San­na Ni­ku­la / STT

Hal­li­tus­puo­lue pe­rus­suo­ma­lais­ten si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen ke­hot­taa ko­koo­mus­ta pi­tä­mään nä­pit ir­ti sun­nun­tai­li­sis­tä. Ran­ta­nen vä­lit­ti pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eel­le tiu­kat ter­vei­set pe­rus­suo­ma­lais­ten mi­nis­te­ri­ryh­män ke­sä­ko­kouk­ses­ta Sa­von­lin­nas­ta vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

– Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa ei ole so­vit­tu sun­nun­tai­li­sien muut­ta­mi­ses­ta pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen yh­tey­des­sä, em­me­kä tule edis­tä­mään sel­lais­ta, Ran­ta­nen vies­tit­ti sun­nun­tai­na.

Pe­rus­suo­ma­lai­set re­a­goi ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kouk­sen hy­väk­sy­mään puo­lu­e­hal­li­tuk­sen kan­taan aloit­tees­ta, joka vaa­tii edis­tä­mään sun­nun­tai­li­sän la­ki­sää­tei­syy­den pois­ta­mis­ta.

Ko­koo­muk­sen opis­ke­li­ja­liit­to Tu­hat­kun­nan te­ke­mää aloi­tet­ta puo­lu­e­ko­kous ei hy­väk­sy­nyt vaan puo­lu­e­hal­li­tuk­sen kan­nan sii­hen sel­lai­se­naan.

Puo­lu­e­hal­li­tuk­sen kan­nan mu­kaan esi­mer­kik­si sun­nun­tai­ko­ro­tus­ta ja sen läh­tö­koh­tais­ta mää­rää kos­ke­van lain­sään­nök­sen tar­peel­li­suut­ta voi ol­la pe­rus­tel­tua jat­kos­sa har­ki­ta.

Puo­lu­e­hal­li­tus pi­tää aloit­tees­sa esi­te­tyn mu­kai­ses­ti ta­voi­tel­ta­va­na sitä, et­tä työ­hön so­vel­let­ta­vis­ta eh­dois­ta so­vi­taan mah­dol­li­sim­man pit­käl­ti työ­pai­koil­la, toi­mi­a­la- tai yri­tys­koh­tais­ten työ­eh­to­so­pi­mus­ten puit­teis­sa.

Puo­lu­e­hal­li­tus pe­rus­te­lee asi­aa sil­lä, et­tä hal­li­tuk­sen oh­jel­man mu­kai­ses­ti jat­kos­sa toi­sin so­pi­mi­nen esi­mer­kik­si sun­nun­tai­kor­vauk­sis­ta oli­si mah­dol­lis­ta toi­mi­a­la­koh­tais­ten työ­eh­to­so­pi­mus­ten li­säk­si myös yri­tys­koh­tai­sel­la työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la.

Puo­lu­e­hal­li­tus kiin­nit­tää kui­ten­kin huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä mo­nil­la eten­kin jul­ki­sil­la aloil­la sun­nun­tai­kor­vaus on ko­ko­nais­palk­kauk­sen kan­nal­ta hy­vin mer­kit­tä­vä ele­ment­ti, ei­kä ase­tel­ma esi­mer­kik­si po­lii­sien ja toi­saal­ta ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jöi­den koh­dal­la ole suo­raan rin­nas­tet­ta­vis­sa.

Myös muun mu­as­sa SDP:n puo­lu­e­sih­tee­ri Mik­kel Näk­kä­lä­jär­vi ot­ti kan­taa puo­lu­e­ko­kouk­sen pää­tök­seen. Hä­nen mu­kaan­sa sun­nun­tai­li­sien la­ki­sää­tei­syy­den pois­ta­mi­nen tar­koit­tai­si väis­tä­mät­tä pal­kan li­sien hei­ken­ty­mis­tä tai jopa pois­tu­mis­ta, käy­tän­nös­sä siis palk­ko­jen alen­ta­mis­ta.