Rau­man Van­han Raa­ti­huo­neen pi­has­sa syk­syl­lä 2023 teh­ty­jen kai­vaus­ten tu­lok­sia esi­tel­lään en­si vii­kol­la Po­sel­lis­sa. Tu­lok­sis­ta on ker­to­mas­sa Muu­ri­tut­ki­mus Oy:n ar­ke­o­lo­gi, kai­vaus­joh­ta­ja Mai­ja He­la­maa.

Kai­vauk­sis­sa tut­kit­tiin Raa­ti­huo­neen ton­tin his­to­ri­aa kes­ki­a­jal­ta ai­na 1900-lu­vul­le saak­ka. Eri­ai­kai­sia esi­ne­löy­tö­jä ke­rät­tiin run­saas­ti tal­teen.

– Kai­vauk­set suo­rit­ta­nut Muu­ri­tut­ki­mus Oy on ar­ke­o­lo­gi­siin ti­laus­tut­ki­muk­siin ja his­to­ri­al­li­sen ajan ar­ke­o­lo­gi­aan eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­min­ta kes­kit­tyy Var­si­nais-Suo­meen ja Sa­ta­kun­taan. Rau­ma­lai­set ovat voi­neet ta­va­ta Muu­ri­tut­ki­muk­sen kai­vaus­tii­min eri puo­lil­la kau­pun­kia vuo­des­ta 2008 läh­tien, mu­se­oin­ten­dent­ti Han­na-Lee­na Sal­mi­nen ker­too.

Van­han Raa­ti­huo­neen res­tau­roin­ti­han­ke on käyn­nis­ty­nyt, ja ra­ken­nus on sul­keu­tu­nut ylei­söl­tä. Raa­ti­huo­neen on tar­koi­tus avau­tua ylei­söl­le vuon­na 2026, jol­loin ra­ken­nus täyt­tää 250 vuot­ta.

Res­tau­roin­nin yh­tey­des­sä ra­ken­nuk­seen val­mis­tuu mu­se­on pe­rus­näyt­te­lyn li­säk­si maa­il­man­pe­rin­nön opas­tus­kes­kus, mat­kai­lu­neu­von­ta sekä mu­se­o­kaup­pa. Myös ti­lo­jen es­teet­tö­myy­teen kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta.

Raa­ti­huo­neen ta­ka­pi­hal­le ra­ken­ne­taan uu­dis­ra­ken­nus, jo­hon si­joit­tu­vat hen­ki­lö­kun­nan so­si­aa­li- ja tau­ko­ti­la, työ­ti­la, va­ras­to­ti­la sekä es­tee­tön ylei­sö-WC.

Tut­ki­mus­ten tu­lok­sia esi­tel­lään kai­kil­le avoi­mes­sa ja mak­sut­to­mas­sa ti­lai­suu­des­sa Kult­tuu­ri­ta­lo Po­sel­lis­sa tors­tai­na 4.4. klo 17.30.