Eli­na Val­to­nen / STT

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mo­ni­toi­mi­len­to­ko­nei­den han­kin­ta on eden­nyt neu­vot­te­lui­hin kah­den toi­mit­ta­jan kans­sa, ker­too MVX-han­ke­pääl­lik­kö, ma­ju­ri Ken­neth Ro­senq­vist. Toi­mi­tus­so­pi­mus on tar­koi­tus sol­mia ke­säl­lä, ja ko­neet on mää­rä saa­da käyt­töön vuo­sien 2026‒2027 ai­ka­na.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sel­la on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä kak­si Dor­nier 228 -val­von­ta­len­to­ko­net­ta, joi­den kor­vaa­mi­seen täh­tää­vä han­ke aloi­tet­tiin vuon­na 2019. Hal­li­tus myön­si niin sa­no­tul­le MVX-hank­keel­le 163 mil­joo­nan eu­ron bud­je­tin vuon­na 2022.

Ro­senq­vist sa­noo Uk­rai­nan so­dan pait­si vauh­dit­ta­neen han­kin­nan ete­ne­mis­tä myös muut­ta­neen sen luon­net­ta.

– Dor­nie­rit otet­tiin käyt­töön vuon­na 1995, jo­ten nii­den kor­vaa­mi­sen tar­ve oli tie­dos­sa jo pit­kään. Uk­rai­nan sota muut­ti Suo­men tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta no­pe­as­ti ja mer­kit­tä­väs­ti. Käy­tän­nös­sä tun­nis­tet­tiin, et­tä pel­käs­tään ny­kyis­ten ky­ky­jen kor­vaa­mi­nen ei rii­tä, vaan tiet­ty­jä ky­ky­jä pi­tää ke­hit­tää.

Kahdeksan tunnin lentoja

Ro­senq­vis­tin mu­kaan uu­det ko­neet ovat mo­nin ta­voin ny­kyi­siä pa­rem­pia. Dor­nie­reil­la pys­ty­tään esi­mer­kik­si len­tä­mään vain run­saat kol­me tun­tia en­nen tar­vet­ta tan­ka­ta, kun uu­sil­la ky­e­tään jopa kah­dek­san tun­nin len­toi­hin.

Li­säk­si siir­ry­tään pot­ku­ri­tur­bii­ni­ko­neis­ta suih­ku­ko­nei­siin.

– Suih­ku­ko­neil­la on mah­dol­lis­ta len­tää huo­mat­ta­van pal­jon kor­ke­am­mal­la ja ko­vem­paa. Toi­saal­ta on var­mis­tet­tu, et­tä tu­le­vil­la ko­neil­la on mah­dol­lis­ta len­tää riit­tä­vän ma­ta­lal­la ja hil­jaa, Ro­senq­vist sa­noo.

Myös val­von­ta­jär­jes­tel­miin tu­lee pa­ran­nuk­sia. Hank­kees­sa mai­ni­taan muun mu­as­sa re­aa­li­ai­kai­sen ja sa­la­tun tie­don­siir­ron ke­hit­tä­mi­nen sekä in­teg­raa­tio Puo­lus­tus­voi­mien ti­lan­ne­ku­va- ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­miin.

– Ny­kyi­sin käy­tös­sä ole­vat jär­jes­tel­mät on päi­vi­tet­ty ko­nei­siin vuo­sien 2009‒11 ai­ka­na. Jo pel­käs­tään sen­so­rei­den vaih­ta­mi­nen ny­ky­ai­kai­sem­piin mal­lei­hin pa­ran­taa val­von­ta­ky­kyä mer­kit­tä­väs­ti, Ro­senq­vist sa­noo.

Rekrytoinnit aloitettu

Hank­keen var­si­nai­nen kil­pai­lu­tus al­koi vuon­na 2022. Yh­dek­säs­tä toi­mit­ta­ja­eh­dok­kaas­ta vaih­to­eh­to­ja ra­jat­tiin en­sin nel­jään, sit­ten kah­teen. Al­ku­jaan han­kin­ta­so­pi­mus oli tar­koi­tus sol­mia vii­me vuo­den lop­puun men­nes­sä, mut­ta jou­lu­kuus­sa Ra­ja­var­ti­o­lai­tos ker­toi ai­ka­tau­lun siir­ty­vän ke­sään.

Ro­senq­vist ku­vaa MVX-han­ket­ta Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen laa­jim­mak­si, mo­ni­mut­kai­sim­mak­si ja in­ves­toin­ti­mää­räl­tään suu­rim­mak­si il­ma-alus­hank­keek­si kaut­ta ai­kain. Ky­sees­sä on sa­man­kal­tai­nen stra­te­gi­nen han­ke kuin var­ti­o­lai­vo­jen uu­si­mi­nen ja itä­ra­jan es­te­ai­ta.

– Use­an sa­maan ai­kaan käyn­nis­sä ole­van mer­kit­tä­vän han­kin­nan to­teut­ta­mi­nen vaa­tii or­ga­ni­saa­ti­ol­ta pal­jon osaa­mis­ta ja hen­ki­lö­re­surs­se­ja. Tämä huo­mi­oi­den MVX-han­ke on eden­nyt eri­no­mai­ses­ti.

