STT

Edus­kun­nan puo­lus­tus­va­li­o­kun­ta puol­taa ase­vel­vol­li­suus­lain muu­tos­ta, jol­la ra­ja­jouk­koi­hin si­joi­tet­tu­ja re­ser­vi­läi­siä voi­daan ai­em­paa no­pe­am­min kut­sua Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen avuk­si esi­mer­kik­si vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton tor­jun­taan. Va­li­o­kun­nan yk­si­mie­li­nen mie­tin­tö ase­vel­vol­li­suus­lain muu­tok­ses­ta val­mis­tui kes­ki­viik­ko­na.

Va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Juk­ka Kop­ran (kok.) mu­kaan Suo­men tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tö on ar­vaa­ma­ton ja maan on va­rau­dut­ta­va Ve­nä­jän hyb­ri­diuh­kiin kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin.

– Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen oma hen­ki­lö­kun­ta ei vält­tä­mät­tä rii­tä äkil­li­siin ti­lan­tei­siin, ei­kä sil­loin voi­da odot­taa kol­mea kuu­kaut­ta ker­taus­har­joi­tus­kut­sun kans­sa. Ra­ja­jouk­ko­jen val­miut­ta su­ju­vas­ti nos­ta­mal­la ja las­ke­mal­la voi­daan taa­ta kan­sal­li­nen tur­val­li­suus ja ra­ja­tur­val­li­suus, Kop­ra sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ny­ky­lain mu­kaan re­ser­vi­läi­siä voi mää­rä­tä no­peu­te­tul­la me­net­te­lyl­lä vain sel­lai­seen ker­taus­har­joi­tuk­seen, jon­ka tar­koi­tus on so­ti­laal­li­sen val­miu­den ko­hot­ta­mi­nen. La­ki­muu­tok­sen jäl­keen pi­ka­ker­taus­har­joi­tuk­sen pe­rus­teek­si tu­lee myös ra­ja­tur­val­li­suu­den va­ka­va vaa­ran­tu­mi­nen.

Pi­ka­ker­taus­har­joi­tuk­seen kut­sut­tu­ja re­ser­vi­läi­siä voi­tai­siin käyt­tää esi­mer­kik­si ra­jan ais­ti­val­von­taan ja par­ti­oin­tiin, var­ti­oin­tiin, opas­tuk­seen, lii­ken­tee­noh­jauk­seen sekä eri­lai­siin tu­ki­teh­tä­viin ra­ja­var­ti­o­mie­hen vä­lit­tö­mäs­sä oh­jauk­ses­sa ja val­von­nas­sa. Ase­vel­vol­li­sia ei käs­ke­tä vaa­ral­li­siin teh­tä­viin.

– Tämä oli va­li­o­kun­nan mie­les­tä tär­keä ra­jaus, jos­kin Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen teh­tä­vien ta­kia voi­ma­kei­no­jen käyt­töä tai hä­tä­var­je­lua edel­lyt­tä­vä vaa­ral­li­nen ti­lan­ne voi syn­tyä ris­ki­ar­vi­oin­nis­ta huo­li­mat­ta yl­lät­tä­en, ei­kä ris­kiä voi täy­sin pois­taa ker­taus­har­joi­tuk­sen tar­koi­tus­ta vaa­ran­ta­mat­ta, Kop­ra sa­noo.