Lou­nais-Suo­men po­lii­si va­rau­tuu tänä vuon­na au­rin­kois­ten ke­lien myö­tä vilk­kaa­seen vap­pu­juh­lin­taan. Po­lii­si on läs­nä ja tur­vaa yleis­tä jär­jes­tys­tä eri­tyi­ses­ti suu­rim­pien kau­pun­kien kes­kus­tois­sa, puis­tois­sa sekä muil­la suo­si­tuil­la ko­koon­tu­mis­pai­koil­la.

Po­lii­si val­voo lou­nais­suo­ma­lais­ten va­pun­viet­toa koko po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la. Po­lii­si puut­tuu tar­vit­ta­es­sa ja ta­paus­koh­tai­ses­ti ti­lan­tei­siin, jot­ka ai­heut­ta­vat vaa­raa tai muu­ta häi­ri­ö­tä ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le ja tur­val­li­suu­del­le.

– Jal­kau­dum­me ak­tii­vi­ses­ti ih­mis­ten pa­riin. Jo po­lii­sin läs­nä­o­lol­la voi­daan es­tää te­hok­kaas­ti en­nal­ta eri­lai­sia häi­ri­öi­tä ja ri­kok­sia, ker­too yli­ko­mi­sa­rio Joni Saa­ri­mä­ki Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Vap­pu ko­ko­aa pe­rin­tei­ses­ti yh­teen myös nuo­rem­paa vä­keä. Po­lii­si toi­voo, et­tä per­heis­sä kes­kus­tel­laan etu­kä­teen las­ten ja nuor­ten vap­pu­suun­ni­tel­mis­ta ja ol­laan tie­toi­sia sii­tä, mis­sä ja mil­lä ta­val­la nuo­ri­so vap­pu­aan viet­tää.

– Jos nuo­ri viet­tää vap­pu­aan esi­mer­kik­si ka­ve­rei­den kans­sa ul­ko­na, on tär­keä pi­tää yl­lä tii­vis kes­kus­te­lu­yh­teys ja ju­tel­la, mitä il­lan ai­ka­na ta­pah­tuu, Saa­ri­mä­ki sa­noo.

Po­lii­si on nä­ky­väs­ti läs­nä myös nuor­ten suo­si­mil­la ko­koon­tu­mis­pai­koil­la yh­des­sä so­si­aa­li­toi­men kans­sa.

– Puu­tum­me ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä alai­käis­ten päih­tei­den käyt­töön ja nii­den hal­lus­sa­pi­toon. Kai­kis­ta alai­käis­ten päih­tei­den hal­lus­sa­pi­to­ti­lan­teis­ta teh­dään il­moi­tus so­si­aa­li­vi­ra­no­mai­sil­le, Saa­ri­mä­ki pai­not­taa.

Po­lii­si muis­tut­taa niin nuo­ria kuin vart­tu­neem­paa­kin vä­keä pi­tä­mään juh­la­hu­mus­sa ka­ve­ris­ta huol­ta ja toi­vot­taa kai­kil­le ilois­ta ja tur­val­lis­ta vap­pua.

– Toi­vot­ta­vas­ti kaik­ki osaa­vat naut­tia au­rin­koi­ses­ta va­pus­ta iloi­sin il­mein ja koh­tuul­li­sel­la mää­räl­lä si­maa ja mui­ta vap­pu­juo­mia, Saa­ri­mä­ki sa­noo.