STT

Luon­non­suo­je­lu­a­lu­ei­ta en­nal­lis­te­taan Suo­mes­sa tänä vuon­na huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin vii­me vuon­na. Met­sä­hal­li­tus tie­dot­ti tiis­tai­na, et­tä ra­hoi­tuk­sen niu­ken­tu­mi­nen vä­hen­tää luon­to­ka­toa tor­ju­vaa työ­tä.

Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut pa­laut­taa esi­mer­kik­si soi­ta tänä vuon­na luon­non­ti­laan tu­hat heh­taa­ria, kun nii­tä vii­me vuon­na en­nal­lis­tet­tiin lä­hes 4 000 heh­taa­ria.

– Tänä vuon­na val­ti­on alu­eil­la töi­tä voi­daan teh­dä lii­an vä­hän, sa­noo luon­non ti­lan pa­ran­ta­mi­ses­ta vas­taa­va pal­ve­luo­mis­ta­ja Sant­tu Ka­rek­se­la Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­luis­ta tie­dot­tees­sa.

Luon­to­pal­ve­lu­jen on tie­dot­teen mu­kaan ra­jat­ta­va luon­non­hoi­to ja en­nal­lis­ta­mi­nen en­tis­tä voi­mak­kaam­min koh­tei­siin, jot­ka tuot­ta­vat luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le eni­ten ar­voa.

Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut hoi­taa val­ti­on suo­je­lu­a­lu­ei­ta ja on tie­dot­teen mu­kaan Suo­men suu­rin en­nal­lis­ta­ja.