Heli Laak­ko­nen / STT

Noin puo­let ko­ti­hoi­toa tar­jo­a­vis­ta yk­si­köis­tä on­nis­tui hoi­ta­maan asi­ak­kai­ta suun­ni­tel­lun tun­ti­mää­rän vii­me lo­ka­kuus­sa, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­rees­ta seu­ran­ta­ra­por­tis­ta. Kyse on esi­mer­kik­si avus­ta syö­mi­ses­sä ja pe­sey­ty­mi­ses­sä.

Tu­los ei kuu­los­ta hääp­pöi­sel­tä, ja ra­por­tin mu­kaan erot alu­ei­den vä­lil­lä ovat suu­ria. Kes­ki-Suo­mes­sa 84 pro­sent­tia yk­si­köis­tä il­moit­ti, et­tä tun­te­ja to­teu­tui vä­hin­tään suun­ni­tel­man mu­kai­nen mää­rä. Hel­sin­gis­sä ja Van­taal­la sekä Ke­ra­val­la suun­ni­tel­tu tun­ti­mää­rä puo­les­taan to­teu­tui al­le 20 pro­sen­tis­sa yk­si­köis­tä. Hel­sin­gin lu­ke­ma, 14 pro­sent­tia, oli kaik­kein pie­nin.

Mää­räl­li­ses­ti ko­ti­hoi­don yk­si­köi­tä on eni­ten juu­ri Hel­sin­gis­sä, vä­hi­ten Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Hel­sin­gis­sä yk­si­köi­tä oli 129, Kes­ki-Poh­jan­maal­la 17.

THL:n eri­kois­tut­ki­ja Kim Jo­sefs­so­nin mu­kaan tu­los­ten taus­tal­la voi­vat ol­la to­del­li­set erot, mut­ta alu­eil­la on myös saat­ta­nut ol­la on­gel­mia tuot­taa tie­toa. Tie­dot on saa­tu suo­raan ko­ti­hoi­don yk­si­köis­tä.

– Jos alu­eil­la on vai­kea tuot­taa tie­toa to­teu­tu­neis­ta ko­ti­hoi­don pal­ve­lu­tun­neis­ta, he­rää ky­sy­mys, mi­ten oma­val­von­ta hoi­de­taan, Jo­sefs­son sa­noo STT:lle.

Vii­me vuon­na Man­ner-Suo­mes­sa oli yh­teen­sä noin 1 500 ko­ti­hoi­toa tuot­ta­vaa yk­sik­köä. Ko­ti­hoi­dol­la tar­koi­te­taan asi­ak­kaan ko­dis­sa tai asu­mis­pal­ve­lus­sa an­net­tua ko­ti­hoi­don pal­ve­lua. Asi­ak­kai­ta suu­rim­mas­sa osas­sa yk­si­köi­tä oli al­le 70.

Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la pal­ve­lu­tun­nit to­teu­tui­vat hie­man al­le 50 pro­sen­tis­sa yk­si­köis­sä, kun taas yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la noin 60 pro­sen­tis­sa. Mitä suu­rem­pia yk­si­köt oli­vat, sitä har­vem­min pal­ve­lu­tun­nit to­teu­tui­vat.

Hoi­vaa tar­vit­se­vien van­hus­ten ti­lan­ne pu­hut­taa Suo­mes­sa, mut­ta Jo­sefs­son miet­ti­si tark­kaan en­nen ko­ti­hoi­don sään­te­lyn tiu­ken­ta­mis­ta.

– Hy­vin tark­ka sään­te­ly on kak­si­te­räi­nen miek­ka. Se voi kan­gis­taa ja vä­hen­tää kan­nus­tei­ta teh­dä asi­at uu­sil­la ta­voil­la.

Tois­sa vuon­na uu­dis­tu­nees­sa so­si­aa­li­huol­to­lais­sa sa­no­taan, et­tä ko­ti­hoi­toa jär­jes­te­tään hen­ki­löl­le, joka tar­vit­see sitä sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä hä­nen toi­min­ta­ky­kyn­sä on alen­tu­nut esi­mer­kik­si kor­ke­an iän vuok­si.

– Toi­sin kuin ai­em­mas­sa lais­sa, uu­den lain mu­kaan asi­ak­kaan pi­tää saa­da se mää­rä pal­ve­lua, joka on kir­jat­tu hä­nel­le an­net­tuun pää­tök­seen, Jo­sefs­son ker­too.

Kaik­ki ei­vät kui­ten­kaan pää­se pal­ve­lui­den pii­riin heti. Jo­sefs­so­nin mu­kaan sii­tä, kuin­ka moni esi­mer­kik­si jo­not­taa ko­ti­hoi­don pal­ve­lui­ta, ei ole täy­sin sel­ke­ää ko­ko­nais­ku­vaa.

Mer­kit­tä­vää on, kuin­ka ole­mas­sa ole­via re­surs­se­ja käy­te­tään, Jo­sefs­son sa­noo. Hä­nen mu­kaan­sa lain­sää­dän­nön kei­noin on hy­vin vai­kea mää­ri­tel­lä vaik­ka­pa sitä, mi­ten työt on jär­jes­tet­ty ja kuin­ka työn­te­ki­jöi­tä joh­de­taan.

THL:n mu­kaan ko­ti­hoi­toa tuot­ta­vis­sa yk­si­köis­sä työs­ken­te­li vii­me lo­ka­kuus­sa noin 19 000 työn­te­ki­jää. Heis­tä lä­hes 80 pro­sent­tia työs­ken­te­li jul­ki­sel­la sek­to­ril­la ja noin 70 pro­sent­tia oli lähi- ja pe­rus­hoi­ta­jia.

Jo­sefs­so­nin mu­kaan hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus, käy­tet­tä­vis­sä ole­vat ra­hat ja vä­es­tön ikään­ty­mi­ses­tä joh­tu­va pal­ve­lui­den tar­ve on val­ti­on ta­sol­la iso haas­te.

– Se on kaik­kea muu­ta kuin lä­pi­huu­to­jut­tu.

Rat­kai­sut riip­pu­vat hä­nen mu­kaan­sa muun mu­as­sa työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, kou­lu­tuk­ses­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja työn­te­ki­jöi­den työ­o­lois­ta.

Jo­sefs­so­nin mu­kaan jul­ki­sen sek­to­rin ja yri­tys­ten li­säk­si on ole­mas­sa hy­vin pal­jon eri ta­ho­ja, ku­ten jär­jes­tö­jä, jot­ka te­ke­vät työ­tä iäk­käi­den kans­sa.

– Kaik­ki ha­luk­kaat ja ky­vyk­käät ta­hot pi­täi­si ot­taa mu­kaan, et­tä ko­ko­nai­suus saa­daan toi­mi­maan, Jo­sefs­son sa­noo.