STT

Suo­men mu­siik­ki­a­lal­la esiin­tyy edel­leen run­saas­ti syr­jin­tää ja epä­a­si­al­lis­ta koh­te­lua, sel­vi­ää mu­sii­kin­te­ki­jöi­den ja kus­tan­ta­jien jär­jes­tö Te­os­ton ti­laa­mas­ta tut­ki­muk­ses­ta. Sel­väs­ti yli puo­let ky­se­ly­tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta ker­toi ko­ke­neen­sa alal­la jon­kin­lais­ta syr­jin­tää tai epä­a­si­al­lis­ta koh­te­lua. Al­le puo­let ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­toi pi­tä­vän­sä alaa yh­den­ver­tai­se­na.

Vas­taus­ten mu­kaan syr­jin­tä ja en­nak­ko­luu­lot ra­sit­ta­vat alaa vah­vas­ti, es­tä­en mo­ni­muo­toi­suu­den ja yh­den­ver­tai­suu­den to­teu­tu­mi­sen. Toi­saal­ta alan ko­et­tiin men­neen myös eteen­päin eri­tyi­ses­ti su­ku­puol­ten vä­li­ses­sä tasa-ar­vos­sa ja nuo­rem­pia su­ku­pol­via pi­det­tiin ai­em­paa en­nak­ko­luu­lot­to­mam­pi­na.

– Vaik­ka eteen­päin on men­ty, syr­jin­tää ja epä­a­si­al­lis­ta koh­te­lua on ko­ke­nut yhä yli puo­let alal­la toi­mi­vis­ta. Syr­jin­nän ko­ke­muk­sia on kai­kis­sa alan am­mat­ti­ryh­mis­sä ai­na yri­tys­puo­len toi­mi­jois­ta free­lan­ce­rei­hin ja jär­jes­töi­hin. Pal­jon on siis vie­lä työ­tä teh­tä­vä­nä, Te­os­ton vies­tin­tä- ja yh­teis­kun­ta­suh­de­joh­ta­ja Vap­pu Au­ra ker­too tie­dot­tees­sa.

Vain nel­jän­nes vas­taa­jis­ta oli ra­por­toi­nut ko­ke­mas­taan syr­jin­näs­tä tai epä­a­si­al­li­ses­ta koh­te­lus­ta jol­le­kin. Tär­keim­piä syi­tä ra­por­toi­mat­to­muu­teen oli, et­tei asi­as­ta ker­to­mi­sel­la us­kot­tu ole­van vai­ku­tus­ta ti­lan­tee­seen.

Ky­se­lyn mu­kaan eni­ten syr­jin­tää Suo­men mu­siik­ki­a­lal­la ko­e­taan et­nis­ten vä­hem­mis­tö­jen kes­kuu­des­sa. Et­ni­seen vä­hem­mis­töön kuu­lu­vis­ta vas­taa­jis­ta 61 pro­sent­tia ker­toi ko­ke­neen­sa alal­la taus­taan­sa liit­ty­vää syr­jin­tää.

Vas­taa­jat kiin­nit­ti­vät huo­mi­o­ta myös val­lan kes­kit­ty­mi­seen. Vas­taa­jat ker­toi­vat et­ni­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­via ole­van mu­siik­ki­a­lal­la lä­hin­nä ar­tis­tei­na, ei päät­tä­vis­sä teh­tä­vis­sä.

Myös ikään liit­ty­vä syr­jin­tä on ky­se­lyn mu­kaan yleis­tä mu­siik­ki­a­lal­la. Sitä oli ko­ke­nut kaik­ki­aan 37 pro­sent­tia mu­siik­ki­a­lal­la toi­mi­vis­ta ja lä­hes puo­let alan nai­sis­ta. Vaik­ka ikä­syr­jin­nän ko­ke­muk­sia oli eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mas­sa ikä­pol­ves­sa, sitä ko­et­tiin myös pal­jon kai­kis­sa muis­sa ikä­ryh­mis­sä.

– Tu­los­ten va­los­sa näyt­tää sil­tä, et­tä kos­kaan et ole oi­ke­an ikäi­nen. Ko­ke­neem­mat mu­sii­kin te­ki­jät ko­ki­vat, et­tä ikä­syr­jin­tä es­tää hei­tä saa­mas­ta an­sait­se­maan­sa ar­vos­tus­ta ja nä­ky­vyyt­tä. Toi­saal­ta nuo­ret koh­taa­vat pal­jon osaa­mi­sen ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Kui­ten­kin myös kes­ki-ikäi­sis­tä vas­taa­jis­ta kol­man­nes oli ko­ke­nut ikä­syr­jin­tää, Au­ra ker­too.

Su­ku­puo­leen liit­ty­vää syr­jin­tää tai epä­a­si­al­lis­ta koh­te­lua oli koh­dan­nut 66 pro­sent­tia nai­sis­ta, mut­ta vain 14 pro­sent­tia mie­his­tä.

Ky­se­lyn vas­taa­jil­ta ky­syt­tiin myös eh­do­tuk­sia yh­den­ver­tai­suu­den ja mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si. Konk­reet­ti­si­na kei­noi­na mai­nit­tiin muun mu­as­sa po­si­tii­vi­nen eri­tyis­koh­te­lu ja kiin­ti­öt sekä ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti.

Vas­taa­jat eh­dot­ti­vat myös kou­lu­tus­ta ja tie­toi­suu­den li­sää­mis­tä. Moni toi vas­tauk­ses­saan esiin tar­peen laa­jem­paan kult­tuu­ri­seen ja yh­teis­kun­nal­li­seen muu­tok­seen.

Te­os­ton ti­laa­mal­la ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la sel­vi­tet­tiin yh­den­ver­tai­suu­den ti­laa sekä syr­jin­tää mu­siik­ki­a­lal­la. Tut­ki­muk­sen to­teut­ti tut­ki­mus­toi­mis­to Vas­ta­kai­ku. Hel­mi–maa­lis­kuus­sa to­teu­tet­tuun ky­se­lyyn vas­ta­si run­saat 900 mu­siik­ki­a­lal­la työs­ken­te­le­vää. Vas­taa­jis­ta val­ta­o­sa oli mu­sii­kin sä­vel­tä­jiä, sa­noit­ta­jia tai esit­tä­jiä.