Nina Tör­nudd / STT

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta kat­soo, et­tä Suo­men ja Yh­dys­val­to­jen vä­lis­tä puo­lus­tu­syh­teis­työ­tä kos­ke­va DCA-so­pi­mus pi­tää hy­väk­syä edus­kun­nas­sa kah­den kol­ma­so­san mää­rä­e­nem­mis­töl­lä.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta to­te­aa yk­si­mie­li­ses­sä lau­sun­nos­saan, et­tä so­pi­mus kos­kee mo­nin ta­voin pe­rus­tus­la­kia. Pe­rus­tus­la­ki­vai­ku­tuk­sia on esi­mer­kik­si mää­räyk­sil­lä Yh­dys­val­to­jen oi­keu­des­ta har­joit­taa tuo­mi­o­val­taa Suo­men alu­eel­la sekä Yh­dys­val­to­jen alus­ten maa­han­tu­lo-oi­keu­des­ta.

DCA-so­pi­muk­ses­sa mää­rä­tään Yh­dys­val­to­jen pää­sys­tä Suo­men alu­eel­le sekä en­nal­ta so­vit­tu­jen ti­lo­jen ja alu­ei­den käy­tös­tä. So­pi­muk­sen pe­rus­ta­na on Na­ton jouk­ko­ja kos­ke­va Sofa-so­pi­mus.

So­pi­muk­ses­sa so­vi­taan myös Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­jen jouk­koi­hin liit­ty­vien mui­den hen­ki­löi­den oi­keu­del­li­ses­ta ase­mas­ta. So­pi­muk­ses­sa on myös mää­räyk­siä puo­lus­tus­tar­vik­kei­den va­ras­toin­nis­ta, Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­jen tur­val­li­suu­des­ta, ri­ko­soi­keu­del­li­ses­ta tuo­mi­o­val­las­ta sekä ve­ro­tuk­ses­ta.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta tar­kas­te­li lau­sun­nos­saan myös ky­sy­mys­tä kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kiel­los­ta. Suo­mi on omas­sa pe­rus­tus­lais­saan eh­dot­to­mas­ti kiel­tä­nyt kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen lan­get­ta­mi­sen ja täy­tän­töön­pa­non. Pe­ri­aat­tees­sa Yh­dys­val­lat voi­si tuo­mi­ta Suo­meen lä­he­te­tyn hen­ki­lön kuo­le­maan, mut­ta Sofa-so­pi­muk­sen li­sä­pöy­tä­kir­jan mu­kaan ran­gais­tuk­sen toi­meen­pa­noon Yh­dys­val­lois­sa koh­dis­tui­si ra­joi­tuk­sia. Vas­taa­va poh­din­ta teh­tiin myös Sofa-so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä.

Va­li­o­kun­ta to­te­aa, et­tä muo­dol­li­nen­kin mah­dol­li­suus kuo­le­man­ran­gais­tuk­seen kos­kee pe­rus­tus­lais­sa sää­de­tyn kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kiel­lon eh­dot­to­muu­den vuok­si pe­rus­tus­la­kia. DCA-so­pi­mus­ta ei sen­kään vuok­si voi­da hy­väk­syä yk­sin­ker­tai­sel­la enem­mis­töl­lä.