STT

Suo­mes­sa noin 1,5 mil­joo­nan pal­kan- ja eläk­keen­saa­jan pi­täi­si tar­kis­taa ve­roil­moi­tuk­sen­sa vii­meis­tään tä­nään, Ve­ro­hal­lin­to muis­tut­taa tie­dot­tees­saan.

Li­säk­si noin kah­del­la mil­joo­nal­la kiin­teis­tö­no­mis­ta­jal­la on tä­nään vii­mei­nen päi­vä teh­dä kor­jauk­sia ja täy­den­nyk­siä kiin­teis­tö­ve­ro­tus­pää­tök­seen­sä.

Jos esi­täy­te­tyl­tä ve­roil­moi­tuk­sel­ta puut­tuu tu­lo­ja tai vä­hen­nyk­siä, ne pi­tää il­moit­taa vii­meis­tään ve­ro­vel­vol­li­sen oma­na mää­rä­päi­vä­nä. Oman mää­rä­päi­vän­sä nä­kee Oma­ve­ro-pal­ve­lus­ta ja esi­täy­te­tys­tä ve­roil­moi­tuk­ses­ta. Pal­kan-, etuu­den- ja eläk­keen­saa­jil­la ve­roil­moit­ta­mi­sen mää­rä­päi­viä on tou­ko­kuus­sa kol­me, 7.5., 14.5. ja 21.5.

Esi­täy­te­tyl­tä ve­roil­moi­tuk­sel­ta tu­lee tar­kis­taa, et­tä sil­le mer­ki­tyt tie­dot ovat oi­kein. Jos tie­dot ovat oi­kein, ei tar­vit­se teh­dä mi­tään.

Jos esi­täy­te­tyl­tä puut­tuu tu­lo­ja tai vä­hen­nyk­siä, ne pi­tää il­moit­taa vii­meis­tään oma­na mää­rä­päi­vä­nä. Kaik­ki tu­lot ei­vät au­to­maat­ti­ses­ti näy ve­roil­moi­tuk­sel­la, vaan osa täy­tyy it­se täy­den­tää. Täl­lai­sia tu­lo­ja ovat esi­mer­kik­si vuok­ra­tu­lot ja vir­tu­aa­li­va­luut­ta­tu­lot.

Ve­ro­hal­lin­to ke­hot­taa te­ke­mään täy­den­nyk­set ja kor­jauk­set Oma­Ve­ros­sa.

Ve­ro­hal­lin­to muis­tut­taa, et­tä ih­mi­sil­tä yri­te­tään ny­kyi­sin ka­las­tel­la hen­ki­lö- ja pank­ki­tun­nuk­sia eri­lais­ten hui­jaus­vies­tien ja -si­vus­to­jen avul­la. Niin­pä myös­kään Oma­Ve­roon ei kan­na­ta men­nä link­kien kaut­ta, vaan kir­joit­ta­mal­la pal­ve­lun osoi­te www.vero.fi/oma­ve­ro suo­raan se­lai­men osoi­te­ri­vil­le.

Oma­Ve­ron osoit­teen voi myös tal­len­taa se­lai­men kir­jan­merk­kei­hin tai suo­sik­kei­hin.