STT

Met­sä Group ker­too aloit­ta­van­sa esi­sel­vi­tyk­sen ha­vu­sel­lus­ta teks­tii­li­kui­tua val­mis­ta­vas­ta teh­taas­ta. Ky­sees­sä on Met­sä Spring -yh­ti­ön han­ke, jos­sa teks­tii­li­kui­tua on tut­kit­tu ja ke­hi­tet­ty muun mu­as­sa Ää­ne­kos­ken ko­e­teh­taal­la.

Nyt al­ka­va vai­he on mah­dol­li­sen kau­pal­li­sen teh­das­hank­keen en­sim­mäi­nen suun­nit­te­lu­vai­he. Mah­dol­li­nen en­sim­mäi­nen uut­ta teks­tii­li­kui­tua val­mis­ta­va teh­das ra­ken­tui­si Met­sä Grou­pin uu­sien teh­tai­den vie­reen Ää­ne­kos­kel­le tai Ke­miin.

– Kos­ka teks­tii­li­kui­tu­teh­das in­teg­roi­tai­siin bi­o­tuo­te­teh­taa­seem­me, hyö­dyn­täi­sim­me pro­ses­sis­sa naa­pu­ri­teh­taan tuot­ta­maa uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa sekä mah­dol­li­suut­ta eri­lai­sil­le sul­je­tuil­le kier­roil­le. Kaik­ki raa­ka-ai­ne on pe­räi­sin ser­ti­fi­oi­duis­ta suo­ma­lai­sis­ta met­sis­tä noin sa­dan ki­lo­met­rin sä­teel­tä tuo­tan­to­pai­kas­ta, Met­sä Sprin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Nik­las von Wey­marn sa­noo tie­dot­tees­sa.

Toi­min­nas­sa ol­les­saan teh­das työl­lis­täi­si noin 250 ih­mis­tä ja sen tuo­tan­to oli­si to­teu­tu­es­saan noin 100 000 ton­nia vuo­des­sa.