Työ­ryh­mä / STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­nen ei nau­ti puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan Riik­ka Pur­ran luot­ta­mus­ta, mi­kä­li hän on kul­ke­nut aseen kans­sa ja am­pu­nut sil­lä, il­me­nee Il­ta-Sa­no­mien haas­tat­te­lus­ta.

Pur­ra vas­ta­si STT:n ky­sy­myk­seen ai­hees­ta teks­ti­vies­til­lä.

– Ny­ky­tie­to­jen kai­ke­ti kiis­tat­to­mas­sa va­los­sa hän on po­lii­si­na ja kan­sa­ne­dus­ta­ja­na kul­ke­nut aseen kans­sa hu­ma­las­sa ra­vin­to­las­sa ja myö­hem­min rii­ta­ti­lan­tees­sa am­pu­nut sil­lä, ei­kä täl­lai­nen ole mi­ten­kään hy­väk­syt­tä­vää, vies­tit­tää Pur­ra.

Vor­na­sen epäil­lään am­pu­neen aseel­la Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ra­vin­to­lan ul­ko­puo­lel­la per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä.

Yle ker­too ta­voit­ta­neen­sa Vor­na­sen ko­to­aan Jo­en­suus­ta tä­nään en­nen puol­ta­päi­vää.

Ylen mu­kaan Vor­na­nen to­te­si oven­ra­os­ta ly­hy­es­ti, et­tei an­na kom­ment­tia. Tä­män jäl­keen hän sul­ki oven.

Vor­na­nen on il­moit­ta­nut pe­rus­suo­ma­lai­sil­le jää­vän­sä kah­den vii­kon sai­raus­lo­mal­le.

STT ei ole ta­voit­ta­nut Vor­nas­ta kom­men­toi­maan ri­ko­se­päi­lyä.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mä on näil­lä nä­ky­min kä­sit­te­le­mäs­sä Vor­na­sen ta­paus­ta tors­tai­na jär­jes­tet­tä­väs­sä ryh­mä­ko­kouk­ses­saan.

Edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Jani Mä­ke­lä (ps.) vies­tit­ti STT:lle maa­nan­tai­na, et­tä edus­kun­ta­ryh­mää ei ole kut­sut­tu yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen en­nen tors­tai­ta.

Mä­ke­lä ei suos­tu­nut kom­men­toi­maan STT:lle sitä, on­ko edus­kun­ta­ryh­män työ­va­li­o­kun­ta kä­si­tel­lyt Vor­na­sen ta­paus­ta. Mä­ke­lä ei myös­kään kom­men­toi­nut sitä, on­ko hän ol­lut yh­tey­des­sä Vor­na­seen per­jan­tain ta­pah­tu­mien jäl­keen.

Jos Vor­na­nen me­net­tää paik­kan­sa edus­kun­ta­ryh­mäs­sä, me­net­tää hän paik­kan­sa myös edus­kun­nan va­li­o­kun­nis­sa. Vor­na­nen on ol­lut jä­se­ne­nä muun mu­as­sa val­ti­o­va­rain­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa sekä tie­dus­te­lu­val­von­ta­va­li­o­kun­nas­sa. Li­säk­si hän on ol­lut jä­se­ne­nä Yleis­ra­di­on hal­lin­to­neu­vos­tos­sa.

Tie­dus­te­lu­val­von­ta­va­li­o­kun­ta val­voo Suo­men si­vii­li- ja so­ti­las­tie­dus­te­lu­toi­min­taa ja näin ol­len myös suo­je­lu­po­lii­sia. Va­li­o­kun­nal­la on tar­vit­ta­es­sa pää­sy kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta ar­ka­luon­tei­seen tie­toon. Tä­män vuok­si va­li­o­kun­nan jä­se­neh­dok­kail­le teh­dään tur­val­li­suus­sel­vi­tys.

Edus­kun­nan kans­lia sai tie­don kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­seen koh­dis­tu­vas­ta ri­ko­se­päi­lys­tä per­jan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä, ker­too edus­kun­ta tie­dot­tees­saan.

Edus­kun­nan tie­dot­teen mu­kaan ri­ko­se­päi­lys­tä saa­dut en­si­tie­dot oli­vat niu­kat ja edus­kun­ta nou­dat­ti tut­kin­nan­joh­ta­jan oh­jet­ta ol­la tie­dot­ta­mat­ta asi­as­ta. Kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa ole­va tut­kin­ta ha­lut­tiin tur­va­ta.

Seis­ka uu­ti­soi per­jan­tai­na puo­li seit­se­män ai­koi­hin, et­tä Vor­nas­ta epäil­lään am­mus­ke­lus­ta.

Vor­na­nen on myös Jo­en­suun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu. Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä ei ota kan­taa Vor­nas­ta kos­ke­vaan laa­jaan uu­ti­soin­tiin, vaan pu­huu ti­lan­tees­ta ylei­sel­lä ta­sol­la.

Pent­ti­lä ko­ros­taa, et­tä kau­pun­gil­la ei ole vi­ral­lis­ta tie­toa sii­tä, et­tä Vor­na­nen oli­si ol­lut per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä osal­li­se­na Hel­sin­gis­sä ta­pah­tu­nees­sa am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­sa.

– Kau­pun­gin mah­dol­li­suu­det toi­mia täs­sä ta­pauk­ses­sa ovat ra­jal­li­set, kun ei ole var­mis­tet­tu hen­ki­lön ni­meä ei­kä ole nos­tet­tu syy­tet­tä, saa­ti an­net­tu tuo­mi­o­ta.

Val­tuu­tet­tu voi­si ha­lu­tes­saan ol­la aloit­teel­li­nen.

– Luot­ta­mus­hen­ki­lö voi luon­nol­li­ses­ti myös it­se pi­dät­täy­tyä joko mää­rä­ai­kai­ses­ti tai py­sy­väs­ti pois luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä, jos sii­hen on pä­te­vä syy.

Hä­nen mu­kaan­sa Jo­en­suun kau­pun­gin­hal­li­tus kes­kus­te­lee ti­lan­tees­ta epä­vi­ral­li­ses­ti vie­lä maa­nan­tai­na il­ta­päi­vän ko­kouk­ses­saan.

--

Työ­ryh­mä: Mim­ma Leh­to­vaa­ra, San­na Rai­ta-aho, Tuo­mas Sa­vo­nen, Em­mi Til­vis.