Uu­tis­Rau­ma

Pe­rin­tei­nen rau­ma­lai­nen Pys­tö­kaf­fe to­ril­la sai uu­den yrit­tä­jän. Rei­lun vuo­den toi­min­taa työn­te­ki­jä­nä pyö­rit­tä­nyt Pi­rit­ta Kal­lio ot­taa kah­vi­ko­jus­ta ve­to­vas­tuun.

Edel­li­sen ker­ran yrit­tä­jä vaih­tui syys­kuus­sa 2022, jol­loin lap­peen­ran­ta­lai­set Kai­su ja Jus­si Hel­l­man al­koi­vat pyö­rit­tää Pys­tö­kaf­fen lii­ke­toi­min­taa.

– Sy­dä­mel­li­nen kii­tos teil­le ihan kai­kil­le asi­ak­kail­le, jot­ka otit­te mei­dät uu­si­na ja lap­peen­ran­ta­lai­si­na yrit­tä­ji­nä läm­pi­mäs­ti vas­taan syys­kuus­sa 2022 jat­ka­maan Pys­tö­kaf­fen pe­rin­net­tä ja ta­ri­naa. Mo­nen iha­nan yh­tee­no­su­man saat­te­le­ma­na jä­täm­me nyt "Pys­tik­sen" seu­raa­val­le yrit­tä­jäl­le, iha­nal­le työn­te­ki­jäl­lem­me Pi­rit­tal­le, Hel­l­ma­nit kir­joit­ti­vat Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään.

Kal­lio odot­taa ke­sän lo­ma­kaut­ta in­nok­kaas­ti. Ke­sän ja lo­ma­kau­den myö­tä kah­vi­ko­jul­la riit­tää vi­li­nää.

– Tämä on uniik­ki työ­paik­ka, ei mo­nel­la ole sa­man­lais­ta. Pa­ras­ta täs­sä on mil­jöö ja tu­tut asi­ak­kaat.

Lei­von­nai­set Pys­tö­kaf­feel­le tu­le­vat edel­leen pai­kal­li­sil­ta lei­po­moil­ta. Poh­din­nas­sa on laa­jen­taa suo­lais­ten tar­jot­ta­vien va­li­koi­maa.

– Toi­mi­vaa ei muu­te­ta, jo­ta­kin li­sää var­maan mie­ti­tään. Ti­lat on ra­jal­li­set, nii­den eh­doil­la sit­ten men­nään.