STT

Suo­men pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten työ­voi­ma­pu­la on hel­pot­ta­nut sel­väs­ti, ker­too tuo­re Yrit­tä­jä­gal­lup.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta pk-yri­tyk­sis­tä 32 pro­sent­tia ker­toi nyt, et­tä niil­lä on ol­lut vai­keuk­sia löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa. Mää­rä on alim­mil­laan Yrit­tä­jä­gal­lu­pien ai­ka­na sit­ten tam­mi­kuun 2020.

Vie­lä tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa nii­den pk-yri­tys­ten osuus, joil­la oli pul­mia pä­te­vän työ­voi­man löy­tä­mi­ses­sä, oli vii­si pro­sent­tiyk­sik­köä suu­rem­pi.

Han­ka­lin­ta osaa­vien työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen oli tä­män ky­se­lyn mu­kaan yli kym­me­nen hen­ki­löä työl­lis­tä­vis­sä yri­tyk­sis­sä sekä toi­saal­ta te­ol­li­suu­des­sa. Alu­eel­li­ses­ti työ­voi­ma­pu­la on ra­joit­ta­nut kas­vua useim­mi­ten Itä-Suo­mes­sa. Vä­hi­ten täl­lai­sia vai­keuk­sia on Uu­del­la­maal­la.

Yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­ta­si 3.–12. ke­sä­kuu­ta liki 1 100 mik­ro- ja pk-yri­tys­ten edus­ta­jaa.