Kai­su Suo­pan­ki / STT

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö (TEM) pyr­kii löy­tä­mään kei­no­ja, joil­la ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ase­maa voi­tai­siin pa­ran­taa ja työ­hön liit­ty­vää hy­väk­si­käyt­töä eh­käis­tä. Sa­mal­la ha­lu­taan taa­ta, et­tä työ­voi­maa riit­tää myös jat­kos­sa.

On­gel­mat mar­jan­poi­mi­joi­den työ­o­lois­sa ja palk­kauk­ses­sa ovat ol­leet laa­jal­ti esil­lä myös jul­ki­suu­des­sa vii­me vuo­si­na. Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on teh­dä la­ki­muu­tok­sia, jot­ka tu­li­si­vat voi­maan sa­to­kau­teen 2025 men­nes­sä. Yk­si­se­lit­teis­tä rat­kai­su­eh­do­tus­ta ei ole löy­det­ty.

Mi­nis­te­riö jul­kis­ti maa­nan­tai­na Pel­ler­von ta­lous­tut­ki­muk­sen (PTT) ja Vaa­san yli­o­pis­ton te­ke­män sel­vi­tyk­sen, jos­sa ar­vi­oi­tiin, mil­lai­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia kah­del­la eri työl­lis­tä­mis­vaih­to­eh­dol­la oli­si. Sa­mal­la TEM jul­kis­ti oman työ­ryh­män­sä lop­pu­ra­por­tin.

En­sim­mäi­nen tar­kas­tel­tu vaih­to­eh­to oli, et­tä mar­jan­poi­mi­jat tu­li­si­vat Suo­meen työ­suh­tees­sa kau­si­työ­hön pe­rus­tu­en. Vaik­ka työ­suh­de ta­kai­si poi­mi­joil­le vä­him­mäis­pal­kan tur­van ja työ­suh­teen edut, se ei yk­si­nään es­täi­si mah­dol­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä tai vel­kaan­tu­mis­ta ko­ti­maas­sa. Vaih­to­eh­to­na sel­vi­tet­tiin työs­ken­te­lyä it­se­näi­si­nä elin­kei­non­har­joit­ta­ji­na, mitä ei kui­ten­kaan pi­det­ty re­a­lis­ti­se­na vaih­to­eh­to­na.

– Sel­vää on, et­tei kum­mal­la­kaan rat­kai­sul­la sel­lai­se­naan saa­tai­si hy­väk­si­käyt­töä lop­pu­maan, vaan tar­vi­taan sekä alan omaa vas­tuul­li­suus­työ­tä et­tä vi­ra­no­mais­ten en­nak­ko- ja jäl­ki­val­von­taa, mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tis­sa to­de­taan.

PTT:n ja Vaa­san yli­o­pis­ton sel­vi­tyk­sen mu­kaan työ­suh­tei­ses­sa työs­ken­te­lys­sä tul­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti nou­dat­ta­maan jon­kin­lais­ta tun­ti­palk­kai­suu­teen pe­rus­tu­vaa vä­him­mäis­palk­ka­ta­soa.

Sa­mal­la ta­lou­del­li­nen ris­ki huo­nos­ta sa­to­kau­des­ta siir­tyi­si poi­mi­joil­ta työ­nan­ta­jil­le. Täl­löin eni­ten tie­naa­vien an­si­ot jäi­si­vät kui­ten­kin ai­em­paa pie­nem­mik­si. Sel­vi­tyk­sen mu­kaan tun­ti­palk­kai­suus ei mo­ti­voi­si poi­mi­joi­ta sa­mal­la ta­val­la kuin urak­ka­palk­ka.

Työ­suh­tees­ta huo­li­mat­ta työn­te­ki­jän mat­ka­ku­lut Suo­meen oli­si­vat edel­leen hei­dän omal­la vas­tuul­laan, mikä ai­heut­tai­si edel­leen vel­kaan­tu­mis­ta läh­tö­maas­sa.

It­se­näi­si­nä toi­mi­joi­na työs­ken­te­ly vaa­ti­si ul­ko­maa­lai­sil­ta poi­mi­joil­ta by­rok­ra­ti­an hal­lin­taa, mitä ei sel­vi­tyk­sen mu­kaan pi­det­ty re­a­lis­ti­se­na suo­men kiel­tä osaa­mat­to­mil­ta mar­jan­poi­mi­joil­ta. Elin­kei­non­har­joit­ta­ji­na mar­jan­poi­mi­joi­den tu­li­si re­kis­te­röi­dä yri­tys­toi­min­tan­sa Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sen kaup­pa­re­kis­te­riin ja ha­kea yrit­tä­jän oles­ke­lu­lu­paa Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­ta. Lu­van saa­mi­sek­si hei­dän oli­si laa­dit­ta­va lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja pe­rus­tet­ta­va Y-tun­nus. ETA-alu­een ul­ko­puo­lis­ten toi­mi­joi­den oli­si li­säk­si han­kit­ta­va toi­mi­ni­mel­le edus­ta­ja, jol­la on py­sy­vä asuin­paik­ka Suo­mes­sa, mi­kä­li toi­mi­jan oma ko­ti­paik­ka ei ole Suo­mes­sa.

– Käy­tän­nös­sä poi­mi­joil­la ei oli­si edel­ly­tyk­siä suo­riu­tua la­ki­sää­tei­sis­tä vel­vol­li­suuk­sis­taan, sa­noo PTT:n van­hem­pi eko­no­mis­ti Hen­na Busk.

TE­Min työ­ryh­mä esit­ti kol­man­nek­si vaih­to­eh­dok­si sen, et­tä luon­non­tuot­tei­den ke­rää­mi­nen li­sät­täi­siin kau­si­työ­a­se­tuk­seen sa­mal­la kun maa­han­tu­lo­väy­lä avat­tai­siin yrit­tä­jä-poi­mi­joil­le mar­ja­la­kia ke­hit­tä­mäl­lä. Täl­löin kes­ki­näi­sen so­pi­mus­suh­teen jär­jes­tä­mi­nen jäi­si mar­ja-alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jän kes­ke­nään pää­tet­tä­väk­si.