Uu­tis­Rau­ma

Rau­man kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­lö­joh­to, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kal­le Lep­pi­kor­pi (sd.) ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ot­so Huus­ka (kok.), ovat mo­lem­mat van­noi­tu­nei­ta pyö­räi­li­jöi­tä. Ei­kä pel­käs­tään ke­säl­lä au­rin­gon­pais­tees­sa myö­tä­tuu­les­sa ja ala­mä­keen, vaan ym­pä­ri vuo­den.

– Rau­ma on juu­ri so­pi­van ko­koi­nen paik­ka, tääl­lä pää­see no­pe­am­min pyö­räl­lä kuin au­tol­la, sa­noo Ot­so Huus­ka.

Tal­vi­sin Huus­ka ker­too käyt­tä­vän­sä nas­ta­ren­kai­ta, mut­ta ke­huu myös Rau­man ke­vy­en lii­ken­teen väy­lien hoi­toa.

– Pol­ku­pyö­rä on no­pein kul­ku­pe­li, sil­lä pää­see ai­na oven eteen. Tal­vel­la jou­tuu läm­mit­tä­mään au­toa ja skra­paa­maan ik­ku­noi­ta. Sa­mas­sa ajas­sa pyö­räl­lä on jo pe­ril­lä.

Mo­lem­mil­la pyö­räi­li­jöil­lä on myös ajo­kor­tit ja au­to käy­tös­sään. Va­lin­ta pyö­rän suun­taan on kui­ten­kin help­po teh­dä.

– Jos on kul­je­tet­ta­vaa ta­va­raa tai tie­tää et­tä edes­sä on sel­lai­nen ta­pah­tu­ma mi­hin ei ole hyvä men­nä pai­ta mär­kä­nä, niin sil­loin va­lin­ta koh­dis­tuu mui­hin kul­ku­vä­li­nei­siin, Lep­pi­kor­pi ker­taa.

Lap­si­per­heen isä­nä Lep­pi­kor­pi on saa­nut koko per­heen liik­ku­maan su­ju­vas­ti pyö­ril­lä.

– Kai­kil­la on pyö­rät, pait­si nuo­rim­mal­la joka ei vie­lä kä­ve­le. Lap­set on pie­nes­tä pi­tä­en ope­tet­tu liik­ku­maan pyö­räl­lä. Suu­rin oi­val­lus on ol­lut pot­ku­pyö­rä. Lap­set ovat aloit­ta­neet liik­ku­mi­sen pot­ku­pyö­räl­lä, joka opet­taa lap­sen ta­sa­pai­noon ja mui­den kans­sa liik­ku­mi­sen kult­tuu­riin, Lep­pi­kor­pi sa­noo.

Mo­lem­mat kun­ta­päät­tä­jät pyr­ki­vät tuo­maan Rau­man kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon myös pyö­räi­li­jän nä­kö­kul­maa. Vaik­ka ke­vy­en lii­ken­teen väy­lät saa­vat ylei­ses­ti kii­tos­ta, myös pa­ran­net­ta­vaa on.

– Rau­mal­la pää­see hy­vin pyö­räl­lä, mut­ta on­gel­ma­na on, et­tä mat­kan var­rel­la ai­na joku muut­tuu. Väy­lä siir­tyy tien toi­sel­le puo­lel­le yh­täk­kiä tai muu­ta vas­taa­vaa. Il­mei­ses­ti reit­te­jä on suun­ni­tel­tu pät­kis­sä vuo­sien var­rel­la, Huus­ka ku­vai­lee.

Eri­tyi­ses­ti kes­kus­tan alu­een väy­lät ovat Huus­kan mu­kaan se­ka­via, mikä ai­heut­taa myös vä­lil­lä vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

– Jos pyö­räi­li­jät, ja­lan­kul­ki­jat ja au­toi­li­jat ovat epä­tie­toi­sia ke­nen kuu­luu min­ne men­nä, niin väis­tä­mät­tä tu­lee vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Kes­kus­tan alu­et­ta tu­li­si sel­keyt­tää ke­vy­en lii­ken­teen väy­lien osal­ta, Huus­ka sa­noo.

Lep­pi­kor­pi muis­tut­taa kau­pun­gin hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teis­ta ja nä­kee pyö­räi­lyn yh­te­nä kei­no­na sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Hä­nen mu­kaan­sa joka vuo­si ta­lou­sar­vi­os­sa tu­li­si ol­la joku han­ke, jol­la pyö­räi­ly­verk­koa ja ke­vy­en lii­ken­teen liik­ku­mis­ta hel­po­te­taan.

– Hank­kei­den suun­nit­te­lus­sa oli­si hyvä, et­tei ai­na men­täi­si au­tot ja py­sä­köin­ti edel­lä. Kat­sot­tai­si ka­tos­pai­kat pyö­ril­le si­sään­käyn­nin lä­hei­syy­des­tä ei­kä vain mie­tit­täi­si la­taus­pis­tei­tä au­toil­le.

Mo­lem­pien pol­ku­pyö­rät liik­ku­vat li­has­voi­min il­man säh­kö­a­vus­tus­ta.

– Mi­nul­le ei tule pat­te­ri­pyö­rää niin kau­an kuin sy­dän lyö! Si­nän­sä en vas­tus­ta säh­kö­pyö­riä, ne ovat mah­dol­lis­ta­neet mo­nen sel­lai­sen ih­mi­sen kul­ke­mi­sen, jot­ka ei­vät muu­ten pää­si­si pyö­räl­lä liik­ku­maan. En kui­ten­kaan ole it­se koh­de­ryh­mää, sa­noo Lep­pi­kor­pi hy­myil­len.

– It­sel­lä siir­ty­mi­nen täs­tä pe­rin­tei­ses­tä pyö­räs­tä me­nee kyl­lä sit­ten au­toon, jos vaik­ka mat­ka al­kaa ol­la lii­an pit­kä tai ai­kaa vie­vä pyö­räl­lä men­tä­väk­si. It­se pyö­räi­len sil­lä aja­tuk­sel­la, et­tä mat­ka edis­tyy no­pe­as­ti, Ot­so ku­vai­lee.