Em­mi Til­vis / STT

Maa­nan­tai­na sel­vi­si, mi­hin teh­tä­vään en­ti­nen Suo­men Ka­na­dan-suur­lä­het­ti­läs Jari Vilén si­joit­tuu ko­ti­maas­sa. Vilén työs­ken­te­lee jat­kos­sa ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä (UM) ul­ko­a­si­ain­neu­vok­se­na asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä Itä- ja Kaak­kois-Aa­si­an ja Ose­a­ni­an yk­si­kös­sä.

Tou­ko­kuus­sa Vilén sai ul­ko­mi­nis­te­ri­öl­tä kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen, kos­ka hä­nen kat­sot­tiin rik­ko­neen vir­ka­mie­hen käyt­täy­ty­mis­vel­vol­li­suut­ta. Mi­nis­te­ri­ön mu­kaan Vilé­nin käy­tös Ot­ta­wan edus­tus­ton pääl­lik­kö­nä täyt­ti epä­a­si­al­li­sen käy­tök­sen ja sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän mää­ri­tel­mät.

Va­roi­tuk­sen saa­mi­nen ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, et­tä vir­ka­suh­de päät­tyi­si, ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­ton hal­lin­to-oi­keu­den eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Ol­li Mä­en­pää.

Ni­men­sä mu­kai­ses­ti va­roi­tuk­sel­la an­ne­taan mah­dol­li­suus kor­ja­ta toi­min­taa. Jos vas­taa­va tois­tuu, voi ir­ti­sa­no­mi­sel­le ol­la pe­rus­tei­ta.

Vir­ka­mie­soi­keu­des­sa on pe­ri­aa­te vir­ka­suh­teen jat­ku­vuu­des­ta.

– Jos ei ole syy­tä vir­ka­suh­det­ta kat­kais­ta, niin täl­lai­nen työn­joh­dol­li­nen va­roi­tus ei es­tä jat­ka­mas­ta sii­nä vir­ka­suh­tees­sa, ker­too Mä­en­pää.

Kun ul­ko­mi­nis­te­riö tou­ko­kuus­sa tie­dot­ti va­roi­tuk­ses­ta, mi­nis­te­ri­ön hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Kirs­ti Poh­jan­kuk­ka sa­noi tie­dot­tees­sa, et­tei vir­ka­mie­hen ir­ti­sa­no­mis­kyn­nys yli­ty ta­pauk­ses­sa.

Mä­en­pää ar­vi­oi, et­tä ul­ko­mi­nis­te­ri­öl­lä ei ole ol­lut pal­jon vaih­to­eh­to­ja.

– Luu­len, et­tä työ­nan­ta­jan kä­det ovat ol­leet ai­ka si­do­tut täs­sä asi­as­sa, kun tä­hän on pää­dyt­ty.

Myös ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) kom­men­toi asi­aa tou­ko­kuun lo­pus­sa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

– Mi­nul­la ei ole lail­lis­ta kei­noa puut­tua vir­ka­työ­nä teh­tä­vään ar­vi­oin­tiin tai esi­mer­kik­si ir­ti­sa­noa po­liit­ti­sin syin. Ol­laan asi­as­ta mitä miel­tä hy­vän­sä, Suo­mes­sa vir­ka­hen­ki­löil­lä on kor­kea ir­ti­sa­no­mis­suo­ja, sa­noi Val­to­nen tuol­loin.

On nor­maa­li käy­tän­tö, et­tä kun suur­lä­het­ti­läs pa­laa Suo­meen, hän jat­kaa ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä vas­taa­vas­sa vi­ras­sa. Yleen­sä ti­lan­tee­seen ei lii­ty mi­tään eri­kois­ta.

Vir­ka­mies­tä ei ole mah­dol­lis­ta niin sa­no­tus­ti alen­taa.

– Meil­lä ei ole sel­lais­ta sys­tee­miä, jos­sa vir­ka­mies niin sa­no­tus­ti alen­net­tai­siin, et­tä siir­ret­täi­siin jo­hon­kin alem­pi­ta­soi­seen vir­kaan seu­raa­muk­se­na sii­tä, mitä hän on moi­tit­ta­vas­ti teh­nyt vi­ras­saan, Mä­en­pää sa­noo.

Mä­en­pään mu­kaan sama me­net­te­ly kos­kee kaik­kia vir­ka­mie­hiä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta.

– Sekä kun­ta­puo­lel­la et­tä val­ti­on puo­lel­la on tämä sama pe­rus­läh­tö­koh­ta, et­tä va­roi­tus ei vai­ku­ta vir­ka­mie­hen ase­maan.

Ul­ko­a­si­ain­neu­vok­sil­le voi­daan kui­ten­kin an­taa eri­lai­sia teh­tä­viä. Mä­en­pään mu­kaan ul­ko­a­si­an­neu­vok­sen vir­ka on ylei­nen, ja sii­hen voi kuu­lua eri­lai­sia teh­tä­viä, myös vas­tuul­taan ja mer­kit­tä­vyy­del­tään.

– Sii­nä suh­tees­sa mi­nis­te­ri­öl­lä on har­kin­ta­val­taa ai­ka pal­jon­kin.

