tää so­si­aa­li­sel­le edis­tyk­sel­le.

– Lai­ta­oi­keis­ton kans­sa ei teh­dä so­pi­mus­ta tai hal­li­tus­ta, Sanc­hez sa­noi X-vies­ti­pal­ve­lus­sa.

Sak­sas­sa liit­to­kans­le­ri Olaf Schol­zin so­si­aa­li­de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een ul­ko­po­liit­ti­nen edus­ta­ja Nils Schmid sa­noi, et­tä hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­ta Rans­kas­sa tu­lee han­ka­laa. Schmi­din mu­kaan puo­lu­ei­den on osoi­tet­ta­va jous­ta­vuut­ta ja ky­kyä komp­ro­mis­sei­hin.

– Pa­hin on väl­tet­ty. Kan­sal­li­nen liit­tou­ma ei saa muo­dos­tet­tua hal­lit­se­vaa enem­mis­töä, hän sa­noi.

---

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.