Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan kak­kos­re­ak­to­rin vuo­si­huol­lot ve­ny­vät vie­lä vuo­ro­kau­del­la ai­em­min ar­vi­oi­dus­ta. Ydin­voi­ma­yh­tiö Te­ol­li­suu­den Voi­ma ar­vi­oi nyt, et­tä huol­lot saa­daan pää­tök­seen kes­ki­viik­ko­na.

Al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kaan Ol­ki­luo­to 2:n piti pa­la­ta säh­kön­tuo­tan­toon tä­nään. Ai­ka­tau­lua on kui­ten­kin kah­des­ti pi­den­net­ty vuo­ro­kau­del­la. Te­ol­li­suu­den Voi­man mu­kaan syy­nä ovat re­ak­to­ri­puo­lel­la teh­dyt vi­ka­kor­jauk­set.

Ol­ki­luo­to 2:n vuo­si­huol­to­jen teh­tä­vä­lis­tal­la on ol­lut muun mu­as­sa polt­to­ai­neen­vaih­to.

Myös Ol­ki­luo­to 3:n vuo­si­huol­lot ovat ve­ny­neet. Kol­mos­re­ak­to­rin en­sim­mäis­tä ker­taa teh­tä­vät vuo­si­huol­lot on täl­lä tie­toa tar­koi­tus saa­da val­miik­si per­jan­tai­na.

Ol­ki­luo­to 2:n ja 3:n yh­teen­las­ket­tu säh­kö­te­ho on noin 2 500 me­ga­wat­tia, jo­ten nii­den puut­tu­mi­nen tuo­tan­nos­ta on teh­nyt mer­kit­tä­vän lo­ven säh­kön tar­jon­taan Suo­mes­sa.

Vii­me vii­kon tors­tai­na säh­kö­mark­ki­noil­la ko­et­tiin kova hin­ta­piik­ki, kun pörs­si­säh­kön hin­ta am­pai­si kor­keim­mil­laan noin 49 sent­tiin ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Tuol­loin hin­ta­pii­kin muo­dos­tu­mi­seen vai­kut­ti myös vä­häi­nen tuu­li­voi­ma­tuo­tan­to.

Ol­ki­luo­to 1:n vuo­si­huol­to on al­ka­mas­sa sun­nun­tai­na, eli pian sen jäl­keen kun Ol­ki­luo­don kah­den muun re­ak­to­rin on mää­rä pa­la­ta säh­kön­tuo­tan­toon.