Ali­val­ti­o­sih­tee­ri Pek­ka Puus­ti­nen UM:stä ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä vir­ka­mies­har­kin­nas­sa kat­sot­tiin, et­tä in­do­pa­si­fi­siin asi­oi­hin liit­ty­vä ul­ko­a­si­ain­neu­vok­sen teh­tä­vä oli­si Vilé­nil­le so­pi­va.

– Hä­nel­lä on mo­ni­puo­lis­ta taus­taa ja ko­ke­mus­ta, sa­noi Puus­ti­nen.

Teh­tä­vä ei ole esi­mies­teh­tä­vä.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­tä ker­ro­taan, et­tä uu­des­sa teh­tä­väs­sä Vilé­nin palk­ka on run­saat 7 500 eu­roa kuu­kau­des­sa. Se muo­dos­tuu teh­tä­vän vaa­ti­vuus­luo­kas­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta suo­ri­tu­sar­vi­oon pe­rus­tu­vas­ta osuu­des­ta. Puus­ti­nen olet­ti maa­nan­tai­na, et­tä teh­tä­vän palk­ka on hi­ve­nen alem­pi kuin Ka­na­dan edus­tus­ton pääl­li­köl­lä.

Puus­ti­nen ker­toi myös, et­tä osa en­ti­sis­tä yk­si­kön­pääl­li­köis­tä si­joit­tuu osas­to­pääl­li­kön tai apu­lai­so­sas­to­pääl­li­kön teh­tä­viin.

Vilén ker­toi so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pa­lan­neen­sa mi­nis­te­ri­öön ly­hy­en, mut­ta in­ten­sii­vi­sen Ka­na­dan-teh­tä­vän jäl­keen. Hän kir­joit­ti ole­van­sa kii­tol­li­nen mah­dol­li­suu­des­ta tart­tua uu­siin haas­tei­siin, kun pää­see pa­neu­tu­maan teh­tä­vä­a­lu­een­sa mait­ten ti­lan­tee­seen ja Suo­men mah­dol­li­suuk­siin ja ris­kei­hin siel­lä.

Il­ta-Sa­no­mat ker­toi ke­sä­kuun alus­sa, et­tä UM pe­rii Vilé­nil­tä pe­rus­teet­to­mas­ti saa­tu­ja kor­vauk­sia lä­hes 37 000 eu­ron edes­tä. UM:n mu­kaan Vilé­nin per­heen­jä­se­net ovat ol­leet ase­ma­pai­kal­la Ot­ta­was­sa vä­hem­män kuin mitä mak­se­tut kor­vauk­set edel­lyt­täi­si­vät.

Vilén

ker­toi teh­neen­sä it­se ul­ko­mi­nis­te­ri­öl­le kir­jal­li­sen esi­tyk­sen sii­tä, et­tä hä­nel­tä pe­rit­täi­siin ul­ko­maan­ko­men­nuk­seen liit­ty­vät lii­al­li­set mak­sut ta­kai­sin.

UM on teh­nyt Hel­sin­gin po­lii­sil­le ri­ko­sil­moi­tuk­sen suur­lä­het­ti­lään saa­mis­ta kor­vauk­sis­ta. Po­lii­si ker­toi ke­sä­kuus­sa, et­tä se te­kee esi­sel­vi­tyk­sen, jos­sa ar­vi­oi­daan, on­ko syy­tä epäil­lä suur­lä­het­ti­lään syyl­lis­ty­neen kor­vau­sa­si­as­sa ri­kok­seen.

En­nen dip­lo­maat­tiu­raan­sa Vilén oli ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja sekä ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri vuo­si­na 2002–2003.

Hän aloit­ti Bu­da­pes­tin edus­tus­ton pääl­lik­kö­nä vuon­na 2007 ja toi­mi teh­tä­väs­sä vuo­teen 2012. Kan­sa­ne­dus­ta­jas­ta suur­lä­het­ti­lääk­si siir­ty­nyt Vilén sai tuol­loin eri­va­pau­den ul­ko­a­si­ain­neu­vok­sen vir­kaan. Yk­si vi­ran kel­poi­suus­vaa­ti­mus on dip­lo­maa­tin teh­tä­viin pe­reh­dyt­tä­vä kan­sain­vä­lis­ten asi­oi­den val­men­nus­kurs­si (ka­va­ku), jota Vilén ei ole käy­nyt.

Me­net­te­ly ei ole mil­lään lail­la ai­nut­ker­tai­nen. Esi­mer­kik­si tänä vuon­na ko­koo­mus­taus­tai­nen Jori Ar­vo­nen ni­mi­tet­tiin Suo­men EU-edus­tus­ton pääl­li­kök­si. Ni­mi­tys­tä ar­vos­te­li muun mu­as­sa Ul­ko­a­si­ain­hal­lin­non vir­kai­li­ja­yh­dis­tys, joka kiin­nit­ti huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä Ar­vo­sel­ta puut­tui­vat ka­va­ku-kurs­si ja vaa­dit­ta­va kie­li­tai­to.

Vuo­si­na 2012–2014 Vilén oli Var­so­van edus­tus­ton pääl­lik­kö­nä. Teh­tä­väs­sään Ot­ta­was­sa hän aloit­ti vii­me vuon­na.