Vuo­den alus­sa aloi­tet­tiin MVX-hank­keen tii­moil­ta kol­men in­si­nöö­rin, kah­den huol­to­me­kaa­ni­kon ja len­to­ko­ne­oh­jaa­jan rek­ry­toin­ti. Len­to­ko­ne­oh­jaa­ja kou­lu­te­taan tu­le­van MVX-ko­neen pääl­li­kök­si.

– Uu­den hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti ete­nee suun­ni­tel­lus­ti. Teh­tä­viä ei ole vie­lä täy­tet­ty, kos­ka uu­sien hen­ki­löi­den ni­mit­tä­mis- ja tur­val­li­suus­sel­vi­tysp­ro­ses­sit vie­vät oman ai­kan­sa, Ro­senq­vist sa­noo.

Ma­ju­ri Ro­senq­vist työs­ken­te­lee esi­kun­ta­teh­tä­vis­sä, mut­ta len­tää it­se edel­leen vii­koit­tain. Hä­nen ar­vi­on­sa mu­kaan len­tä­jän työ it­ses­sään ei uu­sien ko­nei­den myö­tä tule juu­ri muut­tu­maan en­ti­ses­tä.

– Jot­kut kol­le­ga­ni ovat len­tä­neet Dor­nie­reil­la koko uran­sa, pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Mah­dol­li­suus uu­den ko­neen kans­sa len­tä­mi­seen ja uu­den op­pi­mi­seen in­nos­taa.

Lentokoneilla pelastetaan, valvotaan ja torjutaan öljyä

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen val­von­ta­len­to­ko­nei­den tär­keim­piä teh­tä­viä on Suo­men maa- ja me­ri­ra­jo­jen val­von­ta. Et­sin­tä- ja pe­las­tus­teh­tä­vät, ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­ta ja kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ ovat ne­kin tyy­pil­li­siä.

Ro­senq­vist nos­taa esil­le var­sin­kin kak­si vii­mek­si mai­nit­tua.

– Mil­lään muul­la kuin len­to­ko­neil­la ei ky­e­tä ha­vait­se­maan, mit­taa­maan ja do­ku­men­toi­maan me­rel­li­siä öl­jy­pääs­tö­jä yh­tä te­hok­kaas­ti. Me­rel­lä ole­va öl­jy­pääs­tö muut­taa muo­to­aan ja liik­kuu jat­ku­vas­ti, ei­kä sitä ky­e­tä ha­vain­noi­maan pin­ta-aluk­sis­ta riit­tä­vän hy­vin.

Dor­nie­reil­la oli Ro­senq­vis­tin mu­kaan tär­keä roo­li esi­mer­kik­si vuon­na 2019 Suo­men Lei­jo­nan ma­ja­kan lä­het­ty­vil­lä sat­tu­nees­sa öl­jy­va­hin­gos­sa. Val­von­ta­len­to­ko­neel­la vah­vis­tet­tiin en­sin sa­tel­lii­tin te­ke­mä ha­vain­to. Sen jäl­keen ti­lan­ne­ku­vaa vä­li­tet­tiin len­to­ko­nees­ta öl­jyn­tor­jun­ta-aluk­sil­le. Mit­ta­vaa pääs­töä put­sat­tiin me­res­tä kak­si päi­vää.

– Suo­men Lei­jo­nan ta­pauk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä öl­jyn­tor­jun­ta oli te­ho­ton­ta sil­loin, kun len­to­ko­neen tuot­ta­maa ti­lan­ne­ku­vaa ei ol­lut käy­tet­tä­vis­sä.

Suo­men Lei­jo­nan ma­jak­ka si­jait­see Itä­me­rel­lä, 46 ki­lo­met­riä Utös­tä lou­naa­seen.

Dor­nie­reil­la on li­säk­si sään­nöl­li­ses­ti osal­lis­tut­tu EU:n ra­ja­tur­val­li­suus­vi­ras­to Fron­te­xin koor­di­noi­miin yh­tei­so­pe­raa­ti­oi­hin eri­tyi­ses­ti Vä­li­me­rel­lä. Niis­sä teh­dään sa­man­lais­ta lait­to­man maa­han­tu­lon val­von­taa, ri­kos­tor­jun­taa ja me­ri­pe­las­tus­ta kuin ko­ti­maas­sa.

Vä­li­me­rel­lä Ro­senq­vist on näh­nyt kai­ken­lais­ta. Hän muis­te­lee eräs­tä ta­paus­ta, jos­sa Vä­li­me­rel­tä et­sit­tiin Af­ri­kas­ta läh­te­nyt­tä alus­ta kah­te­na eri päi­vä­nä.

– Alus löy­tyi pit­käl­li­sen et­sin­nän jäl­keen meil­le osoi­te­tun alu­een ul­ko­puo­lel­ta. Se oli RIB-tyyp­pi­nen vene, joka oli huo­nos­sa kun­nos­sa. Poh­ja, pe­rä­lau­ta ja moot­to­ri oli­vat ties­sään. Ole­tet­ta­vaa oli, et­tei­vät kaik­ki mat­kal­le läh­te­neet ol­leet sel­vin­neet.

RIB-ve­neen eli jäyk­kä­run­koi­sen ku­mi­ve­neen kyy­tiin oli ole­tet­ta­vas­ti otet­tu kym­me­niä siir­to­lai­sia. Pai­kal­lis­tet­tu­aan ve­neen val­von­ta­len­to­ko­ne oh­ja­si pai­kal­le pe­las­tu­sa­luk­sen.