San­na Ni­ku­la / STT

Po­li­tii­kan su­per­vii­kon­lop­pu al­kaa. Ko­koo­mus, kes­kus­ta ja RKP va­lit­se­vat puo­lu­e­ko­kouk­sis­saan seu­raa­van kau­den pu­heen­joh­ta­jat sa­man vii­kon­lo­pun ai­ka­na.

Kaik­ki pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat ovat mie­hiä, jo­ten vii­kon­lo­pun jäl­keen po­li­tii­kan etu­ri­vis­sä on li­sää mie­hiä nais­ten val­ta­kau­den jäl­keen.

Ki­sois­ta ei ole odo­tet­ta­vis­sa eri­tyi­sen jän­nit­tä­viä. Kuu­sis­sa vaa­leis­sa pe­räk­käin ko­koo­muk­sen voit­toon luot­san­nut pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po jat­kaa pu­heen­joh­ta­ja­na var­mas­ti, ja myös kes­kus­tan ja RKP:n joh­toon on jo ole­mas­sa var­sin sel­ke­ät en­nak­ko­suo­si­kit.

To­sin puo­lu­e­ko­kou­se­dus­ta­jat voi­vat päät­tää toi­sin­kin kuin en­nak­koon on spe­ku­loi­tu.

Etu­kä­teen kiin­nos­ta­vin on tor­jun­ta­voi­ton EU-vaa­leis­sa saa­nut RKP, joka va­lit­see sun­nun­tai­na uu­den pu­heen­joh­ta­jan eu­ro­par­la­ment­tiin läh­te­vän ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­so­nin seu­raa­jak­si. Hen­riks­son on joh­ta­nut puo­lu­et­ta kah­dek­san vuot­ta, jo­ten myös seu­raa­jan lin­ja­pu­he he­rät­tää odo­tuk­sia mah­dol­li­ses­ti uu­sis­ta tuu­lis­ta.

Viit­taa on so­vi­tel­tu en­nen kaik­kea RKP:n eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri An­ders Ad­lerc­reut­zil­le. Eh­dol­la ovat myös edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ot­to An­ders­son ja puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hen­rik Wickst­röm. Myös puo­lu­een uu­det va­ra­pu­heen­joh­ta­jat va­li­taan sun­nun­tai­na.

RKP:n vaa­lia seu­rat­ta­neen ute­li­ai­na myös ko­koo­muk­ses­sa, sil­lä on­pa tu­le­va luot­si kuka kol­mes­ta eh­dok­kaas­ta hy­vän­sä, hän on uu­si jä­sen hal­li­tus­puo­lu­ei­den pu­heen­joh­ta­ja­ne­lik­koon.

Tun­teik­kain tun­nel­ma lie­nee heti per­jan­tai­na kes­kus­tan ko­kouk­ses­sa, kun puo­lu­een väis­ty­vä pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko pi­tää vii­mei­sen avaus­pu­heen­sa puo­lu­e­ko­kous­vä­el­le. Saa­rik­ko on joh­ta­nut kes­kus­taa syys­kuus­ta 2020 läh­tien. Hän on myön­tä­nyt, et­tä ei­vät hä­nen oman­sa ei­vät­kä mui­den odo­tuk­set täyt­ty­neet hä­nen pu­heen­joh­ta­ja­kau­del­laan.

Help­poa tus­kin tu­lee kes­kus­tan nos­ta­mi­ses­ta kan­na­tu­sal­hos­ta kon­ka­ri Ant­ti Kaik­ko­sel­le­kaan, 50, joka on to­den­nä­köi­nen va­lin­ta Saa­ri­kon seu­raa­jak­si. Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja va­li­taan lau­an­tai­na, ku­ten ko­koo­muk­sen­kin.

Kaik­ko­sen li­säk­si kes­kus­tan puo­lu­e­joh­ta­jak­si on eh­dol­la ai­no­as­taan Tuo­mas Ket­tu­nen, toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Ou­lun vaa­li­pii­ris­tä. Kaik­ko­nen puo­les­taan on kuu­den­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Uu­den­maan vaa­li­pii­ris­tä ja edel­li­sen hal­li­tuk­sen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri.

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jat va­li­taan myös jo lau­an­tai­na, ko­koo­muk­sen vas­ta sun­nun­tai­na.

Hen­ki­lö­va­lin­to­jen li­säk­si ko­kouk­sis­sa muun mu­as­sa kä­si­tel­lään aloit­tei­ta ja lin­ja­taan puo­lu­ei­den tu­le­vaa po­li­tii­kan suun­taa.

Ko­koo­mus ko­koon­tuu Tam­pe­reel­la ja kes­kus­ta Jy­väs­ky­läs­sä jo tä­nään. RKP:n puo­lu­e­ko­kous al­kaa Hel­sin­gis­sä huo­men­na. Puo­lu­e­ko­kouk­set jat­ku­vat sun­nun­tai­hin saak­ka.